Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ – rok 2011

Uznesenie č. 1/2011:
Rada schvaľuje za overovateľov zápisnice Mgr. Jankovičovú a JUDr. Kabáča. Rada schvaľuje za skrutátorov Ing. Mihladu a p. Remenca.

Uznesenie č. 2/2011:
Rada schvaľuje kontrolu plnenia uznesení z decembrového zasadnutia Rady SRZ s pripomienkou Mgr. Jankovičovej.

Uznesenie č. 3/2011:
Rada schvaľuje Účtovnú závierku SRZ za rok 2010 s tým, že bude účtovne znížené vlastné imanie z dôvodu straty vzniknutej z predaja dubiózneho majetku, 50 % nevyužitých finančných prostriedkov za príjmy z povolení na rybolov bude použitých na zarybnenie a 50 % na nákup pozemkov a budú splnené opatrenia Kontrolnej komisie SRZ k tejto účtovnej závierke.

Uznesenie č. 4/2011:
Rada schvaľuje Vyhodnotenie zarybňovania revírov Rady SRZ za rok 2010.

Uznesenie č. 5/2011:
Rada schvaľuje Plán zarybnenia rybárskych revírov Rady SRZ na rok 2011.

Uznesenie č. 6/2011:
Rada schvaľuje návrh zloženia Dozornej rady Slovryb, a.s. takto: Jozef Gregorík – MsO SRZ Dubnica nad Váhom, Ing. Karel Ružička – MsO SRZ Bratislava III., MVDr. Štefan Bilik – MO SRZ Rožňava, Ing. Dušan Alina – MsO SRZ Sereď a Ing. Pavol Trokan – MsO Trnava

Uznesenie č. 7/2011:
Rada schvaľuje Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.4685/11/08721 zo dňa 10.2.2011 uzavretú medzi ČSOB, a.s. a Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina. Rada schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena č.4686/11/08721 zo dňa 10.2.2011 uzavretú medzi ČSOB, a.s. a Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Uznesenie č. 8/2011:
Rada SRZ schvaľuje do predstavenstva Slovryb, a.s. tieto osoby :
Ing. Juraj Dobiaš – MsO SRZ Považská Bystrica,
Ing. Pethöová – MO SRZ Sládkovičovo,
Balaďa Karol – MsO SRZ Humenné,
Pavol Barcík – MsO SRZ Levice,
Jaroslav Duleba – MO SRZ Bardejov,
Ing. Andrej Seman – MO SRZ Šamorín.

Uznesenie č. 9/2011:
Rada schvaľuje materiál „ Vyhodnotenie diskusných vystúpení z X. Snemu SRZ “.

Uznesenie č. 10/2011:
Rada schvaľuje výstavbu strediska v Nových Zámkoch za podmienky, že na jeho výstavbu budú použité prostriedky z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR.

Uznesenie č. 11/2011:
Rada schvaľuje Plán investícií SRZ - Rada na čerpanie dotácie z Operačného programu rybné hospodárstvo SR v roku 2011.

Uznesenie č. 12/2011:
Rada schvaľuje predaj nehnuteľností v kat. území Považská Bystrica v KN evidovaných na LV č. 5590, a to:

 • KN – C par. č. 1581/1 – vodné plochy o výmere 35113 m2
 • KN – C par. č. 1581/2 – trvalé trávne porasty o výmere 3963 m2
 • KN – C par. č. 1581/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2
 • KN – C par. č. 1581/4 – vodné plochy o výmere 3100 m2
 • KN – C par. č. 1581/5 – vodné plochy o výmere 53 m2
 • KN – C par. č. 1581/6 – vodné plochy o výmere 43 m2
 • KN – C par. č. 1581/7 – vodné plochy o výmere 488 m2
 • KN – C par. č. 1581/8 – trvalé trávne porasty o výmere 2125 m2
 • KN – C par. č. 1581/9 – trvalé trávne porasty o výmere 71 m2
 • KN – C par. č. 1581/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2
 • expedovňa rýb čs. 779 na KN – C par. č. 1581/3
 • hospodárska budova čs. 2997 na KN – C par. č. 1581/10

firme FASTAV DEVELOPMENT-AOC s.r.o., ktorá ponúkla najvyššiu kúpnu cenu.

