Právny referát – aktuálne - články

OR Dolnostredské – MŽP SR opäť odobralo revír, SRZ a SRZ MsO Sereď podali rozklad

OR Dolnostredské – MŽP SR opäť odobralo revír, SRZ a SRZ MsO Sereď podali rozklad

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, vyradil podľa

Voľby do orgánov ZO SRZ v roku 2018 a ich priebeh

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 09. decembra 2017 bol na zasadnutí Rady SRZ prerokovaný návrh Volebného poriadku základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu a v súvislosti s ním aj Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a samotný priebeh a spôsob volieb. Na zasadnutí Rady SRZ

Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Dňa 11. mája 2012 bola podaná, za bývalého tajomníka SRZ, žalobcom Štefan K. a spol. žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012. Dňa 03. apríla 2014 bol vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č.

„MVE Liptovský dvor“ – protest prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 27. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania, že Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016

Dňa 05. októbra 2016 bola podaná Mgr. Ing. Pavlom M. žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe. Dňa 08. novembra 2016 vydal Krajský súd Žilina uznesenie o priznaní odkladného účinku správnej žalobe s odôvodnením, že napadnutým rozhodnutím a

OR Dolnostredské – Okresný úrad Trnava zrušil vlastné rozhodnutie na základe protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 13. novembra 2017 sme vás v článku OR Dolnostredské – protest prokurátora informovali, že dňa 7. septembra 2017 bol podaný proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 protest prokurátora, ktorý nám bol v plnom znení doručený dňa 06. novembra 2017. Dňa

Protest prokurátora – banská činnosť na štrkovisku Mojzesovo-Lipová (MsO SRZ Šurany)

Dňa 24. januára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená Vaša žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v spore o rybársky revír č. 2-3730-1-1, štrkovisko Mojzesovo-Lipová, na ktorej spoločnosť Limestone SK, s.r.o. vykonáva ťažbu na základe povolenia banského úradu a neumožňuje vstup na pozemky. Dňa 22. júna 2017 bol podaný na Obvodný banský úrad

MVE Krížová Ves – rozhodnutie o nevydaní súhlasu na stavu zmenu mokrade a nepovolení výnimky

Dňa 21. marca 2016 vydal Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-PO-OSZP1-2016/003342-026, ktorým podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny vydal súhlas na zmenu stavu mokrade činnosťou, ktorou je realizácia zásahov do reálneho vodného toku – pravostranného ramena rieky Poprad v súvislosti so stavbou MVE Krížová Ves.

Čilistovský kanál II. Lagúna – začatie konania vo veci vydania rozhodnutia v pochybnostiach, či ide o vodný tok

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 22. decembra 2016 bolo vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, jeho vyradení, zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime. Dňa 27. októbra 2017 sme podali na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie návrh

Súdny spor o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Dňa 11. mája 2012 bola podaná, za bývalého tajomníka SRZ, žalobcom Štefan K. a spol. žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012. V rámci priebehu súdneho konania boli uskutočnené nasledovné právne úkony: návrh žalobcu na pozastavenie výkonu rozhodnutí

Top