Rada SRZ - články

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Prezídium Rady SRZ je v zmysle Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ a odvolacím orgánom proti rozhodnutiam o trvalom vylúčení z členstva SRZ. V prípade porušenia Stanov SRZ alebo Disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym orgánom druhého stupňa ZO SRZ môže dotknutý člen podať dovolanie na Prezídium Rady

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2018

Programy zasadnutí   PROGRAM PREDKLADATEĽ Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2018 PREZÍDIUM, 24.03.2018 – 08:30 hod. 1. Kontrola uznesení tajomník 2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent 3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník 4. Vyznamenania tajomník 5. Priebežné plnenie Uznsesení XI.Snemu tajomník 6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2017

V roku 2017 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 24.03.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly Stanovisko k plneniu rozpočtu 2016 Stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2017 Vyhodnotenie činnosti výrobných stredísk SRZ v roku 2016 Vyhodnotenie práce Slovryb a. s. Rôzne Dňa

Mimoriadny vestník – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli. V posledných niekoľkých mesiacoch sme intenzívne pracovali na novom návrhu zákona o rybárstve. Prvý návrh bol vypracovaný Legislatívnou komisiu SRZ v súčinnosti s Ing. Dobiašom, vedúcim oddelenia štátnej

Hlavné ekonomické zmeny za roky 2015 a 2016

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dovoľujeme si vás informovať o hlavných ekonomických zmenách za roky 2015 a 2016, ktoré prinieslo pôsobenie a fungovanie novej Rady SRZ na čele s tajomníkom SRZ, Ing. Ľubošom Javorom a prezidentom SRZ, RSDr. Rudolfom Borošom, od ich zvolenia na XI. Sneme Slovenského rybárskeho zväzu. Hlavné ekonomické zmeny za roky 2015 a 2016: Konsolidácia

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2016

V roku 2016 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 11.02.2016 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Kontrola MsO SRZ Piešťany, podnet p. Lipka Plán práce KK SRZ na rok 2016 Stanovisko k naplneniu rozpočtu Rady SRZ za rok 2015 Stanovisko k plánu rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 Hospodárenie výrobných stredísk Rady

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2017

Programy zasadnutí   PROGRAM PREDKLADATEĽ Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2017 PREZÍDIUM, 25.03.2017 – 08:30 hod. 1. Kontrola uznesení tajomník 2. Disciplinárne rozhodnutia právny a organizačný referát 3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník 4. Vyznamenania tajomník 5. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2017 tajomník 6. Iné (správa o

Top