Uznesenie č. 13/2011:
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MsO SRZ Pezinok vo výške 10.000,- €, ktorá je určená na financovanie kúpy rybárskeho domu od Mesta Pezinok

Uznesenie č. 14/2011:
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MsO SRZ Dubnica nad Váhom vo výške 10.000,- €, ktorá je určená na financovanie kúpy automobilu pre hospodársky úsek organizácie.

Uznesenie č. 15/2011:
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MsO SRZ Trnava výške 10 000,- €, ktorá je určená na financovanie rekultivácie rybníkov v Dolnej Krupej.

Uznesenie č. 16/2011:
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MO SRZ Trebišov vo výške 9 960 €, ktorá je určená na financovanie objektov / hrádza, bezpečnostný prepad, výpustný objekt / od SVP, š.p.

Uznesenie č. 17/2011:
Rada SRZ neschvaľuje poskytnutie pôžičky MO SRZ Sládkovičovo, nakoľko táto organizácia čerpala pôžičku aj v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach

Uznesenie č. 18/A/2011:
Rada schvaľuje zvýšenie dotácie dodávky pstruha dúhového konzumného o 100 kg pre MO SRZ Banská Štiavnica na akciu „ Dni Svätého Huberta “ na celkových 250 kg rýb.

Uznesenie č. 18/B/2011:
Rada neschvaľuje MO SRZ Banská Štiavnica príspevok vo výške 1700 € na uniformy pre členov výboru

Uznesenie č. 19/2011:
Rada SRZ schvaľuje podporu petície s názvom „Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody v Slovenskej republike.“

Uznesenie č. 20/2011:
Rada SRZ ukladá MsO SRZ Šaľa pri najbližšej členskej schôdzi dňa 10.apríla 2011 dovoliť členov výboru tak, aby bola voľba členov výboru v súlade s Volebným poriadkom SRZ.

Uznesenie č. 21/2011:
Rada schvaľuje úpravu Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov tak, že ZO SRZ je oprávnená vydávať duplikáty za povolenia na rybolov bezplatne osobám, ktoré sa preukážu potvrdením z PZ SR, že im bolo toto povolenie odcudzené.

Uznesenie č. 22/2011:
Rada SRZ schvaľuje:

 1. správu „ Stav v majetkoprávnom usporiadaní hospodárstiev Rady SRZ za rok 2010 “
 2. pokračovanie v majetkoprávnom usporiadaní majetku SRZ v nadväznosti na jednotlivé uznesenia a rozpočet Rady SRZ.

Uznesenie č. 23/2011:
Rada SRZ ukladá tajomníkovi vyvinúť maximálne úsilie o predaj nepotrebného majetku SRZ, ktorého predaj Rada SRZ odsúhlasila.

Uznesenie č. 24/2011:
Rada SRZ schvaľuje MsO SRZ Dubnici nad Váhom predaj nehnuteľnosti v kat. území Ilava, ktorá je v KN evidovaná na liste vlastníctva č. 2915 ako KN – E par. č. 684/12 – trvalé trávne porasty o výmere 2180 m2 za kúpnu cenu vo výške 27.000,- €.

Uznesenie č. 25/2011:
Rada SRZ schvaľuje MO SRZ Bánovce nad Bebravou predaj nehnuteľností v kat. území Bánovce nad Bebravou, ktoré sú v KN evidované na liste vlastníctva č. 1979 ako:

 • KN – C par. č. 11512/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2
 • KN – C par. č. 11512/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1623 m2
 • KN – C par. č. 11512/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2
 • hospodárska stavba čs. 1507 postavenú na KN – C par. č. 11512/11
 • sociálne zariadenie čs. 1508 postavené na KN – C par. č. 11512/16

minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom, čo predstavuje čiastku 117.000,- €.

