Právny referát – aktuálne - články

OR Dolnostredské – minister zrušil rozhodnutie o pridelení revíru obci Dolná Streda

OR Dolnostredské – minister zrušil rozhodnutie o pridelení revíru obci Dolná Streda

Dňa 04. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie ministra životného prostredia SR, Ing. Lászla Sólymosa, o zrušení rozhodnutia MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako prvostupňový správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho

OR Dolnostredské-upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 24. apríla 2017 sme vás informovali o rozhodnutí MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre

Protest prokurátora proti VZN obce Kvakovce, ktoré obmedzuje rybárov

V „Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň“ sme vás informovali, že bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Vranov nad Topľou na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 obce Kvakovce. Vydané VZN č. 1/2017 je podľa nášho názoru v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bol ním porušený najmä zákon o

Odvolaní členovia RS neodovzdali odznaky a preukazy

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01. júna 2017, ktoré bolo doručené MsO SRZ Bratislava V. dňa 14. júna 2017, boli z funkcie členov rybárskej stráže odvolaní: p. Andrej B. – odznak č. 0132, preukaz č.

Zamietnutie žaloby o zrušenie rozhodnutí Snemu SRZ týkajúcich sa volieb, na roky 2015-2018

Dňa 1. júna 2017 sa uskutočnilo súdne pojednávanie vo veci žaloby o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrhu na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí, vedené pod sp.zn. 18C/231/2014.  Okresný súd Žilina žalobu zamietol a žalovanému, Slovenskému rybárskemu zväzu, priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %. Okresný súd poukázal najmä na to, že rozhodnutie

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 14S/2/2016 a 2S/1/2015

V novembri minulého roka sme Vás informovali, že dňa 07. novembra 2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia č. 113/2014 – Rada Žilina zo dňa 13.12.2014, ktorej žalobcom je Miloš O. a spol. V tejto veci vydal Okresný súd Žilina rozsudok o zrušení uznesenia č. 113/2014 a vrátení veci na ďalšie

Rozhodnutie MŽP SR o odobratí rybárskeho revíru Veterník – Kremnica

Dňa 29. mája 2017 požiadala spoločnosť Agrofarma Váľkovo, s.r.o. o pridelenie ostatnej vodnej plochy na pozemku v k.ú. Kremnica, okres Žiar nad Hronom na parcele č. KN-C 2894 na účely podnikania v osobitnom režime podľa § 34 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina pre zaujatie objektívneho stanoviska a overenia splnenia podmienok v zmysle

„MVE Liptovský dvor“ – podnet na podanie protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dňa 27. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania, že Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie, ktoré Ministerstvo dopravy

Právny názor – zákaz lovu rýb z dvoch revírov

Dňa 30. mája 2017 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť o právny názor na lov rýb z dvoch rybárskych revírov na Váhu č. 3-4700-4-1, ktorý je lovným rybárskym revírom a na č. 3-4701-4-4, v ktorom platí režim „chyť a pusť“. K uvedenej žiadosti bolo zo strany SRZ zaslané stanovisko, v ktorom bolo okrem iného uvedené, že ak si osoba do záznamu

„MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dňa 03. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania o začatom konaní o nepriznaní postavenia účastníka konania vo veci umiestnenia stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ na pozemkoch parc. č. 3777/1, 3409/1, 3408/1, k.ú. Liptovský Ján. V tomto konaní si SRZ

Top