Ichtyológovia SRZ - články

Ichtyologický prieskum na pstruhovej Parnej

Ichtyologický prieskum na pstruhovej Parnej

Dňa 15.11.2016 uskutočnili pracovníci Odboru tečúcich vôd SRZ – Rada Žilina v spolupráci s hlavným rybárskym hospodárom MsO SRZ Trnava ichtyologický prieskum v rybárskom revíri Parná č. 2. Ichtyologický prieskum bol vykonaný na základe podanej žiadosti MsO SRZ Trnava o prehodnotenie uznesenia členskej schôdze týkajúcej sa zmeny charakteru rybárskeho revíru zo pstruhového na kaprový. Prieskum sa realizoval na dvoch úsekoch

Odborné prezentácie z kurzu rybárskych hospodárov

V dňoch 3. až 5. novembra 2016 sa na pôde SOŠ Ivanka pri Dunaji konala prvá etapa kurzu pre budúcich rybárskych hospodárov. Jednotlivé prednášky boli sprevádzané rôznymi prezentáciami, ktoré Vám prinášame v tomto článku. Prezentácie sa týkali najmä morského rybolovu a akvakultúry, invázných a nepôvodných druhov rýb, či rybárskych revírov vo všeobecnosti a iné.

Kurz rybárskych hospodárov v Ivanke pri Dunaji

V dňoch 3. až 5. novembra 2016 sa na pôde SOŠ Ivanka pri Dunaji konala prvá etapa kurzu pre budúcich rybárskych hospodárov. Zúčastnilo sa ho 29 účastníkov prihlásených z celého Slovenska, ktorí so záujmom počas prednášok, ale aj počas prestávok konzultovali s prednášajúcimi problematiku týkajúcu sa rybárskeho obhospodarovania. O zaujímavú vsuvku do programu sa postaralo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Spriechodnenie VS Veľké Kozmálovce

Dňa 25.10.2016 sa ichtyológ pre západoslovenskú oblasť spolu so zástupcami z MsO SRZ Levice zúčastnili stavebného konania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci „VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron”. Koridor rybovodu je navrhnutý na ľavobrežnom toku Hron. Dĺžka rybovodu bude dosahovať 485 m. Rybovod bol navrhnutý podľa metodického usmernenia MŽP SR

Stretnutie kvôli Jazeru Košice

Na košickom magistráte sa 13. októbra 2016 konalo pracovné stretnutie pracovníkov magistrátu, mestskej časti Jazero, zástupcov spoločnosti zabezpečujúcej čistenie vody v Jazere Košice  a zástupcov MsO SRZ Košice a Rady SRZ Žilina kvôli spôsobu ďalšieho obhospodarovania kaprového rybárskeho revíru r.č. 4-0840-1-1 Jazero Košice, ktorý obhospodaruje MsO SRZ Košice. Obe strany sa zhodli na tom, že pre zlepšenie situácie

Tisa – Veľké Trakany – revitalizácia ramena

Po niekoľkých mesiacoch od veľkého stretnutia vodohospodárov so zainteresovanými organizáciami, úradmi a starostami obcí ku revitalizácii ramien a kanálov na Medzibodroži je tu ďalšia šanca na zavodnenie niekoľko rokov suchej časti mŕtveho ramena pri Veľkých a Malých Trakanoch, ktoré je súčasťou rieky Tisy a súčasťou toho istého revíru. Časť ramena od prívodného kanálu z Tisy

Prieskum Zemplínskej šíravy

Pred samotným neresom pleskáča vysokého bol na tejto vodnej nádrží dňa 13. apríla zrealizovaný ichtyologický prieskum elektrickým agregátom v pobrežných partiách nádrže od Paľkova po kostol v Klokočove, ktorého účelom bolo zistiť podiel dravých a nedravých rýb a prípadne pre rybničné stredisko v Košarovciach odloviť generačného pleskáča vysokého, ktorý by bol vytretý priamo na revíri.

Účasť na XV. Českej rybárskej a ichtyologickej konferencii v Prahe

V dňoch 04. – 05.02.2016 sa uskutočnila v Prahe Česká rybárska a ichtyologická konferencia v priestoroch Českej zemědělskej univerzity v Suchdole. Za Slovenský rybársky zväz sa tejto odbornej konferencie zúčastnila Ing. Michaela Strihová vedúca odboru tečúcich vôd a Ing. Tibor Krajč, PhD. s príspevkom: Aktuálna situácia s rybožravými predátormi na Slovensku, alias Rybožravý predátori na Slovensku a ich vplyv na rybárstvo (autori:

Vodohospodári s rybármi na Ružinej

Zamrznutá hladina vodnej nádrže Ružiná neďaleko Lučenca robila kulisu výnimočnému stretnutiu pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica na čele s jeho generálnym riaditeľom Ing. Mariánom Supekom, s pracovníkmi sekcie vôd Ministerstva ŽP SR pod vedením generálneho riaditeľa sekcie Ing. Vladimíra Nováka a za odbor tečúcich vôd boli prítomní ichtyológovia Rady SRZ Žilina, ktorých viedol

Pracovná ichtyologická konferencia  „Racionalizácia procesu zarybňovania rybárskeho revíru č. 2-4430-2-1 Váh č. 8“ – INFORMÁCIA

Pracovná konferencia usporiadaná 06.11.2015 mestskou organizáciou SRZ Trenčín mala za cieľ vyhodnotiť doterajší stav zarybňovania revíru Váh č. 8 a najmä na základe odborných poznatkov účastníkov prijať zásady racionálneho hospodárenia do budúcnosti.  Konferencia bola vysoko pozitívne hodnotená všetkými účastníkmi, ktorí vo svojich príspevkoch a diskusii prezentovali názory a poznatky z viacerých oblastí – rybárstvo, ochrana prírody a. i.

Top