Aktuality - články

Notárska zápisnica a Uznesenie z XII. Snemu SRZ

Notárska zápisnica a Uznesenie z XII. Snemu SRZ

Dňa 07. decembra 2018 bola na našej webovej stránke, pre všetky organizácie SRZ a rybárov, uverejnená stručná správa a výsledky volieb zo zasadnutia XII. Snemu SRZ, ktorý sa konal v dňoch 23. – 25. novembra 2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Správu a výsledky volieb si môžete prečítať TU. Dňa 10. decembra 2018 bola

VN Hodruša 3-0950-1-1 – Zákaz lovu

Miestna organizácia SRZ Žarnovica Vám oznamuje predĺženie zákazu lovu rýb, podľa §22  Opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti, odst.1 (zákon č. 216/2018 Z. z.) na r. č.:  3-0950-1-1    VN Hodrušské jazero. Mimoriadna udalosť vznikla znižovaním vodnej hladiny v nádrži až na kótu 514,41 m n. m. (plný stav hladiny 528,00 m n. m.) pri poruche

Hlavné smery SRZ na obdobie rokov 2019-2022

Na úseku starostlivosti o členskú základňu Pokračovať v elektronizácií SRZ, pričom je potrebné urýchliť zavedenie niektorých kľúčových oblastí (napr. evidencia úlovkov a zarybnenia, vydávanie povolení na rybolov prostredníctvom internetu, a i.). V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami zameranými na rybárstvo a ochranu životného prostredia zabezpečiť personálne obsadenie pracovných pozícií odborne zdatnými pracovníkmi s príslušným vzdelaním. Základným organizáciám SRZ prideliť zástupcov z členov Rady

Správa referenta pre prácu s deťmi a mládežou (10-12/2018)

Práca referenta bola zameraná na rozvoj spolupráce medzi vedúcimi krúžkov novovznikajúceho odboru predovšetkým v oblastiach materiálnej a metodickej podpory, propagácie práce s deťmi v elektronických a printových médiách, detského letného sústredenia a celoslovenskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč. Súhrn hlavných činností: Distribúcia materiálnej pomoci pre registrované detské rybárske krúžky – krmivá od firmy Rypomix. Zabezpečenie celoslovenského detského letného rybárskeho sústredenia na Zemplínskej

Zápisnica z Rady SRZ – december 2018

Dňa 15. decembra 2018 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a zasadnutie Rady SRZ. Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 32 členov. Program zasadnutia Rady SRZ: Otvorenie 1. Kontrola uznesení 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2018 a 1-10/2017 Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 3. Návrh plánu práce Prezídia a

Nová vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve – účinnosť od 1. januára 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019. K predmetnému zákonu o rybárstve boli vydané v súlade s

Jesenná nostalgia pri love lipňov a hlavátok

Rieka Orava vždy ponúkala rybárom niečo výnimočné. Nielen jedinečnú rieku, ale aj okolitú prírodu s dominantou Oravského hradu. Revíry časti Orava II sa dnes členia na: revír lipňový 3-2720-6-4 Orava č. 2a – Chyť a pusť s výskytom hlavátky, ktorého užívateľom je RADA SRZ. Ide o čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri

Vianočný predaj rýb

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že vianočný predaj rýb bude prebiehať nasledovne: Výrobné stredisko Svit predávame od pondelka do piatku od 11:00 do 16:30 a v sobotu od 11:00 do 14:00. Sortiment: kapor, pstruh. Predaj do vypredania zásob. Výrobné stredisko Košarovce predaj živých rýb  od 17.12.2018 do 23.12.2018, denne od 10.00 do 16.00, Sortiment:

39. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Sádkovanie vianočných rýb. Viacerí rybári sa snažia pre Vianocami uloviť si vianočného kapra. Tí, ktorým

Top