Právny referát – aktuálne - články

OR Dolnostredské – neexistencia nájomnej zmluvy medzi SVP, š.p. a obcou Dolná Streda

OR Dolnostredské – neexistencia nájomnej zmluvy medzi SVP, š.p. a obcou Dolná Streda

Dňa 14. februára 2017 sme vás informovali o začatom správnom konaní vo veci žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime, v článku „Zostane OR Dolnostredské rybársky revírom SRZ?“   V uvedenom článku sme vás informovali, že obec Dolná Streda má uzatvorené nájomné zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Slovenským pozemkovým fondom, nakoľko starosta

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016 a 31S/48/2016

Vo veci podanej správnej žaloby vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bolo dňa 17. marca 2017 na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie o zrušení uznesenia č.k. 30S/50/2016-63 zo dňa 08.11.2016 o priznaní

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 14S/2/2016

Dňa 07. marca 2017 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci žalobcu Milan R. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp. zn. DP-2/14 a postupu orgánov SRZ. Súd vo veci rozhodol zamietnutím žaloby a priznaním náhrady trov konania žalovanému v celom rozsahu. Samotné rozhodnutie bude zverejnené na webovej stránke

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 18C/231/2014, 13C/88/2006 a 27Cpr/7/2013

Dňa 24. februára 2017 sa konalo súdnej pojednávanie v právnej veci žalobcu Peter T. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz,o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrh na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí. Súd rozhodol o odročení pojednávania na 24. marca 2017 z dôvodu potreby vypočutia svedkov. Dňa 28. februára 2017 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci žalobkyne Eleonóra V. proti

Oprávnenia člena rybárskej stráže a ich prekročenie

  V poslednom období sa neustále množia podnety na členov rybárskej stráže vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. V rámci činnosti Sekretariátu Rady SRZ sme Vám priniesli informácie o vybavených podnetoch adresovaných či už rybármi, ZO SRZ alebo orgánmi činnými v trestnom konaní. Dňa 10. decembra 2016 bola na zasadnutí Rady SRZ schválená Smernica

Zostane OR Dolnostredské rybárskym revírom SRZ?

  Niekoľkoročná kauza medzi MsO SRZ Sereď a OZ Dolnostredan naďalej pokračuje, aký bude koniec však nie je v tejto chvíli isté….   Občianske združenie Dolnostredan vzniklo 08.03.2013 za účelom založenia miestnej organizácie Dolná Streda. Zakladatelia a členovia toho združenia sú členmi aj MsO SRZ Sereď. Pre zaujímavosť uvádzame, že sídlo tohto združenia sa nachádza v priestoroch, ktorých vlastníkom

Sťažnosť na štatutárnych zástupcov MsO SRZ Trnava

  Dňa 02. februára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu podaná sťažnosť na štatutárnych zástupcov MsO SRZ Trnava, pričom v závere sťažnosti boli ako podávatelia označení „členovia SRZ –Trnava“.   V samotnej sťažnosti bolo uvedené, že štatutárni zástupcovia nerešpektujú najvyšší orgán v Trnave, ktorým je členská schôdza, ktorá prijala uznesenie o znížení lovnej miery amura zo 70

MOŽNOSŤ ZAVEDENIA HORNEJ MIERY RÝB – ÁNO, ČI NIE?

Blížia sa nám termíny členských schôdzí a mestských konferencií a mnohí rybári a funkcionári vo výboroch sa pýtajú, či je možné si schváliť hornú mieru rýb a iné obmedzenia výkonu rybárskeho práva. Žiaden predpis túto problematiku priamo neupravuje, ale keď sa na vec pozrieme zo širšieho uhla pohľadu, sme schopní sa na vec racionálne pozrieť a postupovať tak, ako

KTO JE LOVIACI RYBÁR?

V poslednom období dochádza medzi členmi rybárskej stráže a rybármi k mnohým nedorozumeniam vo veci výkladu niektorých pojmov. Jedným z týchto pojmov je aj „loviaca osoba“.   Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov spomína pojem „loviaca osoba“ len v jednom jedinom ustanovení, a to v § 23 ods. 1 písm. a) tohto zákona. Zákon o rybárstve tento pojem nikde nedefinuje

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 2S/1/2015 – zrušenie uznesenia č. 113/2014

V novembri minulého roka sme Vás informovali, že dňa 07. novembra 2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia č. 113/2014 – Rada Žilina zo dňa 13.12.2014, ktorej žalobcom je Miloš O. a spol. V tejto veci vydal Okresný súd Žilina rozsudok o zrušení uznesenia č. 113/2014 a vrátení veci na ďalšie

Top