Právny referát – aktuálne - články

OR Dolnostredské – MŽP SR odobralo revír, SRZ podalo rozklad

OR Dolnostredské – MŽP SR odobralo revír, SRZ podalo rozklad

Dňa 10. apríla 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,

Právna subjektivita základných organizácií SRZ

Právna subjektivita základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu ako organizačných zložiek je v poslednom období neustále spochybňovaná a sú medzi členmi SRZ šírené zavádzajúce, nepravdivé a klamlivé informácie. V tejto veci vám zasielame nasledovné právne stanovisko: V zmysle § 1 ods. 2 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. V zmysle § 26 ods. 2

Súdny spor sp.zn. 40S/1/2015 začatý za bývalého tajomníka SRZ ukončený v neprospech SRZ

Dňa 27. marca 2017 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený rozsudok Krajského súdu Žilina zo dňa 21. februára 2017, ktorým bol potvrdený rozsudok Okresného súdu Žilina č.k. 40S/1/2015-168 zo dňa 11. decembra 2015. Predmetným rozsudkom bolo zrušené rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu sp.zn. DP-6/14 zo dňa 14. júna 2014, vydaného za

Zostane Čilistovský kanál II. Lagúna rybárskym revírom SRZ?

Čilistovský kanál II. Lagúna je súčasťou rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD.  Pôvodne bol vedený ako rybársky revír č. 2-3120-1-1 Štrkovisko Čilistov. Listom MŽP SR č. 631/2007-8.1 zo dňa 10.01.2008 bol tento rybársky revír zrušení z dôvodu, že je zahrnutý do revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový

OR Dolnostredské – Boli splnené podmienky zo strany obce Dolná Streda?

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba pri podaní žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR o pridelenie ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime musí spĺňať podmienky v zmysle § 34 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, a to nasledovne: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická

OR Dolnostredské – otvorený list starostu obce Dolná Streda

Dňa 15. marca 2017 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený otvorený list zo strany starostu obce Dolná Streda, PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho. V predmetnom liste sa okrem iného vyjadruje najmä k neumožneniu vzniku novej organizácie Dolná Streda a k správnemu konaniu vo veci žiadosti o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime. Samotný list je zverejnený na

OR Dolnostredské – neexistencia nájomnej zmluvy medzi SVP, š.p. a obcou Dolná Streda

Dňa 14. februára 2017 sme vás informovali o začatom správnom konaní vo veci žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime, v článku „Zostane OR Dolnostredské rybársky revírom SRZ?“   V uvedenom článku sme vás informovali, že obec Dolná Streda má uzatvorené nájomné zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Slovenským pozemkovým fondom, nakoľko starosta

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016 a 31S/48/2016

Vo veci podanej správnej žaloby vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bolo dňa 17. marca 2017 na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie o zrušení uznesenia č.k. 30S/50/2016-63 zo dňa 08.11.2016 o priznaní

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 14S/2/2016

Dňa 07. marca 2017 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci žalobcu Milan R. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp. zn. DP-2/14 a postupu orgánov SRZ. Súd vo veci rozhodol zamietnutím žaloby a priznaním náhrady trov konania žalovanému v celom rozsahu. Samotné rozhodnutie bude zverejnené na webovej stránke

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 18C/231/2014, 13C/88/2006 a 27Cpr/7/2013

Dňa 24. februára 2017 sa konalo súdnej pojednávanie v právnej veci žalobcu Peter T. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz,o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrh na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí. Súd rozhodol o odročení pojednávania na 24. marca 2017 z dôvodu potreby vypočutia svedkov. Dňa 28. februára 2017 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci žalobkyne Eleonóra V. proti

Top