Právny referát – aktuálne - články

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-15/12 ukončený v prospech SRZ

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-15/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Štefanom K. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-15/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov. Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný

MVE Liptovský dvor – minister zrušil rozhodnutie na základe protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 24. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené Rozhodnutie ministra dopravy a výstavby SR č. 4/2018 o zrušení rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19172/2017/SV/44111, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina. Minister dopravy a

OR Dolnostredské – konanie vo veci určenia vodného toku pokračuje

Dňa 15. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov o zrušení rozhodnutia Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 27. apríla 2017 a vrátení veci na nové prejednanie a rozhodnutie. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie zastavil konanie vo veci určenia, že OR Dolnostredské je

OR Dolnostredské – MŽP SR opäť odobralo revír, SRZ a SRZ MsO Sereď podali rozklad

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, vyradil podľa

Voľby do orgánov ZO SRZ v roku 2018 a ich priebeh

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 09. decembra 2017 bol na zasadnutí Rady SRZ prerokovaný návrh Volebného poriadku základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu a v súvislosti s ním aj Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a samotný priebeh a spôsob volieb. Na zasadnutí Rady SRZ

Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Dňa 11. mája 2012 bola podaná, za bývalého tajomníka SRZ, žalobcom Štefan K. a spol. žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012. Dňa 03. apríla 2014 bol vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č.

„MVE Liptovský dvor“ – protest prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 27. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania, že Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016

Dňa 05. októbra 2016 bola podaná Mgr. Ing. Pavlom M. žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe. Dňa 08. novembra 2016 vydal Krajský súd Žilina uznesenie o priznaní odkladného účinku správnej žalobe s odôvodnením, že napadnutým rozhodnutím a

OR Dolnostredské – Okresný úrad Trnava zrušil vlastné rozhodnutie na základe protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 13. novembra 2017 sme vás v článku OR Dolnostredské – protest prokurátora informovali, že dňa 7. septembra 2017 bol podaný proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 protest prokurátora, ktorý nám bol v plnom znení doručený dňa 06. novembra 2017. Dňa

Protest prokurátora – banská činnosť na štrkovisku Mojzesovo-Lipová (MsO SRZ Šurany)

Dňa 24. januára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená Vaša žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v spore o rybársky revír č. 2-3730-1-1, štrkovisko Mojzesovo-Lipová, na ktorej spoločnosť Limestone SK, s.r.o. vykonáva ťažbu na základe povolenia banského úradu a neumožňuje vstup na pozemky. Dňa 22. júna 2017 bol podaný na Obvodný banský úrad

Top