Právny referát – aktuálne - články

Súdny spor o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Súdny spor o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Dňa 11. mája 2012 bola podaná, za bývalého tajomníka SRZ, žalobcom Štefan K. a spol. žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012. V rámci priebehu súdneho konania boli uskutočnené nasledovné právne úkony: návrh žalobcu na pozastavenie výkonu rozhodnutí

OR Dolnostredské – protest prokurátora

Dňa 08. marca 2017 podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche OR Dolnostredské podľa § 43 ods. 7 vodného zákona, že sa jedná o vodný tok. Dňa 27. apríla 2017 Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV, ktorým zastavil konanie

Čilistovský kanál II. Lagúna – Bojujeme ďalej (návrh na obnovu konania)

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,  dňa 22. decembra 2016 bolo vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, jeho vyradení, zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime. Proti uvedenému rozhodnutiu bol podaný rozklad, avšak ten bol rozhodnutím ministra MŽP SR č. 3370/2017-9.2 zo dňa 12. mája 2017

OR Dolnostredské – opätovné začatie správneho konania podľa § 34 zákona o rybárstve

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 6037/2017-9.2 zo dňa 28. augusta 2017, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým bol Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina odobratý výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, a ktorým bola pridelená

Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 1. októbra 2017

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že v rámci organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ boli prijaté zmeny týkajúce sa najmä zlúčenia odborov, vzniku nových pracovných miest a úpravy jednotlivých pracovných náplní zamestnancov. Prezídium Rady SRZ v súlade s § 22 ods. 8 Stanov SRZ prijalo na zasadnutí konaného dňa 09.06.2017 a 23.09.2017

Súdny spor o zaplatenie 2 718,21 Eur s príslušenstvom ukončený v prospech SRZ

Dňa 13. marca 2012 bola podaná žalobkyňou Máriou P. žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške  s príslušenstvom. Súdne pojednávania sa uskutočnili 15.01.2013, 28.05.2013 a 18.06.2013. Dňa 18. júna 2013 bol vydaný rozsudok o zamietnutý žaloby, voči ktorému sa žalobkyňa odvolala. Krajský súd rozsudok zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. Ďalšie súdne pojednávania prebehli 07.06.2016 a 13.09.2016. Dňa 13. septembra

Rozhodnutia Prezídia Rady SRZ vo veci disciplinárnych previnení zo dňa 23.09.2017

Dňa 27. júna 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dovolanie vo veci disciplinárneho previnenia, porušenia § 6 ods. 2 písm. d) Stanov SRZ, § 12 písm. d) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 a 5 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002

OR Dolnostredské – minister zrušil rozhodnutie o pridelení revíru obci Dolná Streda

Dňa 04. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie ministra životného prostredia SR, Ing. Lászla Sólymosa, o zrušení rozhodnutia MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako prvostupňový správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho

OR Dolnostredské-upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 24. apríla 2017 sme vás informovali o rozhodnutí MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre

Protest prokurátora proti VZN obce Kvakovce, ktoré obmedzuje rybárov

V „Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň“ sme vás informovali, že bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Vranov nad Topľou na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 obce Kvakovce. Vydané VZN č. 1/2017 je podľa nášho názoru v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bol ním porušený najmä zákon o

Top