Uznesenie č. 26/2011:
Rada schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku, ktorým bude stanovená kúpna cena za predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Banská Bystrica, ktoré sú v KN sú evidované na liste vlastníctva č. 1971 ako:

 • dom čs. 1783 postavený na KN – C par. č. 3324
 • KN – C par. č. 3324 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2
 • KN – C par. č. 3323/1 – záhrady o výmere 664 m2.

Uznesenie č. 27/2011:
Rada schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku, ktorým bude stanovená kúpna cena za predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Malý Folkmara, ktoré sú v KN evidované na liste vlastníctva č. 539 ako:

 • KN – C par. č. 136 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2
 • chata čs. 108 postavený na KN – C par. č. 136.

Uznesenie č. 28/2011:
Rada SRZ schvaľuje predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Považská Bystrica, ktoré sú v KN evidované na liste vlastníctva č. 5590 ako:

 • KN – C par. č. 1591 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 830 m2
 • KN – C par. č. 1590/5 – záhrady o výmere 78 m2
 • obytná budova čs. 776 postavenej na KN – C par. č. 1591

za najvyššiu cenu, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom s tým, že predmetný predaj bude zverejnený v miestnych novinách ako aj na internetovej stránke SRZ.

Uznesenie č. 29/2011:
Rada SRZ schvaľuje materiál Analýza hospodársky stredísk Rady SRZ ako materiál informatívny, ktorý bude doplnený o ekonomickú časť a predložený na rokovanie Rady SRZ v mesiaci september 2011.

Uznesenie č. 30/2011:
Rada schvaľuje nákup multifunkčného malotraktora Truxor 5000 od firmy Olivex v cene cca 140 tisíc Euro vrátane DPH.

Uznesenie č. 31/2011:
Rada schvaľuje predložený návrh na schválenie počtu povolení na lov hlavátky podunajskej pre jednotlivé ZO SRZ.

Uznesenie č. 32/2011:
Rada schvaľuje predložený návrh na pridelenie dotácií z rezervného zarybňovacieho fondu s výnimkou MsO SRZ Ružomberok, kde bude preverené koľko bolo dodané tejto organizácii v rámci ekologických havárií v roku 2010 a bude jej poskytnutý rozdiel do sumy 8 300 € .

Uznesenie č. 33/2011:
Rada schvaľuje predložený návrh kúpnej ceny publikácie Hospodárenie v rybárskych revíroch na 8,15 € pre ZO SRZ a 8,15 € + DPH pre ostatných záujemcov.

Uznesenie č. 34/2011:
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MsO SRZ Levice vo výške 10 000 € na financovanie kúpy pozemkov pod vodnými plochami VN Bátovce a VN Drženice, ktorá bude splatená v troch splátkach do roku 2013.

Uznesenie č. 35/2011/A:

 1. Plán činnosti odboru ŠČ na rok 2011.
 2. Rozpočet a rozdelenie pridelených finančných prostriedkov pre odbor ŠČ na rok 2011.
 3. Spôsob a výber št. reprezentácie vo všetkých disciplínach v roku 2011.
 4. Účasť družstiev v postupových súťažiach LRU-P, LRU-M, LRU-PR a RT v roku 2011.

Uznesenie č. 35/2011/B:

