Právny referát – aktuálne - články

Súd rozhodol o odmietnutí žaloby vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Súd rozhodol o odmietnutí žaloby vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Dňa 05. októbra 2016 bola Romanom P. podaná žaloba vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady SRZ, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27. augusta 2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe. Prezídium Rady SRZ ako disciplinárny orgán druhého stupňa potvrdil rozhodnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ, ktorým bolo uložené disciplinárne

Aktuálne o súdnych sporoch – Vylúčenie konania v časti o zaplatenie náhrady mzdy na samostatné konanie

Dňa 28. novembra 2013 bola bývalým zamestnancom SRZ Ing. Petrom B., PhD. podaná žaloba, v ktorej žiadal, aby súd určil porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, rozhodol o náhrade nemajetkovej ujmy, ako aj o neplatnom skončení pracovného pomeru. Dňa 16. apríla 2018 súd rozhodol, že okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 20. novembra 2013 je neplatné a určenie porušenia zásady rovnakého

OR Dolnostredské – naďalej revírom SRZ vďaka odkladnému účinku schváleného súdom

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vo vzťahu k OR Dolnostredské Vám s radosťou oznamujeme, že Krajský súd v Bratislave schválil odkladný účinok našej správnej žaloby, o ktorej sme vás informovali v článku „OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?“ To znamená, že súd pozastavil účinky Rozhodnutí Ministerstva životného

OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým MŽP SR odobralo rybársky revír OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu, vyradilo ho z evidencie rybárskych revírov a vodu pridelilo obci Dolná Streda. SRZ a SRZ MsO Sereď proti rozhodnutiu podali rozklad, nakoľko majú za

VN Tesárske Mlyňany-boj o revír, ktorý bol odobratý zväzu kvôli dotáciám pre starostu

Spoločnosť EUROPA HOLDING SK, s.r.o. listom zo dňa 27. februára 2018 požiadala MŽP SR o odobratie VN Tesárske Mlyňany Slovenskému rybárskeho zväzu, aby jej ju mohlo MPaRV SR prideliť do užívania na hospodársky chov rýb a aby mohla na MPRV SR predložiť projekt v súvislosti so získaním finančných prostriedkov z Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020.

Banská činnosť na štrkovisku Mojzesovo-Lipová – Minister hospodárstva vyhovel protestu prokurátora

Na rybárskom revíre č. 2-3730-1-1, štrkovisko Mojzesovo-Lipová vykonáva ťažbu na základe povolenia banského úradu spoločnosť Limestone SK, s.r.o. Spoločnosť Limestone SK, s.r.o. pravdepodobne porušuje zákon o rybárstve, nakoľko neumožňuje vstup na rybársky revír a stým spojený výkon rybárskeho práva. Dňa 22. júna 2017 bol podaný na Obvodný banský úrad v Bratislave návrh na obnovu konania vo veci rozhodnutia o

Čilistovský kanál II. Lagúna – Odobratie revíru v rozpore so zákonom? A čo na to správne orgány?

Dňa 22. decembra 2016 bolo vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, o jeho vyradení, o zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime. Zápis podnikateľskej činnosti „poskytovanie služieb v rybárstve“ do ORSR bol vykonaný len 21. decembra 2016, teda deň pred vydaním rozhodnutia. Proti rozhodnutiu bol podaný rozklad, avšak ten

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-10/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Martinom H. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-10/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov. Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-10/12 Na základe podanej námietky zo strany SRZ

Súd vo veci určenia porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a neplatného skončenia pracovného pomeru rozhodol

Dňa 28. novembra 2013 bola bývalým zamestnancom SRZ Ing. Petrom B., PhD. podaná žaloba, v ktorej žiadal, aby súd určil, že odmeňovanie žalobcu žalovaným – zamestnávateľom (bývalým tajomníkom p. Balážom) je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania. Ďalej žiadal, aby mu SRZ zaplatil nemajetkovú ujmu vo výške 24 000 Eur, a aby bolo určené, že okamžité skončenie pracovného pomeru

Aktuálne o súdnych sporoch – náhrada škody vo výške 30 884,50 Sk a 5 514,50 Sk mesačne titulom úrazovej renty

Dňa 24. mája 2006 bola žalobkyňou Eleonórou V. podaná žaloba o zaplatenie sumy 30 884,50 Sk ako náhrady škody, sumy 5 514,50 Sk mesačne titulom úrazovej renty a zaplatenie sumy 1 000 Sk titulom náhrady škody, ktorá vznikla na bicykli Júliusa V. v dôsledku dopravnej nehody spôsobenej zamestnancom Slovenského rybárskeho zväzu počas výkonu pracovnej činnosti.

Top