Právny referát – aktuálne - články

Zostane Čilistovský kanál II. Lagúna rybárskym revírom SRZ?

Zostane Čilistovský kanál II. Lagúna rybárskym revírom SRZ?

Čilistovský kanál II. Lagúna je súčasťou rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD.  Pôvodne bol vedený ako rybársky revír č. 2-3120-1-1 Štrkovisko Čilistov. Listom MŽP SR č. 631/2007-8.1 zo dňa 10.01.2008 bol tento rybársky revír zrušení z dôvodu, že je zahrnutý do revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový

OR Dolnostredské – Boli splnené podmienky zo strany obce Dolná Streda?

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba pri podaní žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR o pridelenie ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime musí spĺňať podmienky v zmysle § 34 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, a to nasledovne: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická

OR Dolnostredské – otvorený list starostu obce Dolná Streda

Dňa 15. marca 2017 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený otvorený list zo strany starostu obce Dolná Streda, PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho. V predmetnom liste sa okrem iného vyjadruje najmä k neumožneniu vzniku novej organizácie Dolná Streda a k správnemu konaniu vo veci žiadosti o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime. Samotný list je zverejnený na

OR Dolnostredské – neexistencia nájomnej zmluvy medzi SVP, š.p. a obcou Dolná Streda

Dňa 14. februára 2017 sme vás informovali o začatom správnom konaní vo veci žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime, v článku „Zostane OR Dolnostredské rybársky revírom SRZ?“   V uvedenom článku sme vás informovali, že obec Dolná Streda má uzatvorené nájomné zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Slovenským pozemkovým fondom, nakoľko starosta

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016 a 31S/48/2016

Vo veci podanej správnej žaloby vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bolo dňa 17. marca 2017 na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie o zrušení uznesenia č.k. 30S/50/2016-63 zo dňa 08.11.2016 o priznaní

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 14S/2/2016

Dňa 07. marca 2017 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci žalobcu Milan R. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp. zn. DP-2/14 a postupu orgánov SRZ. Súd vo veci rozhodol zamietnutím žaloby a priznaním náhrady trov konania žalovanému v celom rozsahu. Samotné rozhodnutie bude zverejnené na webovej stránke

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 18C/231/2014, 13C/88/2006 a 27Cpr/7/2013

Dňa 24. februára 2017 sa konalo súdnej pojednávanie v právnej veci žalobcu Peter T. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz,o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrh na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí. Súd rozhodol o odročení pojednávania na 24. marca 2017 z dôvodu potreby vypočutia svedkov. Dňa 28. februára 2017 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci žalobkyne Eleonóra V. proti

Oprávnenia člena rybárskej stráže a ich prekročenie

  V poslednom období sa neustále množia podnety na členov rybárskej stráže vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. V rámci činnosti Sekretariátu Rady SRZ sme Vám priniesli informácie o vybavených podnetoch adresovaných či už rybármi, ZO SRZ alebo orgánmi činnými v trestnom konaní. Dňa 10. decembra 2016 bola na zasadnutí Rady SRZ schválená Smernica

Zostane OR Dolnostredské rybárskym revírom SRZ?

  Niekoľkoročná kauza medzi MsO SRZ Sereď a OZ Dolnostredan naďalej pokračuje, aký bude koniec však nie je v tejto chvíli isté….   Občianske združenie Dolnostredan vzniklo 08.03.2013 za účelom založenia miestnej organizácie Dolná Streda. Zakladatelia a členovia toho združenia sú členmi aj MsO SRZ Sereď. Pre zaujímavosť uvádzame, že sídlo tohto združenia sa nachádza v priestoroch, ktorých vlastníkom

Sťažnosť na štatutárnych zástupcov MsO SRZ Trnava

  Dňa 02. februára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu podaná sťažnosť na štatutárnych zástupcov MsO SRZ Trnava, pričom v závere sťažnosti boli ako podávatelia označení „členovia SRZ –Trnava“.   V samotnej sťažnosti bolo uvedené, že štatutárni zástupcovia nerešpektujú najvyšší orgán v Trnave, ktorým je členská schôdza, ktorá prijala uznesenie o znížení lovnej miery amura zo 70

Top