Ichtyológovia SRZ - články

Pozitívne vzorky z kanálov

Pozitívne vzorky z kanálov

V roku 2015 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach posudzovaných 17 vzoriek rýb z vodnej nádrže Zemplínska šírava z ktorých bolo 9 pozitívnych na nadlimitný obsah PCB. Od vtedy sa vzorky rýb na tomto rybárskom revíri v režime „chyť a pusť“ neodoberali. Odlov vzoriek rýb v spolupráci s MsO SRZ Michalovce a Radou

Odborný seminár „Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov“

Dňa 5. októbra 2017 sa v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnil odborný seminár zameraný na revitalizácie vodných tokov. Na seminári bola vysoká účasť až 150 poslucháčov a z tohto dôvodu sa muselo zmeniť aj miesto rokovania. Cieľom seminára bolo informovať odborníkov v oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody o aktuálnych trendoch v ekologickej správe vodných tokov najmä v súvislosti s našími záväzkami

Ichtyologický prieskum na pstruhovej Parnej

Dňa 15.11.2016 uskutočnili pracovníci Odboru tečúcich vôd SRZ – Rada Žilina v spolupráci s hlavným rybárskym hospodárom MsO SRZ Trnava ichtyologický prieskum v rybárskom revíri Parná č. 2. Ichtyologický prieskum bol vykonaný na základe podanej žiadosti MsO SRZ Trnava o prehodnotenie uznesenia členskej schôdze týkajúcej sa zmeny charakteru rybárskeho revíru zo pstruhového na kaprový. Prieskum sa realizoval na dvoch úsekoch

Odborné prezentácie z kurzu rybárskych hospodárov

V dňoch 3. až 5. novembra 2016 sa na pôde SOŠ Ivanka pri Dunaji konala prvá etapa kurzu pre budúcich rybárskych hospodárov. Jednotlivé prednášky boli sprevádzané rôznymi prezentáciami, ktoré Vám prinášame v tomto článku. Prezentácie sa týkali najmä morského rybolovu a akvakultúry, invázných a nepôvodných druhov rýb, či rybárskych revírov vo všeobecnosti a iné.

Kurz rybárskych hospodárov v Ivanke pri Dunaji

V dňoch 3. až 5. novembra 2016 sa na pôde SOŠ Ivanka pri Dunaji konala prvá etapa kurzu pre budúcich rybárskych hospodárov. Zúčastnilo sa ho 29 účastníkov prihlásených z celého Slovenska, ktorí so záujmom počas prednášok, ale aj počas prestávok konzultovali s prednášajúcimi problematiku týkajúcu sa rybárskeho obhospodarovania. O zaujímavú vsuvku do programu sa postaralo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Spriechodnenie VS Veľké Kozmálovce

Dňa 25.10.2016 sa ichtyológ pre západoslovenskú oblasť spolu so zástupcami z MsO SRZ Levice zúčastnili stavebného konania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci „VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron”. Koridor rybovodu je navrhnutý na ľavobrežnom toku Hron. Dĺžka rybovodu bude dosahovať 485 m. Rybovod bol navrhnutý podľa metodického usmernenia MŽP SR

Stretnutie kvôli Jazeru Košice

Na košickom magistráte sa 13. októbra 2016 konalo pracovné stretnutie pracovníkov magistrátu, mestskej časti Jazero, zástupcov spoločnosti zabezpečujúcej čistenie vody v Jazere Košice  a zástupcov MsO SRZ Košice a Rady SRZ Žilina kvôli spôsobu ďalšieho obhospodarovania kaprového rybárskeho revíru r.č. 4-0840-1-1 Jazero Košice, ktorý obhospodaruje MsO SRZ Košice. Obe strany sa zhodli na tom, že pre zlepšenie situácie

Tisa – Veľké Trakany – revitalizácia ramena

Po niekoľkých mesiacoch od veľkého stretnutia vodohospodárov so zainteresovanými organizáciami, úradmi a starostami obcí ku revitalizácii ramien a kanálov na Medzibodroži je tu ďalšia šanca na zavodnenie niekoľko rokov suchej časti mŕtveho ramena pri Veľkých a Malých Trakanoch, ktoré je súčasťou rieky Tisy a súčasťou toho istého revíru. Časť ramena od prívodného kanálu z Tisy

Prieskum Zemplínskej šíravy

Pred samotným neresom pleskáča vysokého bol na tejto vodnej nádrží dňa 13. apríla zrealizovaný ichtyologický prieskum elektrickým agregátom v pobrežných partiách nádrže od Paľkova po kostol v Klokočove, ktorého účelom bolo zistiť podiel dravých a nedravých rýb a prípadne pre rybničné stredisko v Košarovciach odloviť generačného pleskáča vysokého, ktorý by bol vytretý priamo na revíri.

Účasť na XV. Českej rybárskej a ichtyologickej konferencii v Prahe

V dňoch 04. – 05.02.2016 sa uskutočnila v Prahe Česká rybárska a ichtyologická konferencia v priestoroch Českej zemědělskej univerzity v Suchdole. Za Slovenský rybársky zväz sa tejto odbornej konferencie zúčastnila Ing. Michaela Strihová vedúca odboru tečúcich vôd a Ing. Tibor Krajč, PhD. s príspevkom: Aktuálna situácia s rybožravými predátormi na Slovensku, alias Rybožravý predátori na Slovensku a ich vplyv na rybárstvo (autori:

Top