„Do rybárskeho neba odišiel Anton KIRKA“

Vo veku nedožitých 86 rokov, dňa 10. mája 2018 zomrel významný slovenský ichtyológ Ing. Anton Kirka, CSc. . Posledná rozlúčka bude v utorok 15.5.2018 o 16,00 hod. v krematóriu v Bratislave.

Ing. Anton Kirka, CSc. vyše dvadsať rokov bol riaditeľom laboratória rybárstva a hydrobiológie v Bratislave. Tu inicioval založenia samostatného oddelenia chovu rýb na Slovensku. V jeho aktívnom období sa radil medzi popredných československých odborných pracovníkov v oblasti rybárstva a ichtyológie.  Do roku 1980 bol členom predsedníctva Slovenského rybárskeho zväzu a tiež poradca nášho zväzu v odborných otázkach pre ichtyológiu a rozvoj rybárstva na Slovensku.

Jeho práce sa zaoberali problematikou ekológie, faunistiky, morfológie, taxonómie rýb a rybárstva tečúcich vôd. Veľkú pozornosť venoval otázkam ekológie lososovitých druhov, racionálnemu využívaniu pstruhových tokov. Venoval sa tiež výskumu druhovej skladby rýb východoslovenských riek flyšového pásma a inventarizácii ichtyologických dát na území Slovenska.

Bol súdnym znalcom v oblasti rybárstva, členom Vedeckej Rady Výskumného ústavu rybárskeho a hydrobiologického vo Vodňanoch, členom Ichtyologickej sekcie pri Slovenskej zoologickej spoločnosti, členom Československej limnologickej spoločnosti, členom redakčnej Rady časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Uplatňoval záujmy rybárstva pri projektovaní vodných diel na Dunaji, navrhoval prvotné zarybnenie novobudovaných vodárenských nádrží na Slovensku. Počas svojej kariéry bol napríklad na odbornej stáži v Nigérii, kde pomáhal k budovaniu vodných stavieb pre rozvoj rybárstva v tejto oblasti.  Podieľal sa na  založení Strednej rybárskej školy v Ivanke pri Dunaji, ktorá zabezpečuje odborných pracovníkov pre prax na Slovensku ešte aj dnes.

V osobe Antona Kirku nám odchádza jeden z najvýznamnejších slovenských odborníkov na rybárstvo a ichtyológiu. Zanechal po sebe veľa úspešných rybárskych projektov a vychoval svojich nástupcov a vytvoril predpoklad pre rozvoj rybárstva na SLovensku. Veríme, že na nás bude so Svätým Petrom dohliadať pri našich rybárskych krokoch aj naďalej.

 

Česť jeho pamiatke.

kolektív odborných pracovníkov SRZ


Zverejnil
Top