Návrh zákona o rybárstve - články

Vyjadrenie hovorcu MŽP SR Mgr. Ferenčáka k návrhu zákona o rybárstve

Vyjadrenie hovorcu MŽP SR Mgr. Ferenčáka k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 31. októbra 2017 (14:12) vyšiel v denníku SME článok pod názvom „Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie a chrániť vodné zdroje“ v nasledovnom znení: Cieľom nového zákona je nie len spresnenie existujúcich pojmov, ale aj doplnenie nových. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prichádza s návrhom nového zákona

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme Vás informovať, že dňa 30. októbra 2017 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve. Na nižšie uvedenom linku nájdete všetku sprievodnú dokumentáciu aj so znením návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu: Na základe uznesenia č. 104/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017

Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   v poslednej dobe sa na rôznych webových stránkach a diskusných fórach objavujú rôzne vyjadrenia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a samotnému postupu SRZ – Rada Žilina, ktoré sú z neoficiálnych zdrojov a sú zavádzajúce, klamlivé a v niektorých prípadoch až na hranici urážania a poškodzovania Slovenského rybárskeho zväzu. Opätovne si vám dovoľujeme zaslať stanovisko k

Mimoriadne zasadnutie Rady SRZ zo dňa 21.10.2017

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dňa 21. októbra 2017 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, na ktorom bola prerokovávaná problematika vo veci návrhu zákona o rybárstve. Na zasadnutí bol opätovne zhrnutý doterajší postup štatutárnych zástupcov SRZ, nakoľko sa neustále objavujú rôzne zavádzajúce informácie z neoficiálnych zdrojov. Prezident SRZ, RSDr. Boroš a tajomník SRZ, Ing. Javor informovali

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Gáboríka a tajomníka SRZ, Ing. Javora vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 4, v zmysle ktorého správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Štátnej ochrany prírody SR za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Boroša, prezidenta SRZ, RSDr. Boroša a tajomníka SRZ, Ing. Javora a ďalších zúčastnených osôb zo strany ŠOP SR vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového

Vyhlásenie European Anglers Federation (EAF) k návrhu zákona o rybárstve

V dňoch od 13. októbra do 15. októbra 2017 sa v Prahe konalo zasadnutie European Anglers Federation (EAF – Európskej rybárskej federácie), najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, na ktorom podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanom návrhu zákona o rybárstve. Na základe obsiahlej diskusie zástupcov jednotlivých členských štátov EAF (Francúzska, Belgicka, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Českej republiky, Slovenskej republiky,

Aktuálna informácia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o nových skutočnostiach a ďalšom vývoji k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve. Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SRZ, a to tajomník SRZ, Ing. Javor, prezident SRZ, RSDr. Boroš,

Vyhlásenie MŽP SR k vyjadreniam SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 11. októbra 2017 sme Vás informovali o priebehu mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ a prijatých uzneseniach, na základe ktorých Rada SRZ prijala niekoľko opatrení, najmä zaslanie otvorených listov najvyšším ústavným činiteľom SR. Ministerstvo životného prostredia SR dňa 13. októbra 2017 vydalo oficiálne stanovisko k vyjadreniam SRZ a

Mimoriadny vestník – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli. V posledných niekoľkých mesiacoch sme intenzívne pracovali na novom návrhu zákona o rybárstve. Prvý návrh bol vypracovaný Legislatívnou komisiu SRZ v súčinnosti s Ing. Dobiašom, vedúcim oddelenia štátnej

Top