Rada SRZ - články

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2016

V roku 2016 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 11.02.2016 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Kontrola MsO SRZ Piešťany, podnet p. Lipka Plán práce KK SRZ na rok 2016 Stanovisko k naplneniu rozpočtu Rady SRZ za rok 2015 Stanovisko k plánu rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 Hospodárenie výrobných stredísk Rady

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2017

Programy zasadnutí   PROGRAM PREDKLADATEĽ Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2017 PREZÍDIUM, 25.03.2017 – 08:30 hod. 1. Kontrola uznesení tajomník 2. Disciplinárne rozhodnutia právny a organizačný referát 3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník 4. Vyznamenania tajomník 5. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2017 tajomník 6. Iné (správa o

Rozhodnutie o neprípustnosti disciplinárneho konania a nezačatí disciplinárneho konania

Dňa 12. augusta 2016 bol na Sekretariát Rady SRZ – Disciplinárna komisia pri Rade SRZ doručený podnet na začatie disciplinárneho konania vo veci podozrenia z disciplinárneho previnenia štatutárnych zástupcov MsO SRZ, ktorého sa mali dopustiť tým, že za členov prijímajú občanov SR, ktorí nesplnili podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. c), a tiež podľa § 5

Rozhodnutie o neprípustnosti disciplinárneho konania

Dňa 06. júla 2016 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť o začatie disciplinárneho konania voči predsedovi kontrolnej komisie MsO SRZ. Predseda kontrolnej komisie MsO SRZ bol podozrivý z porušenia vnútorných predpisov SRZ, tým, že hrubo osočoval, urážal a bezdôvodne označoval brigádnickú skupinu za zlodejov. Po preskúmaní žiadosti dospela Disciplinárna komisia pri Rade SRZ k záveru, že konanie predsedu

Disciplinárne rozhodnutie – vylúčenie z členstva na dobu troch rokov

Na základe podnetu člena MsO SRZ a viceprezidenta boli členovia Kontrolnej komisie SRZ poverení dňa 27. apríla 2015 vykonaním kontroly priebehu členskej schôdze a riešenia predmetu sťažnosti proti štatutárnym zástupcom MsO SRZ. Z protokolov o výsledku kontroly v MsO SRZ bolo zrejmé, že je podozrenie z porušenia vnútorných predpisov SRZ. Na základe týchto skutočností začala Disciplinárna komisia pri Rade SRZ vo

Premlčanie disciplinárneho previnenia

Dňa 07. septembra 2015 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený spisový materiál z oddelenia policajného zboru vo veci disciplinárneho previnenia podľa § 3 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ, ktorého sa štatutárny zástupca ZO SRZ. Disciplinárna komisia pri Rade SRZ na svojom zasadnutí dospela k záveru, že po preskúmaní všetkých dôkazov je zjavné, že došlo k porušeniu predpisov SRZ,

Upozornenie za nedbanlivostné konanie a menej závažné porušenie zväzovej disciplíny

Dňa 25. mája 2015 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený spi, z ktorého vyplýva že funkcionári MO SRZ sú podozriví zo spáchania disciplinárneho previnenia, a to z dôvodu porušenia § 10 ods. 2 Stanov SRZ, nakoľko obnovili členstvo v SRZ E.D. napriek tomu, že bol disciplinárnym rozhodnutím z roku 2010 trvale vylúčený z členstva v SRZ a zaradený do zoznamu osôb, ktorým nemožno

Top