Právny referát – aktuálne - články

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 2S/1/2015 – zrušenie uznesenia č. 113/2014

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 2S/1/2015 – zrušenie uznesenia č. 113/2014

V novembri minulého roka sme Vás informovali, že dňa 07. novembra 2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia č. 113/2014 – Rada Žilina zo dňa 13.12.2014, ktorej žalobcom je Miloš O. a spol. V tejto veci vydal Okresný súd Žilina rozsudok o zrušení uznesenia č. 113/2014 a vrátení veci na ďalšie

Porušenie predpisov SRZ podpísaním zápisnice z Rady SRZ – ÁNO, či NIE?

Dňa 02. januára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená anonymná výzva pre Disciplinárnu komisiu pri Rade SRZ zo dňa 27.12.2016, aby začala konať v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku SRZ účinného do 31.12.2016, vo veci Romana Pavelku, Ing. Ľubomíra Stanku ako overovateľov zápisnice a Ing. Ľuboša Javora, RSDr. Rudolfa Boroša

„Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ – Protest prokurátora

Slovenský rybársky zväz sa zúčastnil územného konania o umiestnení stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“ na pozemku parc. č.: k.ú. Liptovský Ján: E KN 3777/1 (C KN 3000/3), KN E 302/1, KN E 302/514 (KN C 3409/1) na základe návrhu navrhovateľa Liptovské Dvory, s.r.o. Jánska dolina č. 438, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 419 753.  

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 31S/48/2016

Správna žaloba vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bola žalobcom podaná osobne dňa 05.10.2016. Krajský súd v Žiline doručil žalobu aj s výzvou na vyjadrenie sa na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu dňa 02.01.2017.

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 25S/2/2015

Dňa 15.11.2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 43/2015 zo dňa 11.09.2015 a návrh na pozastavenie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia. Vo veci bolo dňa 23.08.2016 vydané uznesenie o zamietnutí návrhu na odklad vykonateľnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 43/2015, a to z dôvodu, že návrh bol podaný oneskorene,

Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ vo veci disciplinárneho previnenia

Dňa 21.10.2016 bolo na Prezídium Rady SRZ doručené odvolanie vo veci disciplinárneho previnenia, porušenia § 12 písm. d) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 5 vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, ktorého sa mal disciplinárne stíhaný dopustiť tým, že v rybárskom revíri dňa

„Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ – podanie protestu prokurátora

Dňa 17.03.2016 bolo Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina doručené územné rozhodnutie č. SOcÚ/LJ-2015/0522/0121-4 o umiestnený stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“ na pozemku parc. č.: k.ú. Liptovský Ján: E KN 3777/1 (C KN 3000/3), KN E 302/1, KN E 302/514 (KN C 3409/1) vo veci návrhu navrhovateľa Liptovské Dvory, s.r.o. Jánska dolina č. 438,

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016

Dňa 23.11.2016 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie o priznaní odkladného účinku správnej žalobe. Správna žaloba vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bola podaná osobne dňa 05.10.2016. Dňa 04.11.2016 bolo

Uzatvorenie zmluvy na rekonštrukciu bytovej jednotky

Obstarávanie zákazky na rekonštrukciu bytovej jednotky v areáli SRZ – Rada Žilina prebehlo v súlade so Smernicou SRZ – Rada Žilina o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, čl.8 – Zadávanie zákaziek s hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1 000 EUR (predpokladaná hodnota zákazky stanovená v rozpise plánu údržby, opráv a investícií pre rok 2016 bola 5 000 EUR bez DPH). Prieskum uskutočnil a

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 25S/2/2015

Dňa 15.11.2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 43/2015 zo dňa 11.09.2015 a návrh na pozastavenie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia. Vo veci bolo dňa 23.08.2016 vydané uznesenie o zamietnutí návrhu na odklad vykonateľnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 43/2015, a to z dôvodu, že návrh bol podaný oneskorene,

Top