Referát OŠČ - články

Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií

P O Z V Á N K A   N  A   V Ý R O Č N É    Z A S A D N U T I A    S E K C I Í   Vážení športoví rybári,   v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2017 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti Vašej ZO SRZ alebo písomne povereného delegáta

Výberové konanie – reprezentační tréneri Odboru ŠČ pre roky 2017-2018

Na základe plánu práce pre rok 2017 prezídium Odboru pre športovú činnosť SRZ vyhlasuje: v ý b e r o v é    k o n a n i e   na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá v disciplínach a kategóriách: LRU – plávaná: pre kategóriu SENIORI pre kategóriu JUNIORI (U 14, U 18, U 23) pre kategóriu ŽENY LRU – mucha: pre kategóriu SENIORI

Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ z účasti na medzinárodných podujatiach v roku 2016

Odbor športovej činnosti vyslovuje POĎAKOVANIE všetkým reprezentačným družstvám, ktoré sa zúčastnili v roku 2016 na medzinárodných podujatiach za vzornú reprezentáciu Slovenska a Slovenského rybárskeho zväzu a všetkým medailovým družstvám i jednotlivcom GRATULUJEME! LRU – PLÁVANÁ 63. MS národov, Bulharsko, 17. – 18.9.2016 34 zúčastnených družstiev. Obsadili sme 10. miesto Družstvo SRZ v zložení: Rastislav Dudr (3. miesto v súťaži jednotlivcov), Tomáš Mindák

Prihlášky do súťaže pre rok 2017 a žiadosť o registráciu nových pretekárov

Prihlášky družstiev pre postupové súťaže SRZ v roku 2017 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2016 a to pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder, RT), pre každú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne. Dovoľujeme

Top