 • Zloženie odboru ŠČ a jeho prezídia ma volebné obdobie 2011-2014:
  • vedúci odboru: PaedDr. Vladimír Hromek
  • sekcia LRU-P: Miroslava Pavelková – vedúca sekcie
   Ing. P. Baránek, Ľ: Krupička – členovia
  • sekcia LRU-M: Peter Smetana – vedúci sekcie
   J. Dauda, M. Antal, D. Brziak, J. Toman – členovia
  • sekcia LRU-PR: PhDr. Jaroslav Sámela – vedúci sekcie
   R. Hatala, P. Rusiňák, Ing. V. Těšický, G. Beňo – členovia
  • sekcia RT: Vladimír Vecel – vedúci sekcie
   Ing. J. Dzuriš, M. Rybár, K. Ledvoň, L. Durdiaková – členovia
  • komisia rozhodcov: Karol Balaďa – vedúci sekcie
   I. Dzurišová, G. Hupková, M. Procházka, M. Bajzík – členovia
 • Termínový kalendár pretekov pre rok 2011.
 • Reprezentačných trénerov:
  • LRU-P seniori: Roman Pavelka st. pre rok 2011
  • LRU-P juniori: Marcel Čampiš pre rok 2011
  • LRU-M seniori: Ing. Peter Bienek pre roky 2011-2012
  • LRU-M juniori: Miroslav Antal pre roky 2011-2012
  • LRU-PR seniori: Ing. Vlastimil Těšický pre roky 2011-2012
  • LRU-PR juniori: Gabriel Beňo pre roky 2011-2012
  • RT juniori: Miroslav Jankovič pre roky 2011-2012
 • Plán práce odboru na rok 2011.
 • Modifikácie súťažných pravidiel pre disciplíny LRU-P, LRU-M, LRU-PR a RT pre rok 2011 a Smernicu pre poskytovanie náhrad odboru ŠČ.
 • A.) Účasť reprezentačných družstiev na Svetových rybárskych hrách v Taliansku:
  LRU-P: muži a 3 mládežnícke družstvá v kategóriách U 14, U 18, U 22
  LRU-M: muži a juniori
  LRU-PR: muži
  B.) Účasť družstiev FEEDER a PRÍVLAČ Z ČLNOV na Svetových rybárskych hrách v Taliansku za podmienky samofinancovania.
  C.) Účasť družstva juniorov na Medzinárodných M ČR a účasť družstva juniorov na MS v RT v Poľsku.
 • Účasť SRZ na ME národov za podmienky samofinancovania.
 • Účasť delegácie SRZ na kongresoch CIPS a ICSF.
 • Účasť delegácie SRZ a družstiev na družobnom stretnutí 5 štátov v Litve.

Uznesenie č. 35/2011/C:

 1. tajomníkovi SRZ
  • zabezpečiť čerpanie rozpočtu ŠČ po odsúhlasení s vedúcim odboru ŠČ,
  • zabezpečiť účasť delegácie SRZ na kongresoch CIPS a ICSF,
  • zabezpečiť úhradu členských poplatkov do CIPS a ICSF.
 2. viceprezidentom a členom Rady
  • zabezpečiť účasť družstiev ZO v okresných a krajských kolách v súťaži Zlatý Blyskáč.
 3. vedúcemu odboru ŠČ
  • zabezpečiť plnenie plánu práce a činnosti OŠČ,
  • zabezpečiť účasť SRZ na schválených MS a ME národov,
  • zabezpečiť účasť delegácie a družstiev SRZ na družobnom stretnutí 5 štátov v Litve,
  • zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ.

Uznesenie č. 36/2011:
Rada schvaľuje zorganizovanie osláv 85. výročia založenia SRZ za účasti čestných členov SRZ, jedného člena z každej ZO SRZ, členov Rady a KK SRZ, zamestnancov, zahraničných delegácií a zástupcov štátnej správy a samosprávy. Náklady na oslavy nemôžu presiahnuť 17 tisíc € a budú prefinancované z výnosu z vianočnej distribúcie.

Uznesenie č. 37/2011:
V nadväznosti na technické zhodnotenie majetku SRZ, ktoré realizoval Slovryb, a.s. na stredisku Príbovce, Rada SRZ schvaľuje zníženie nájomného, podľa NZ č. 01/2002 zo dňa 29.12.2001 v znení jej dodatkov č.1 až č. 9, pre Slovryb, a.s. na rok 2011 o 52.900,- € a súhlasí s tým, aby technické zhodnotenie zemného rybníka a zlovovacej budovy v Príbovciach odpisoval Slovryb, a.s. po dobu 5 rokov a potom tento majetok previedol za 1 € do majetku SRZ.

Uznesenie č. 38/2011:
Rada schvaľuje predloženú úpravy Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov v bodoch I.B.5, III.A.1, III.A.3, III.B. 1, 2 a V.E. nadobúdajú účinnosť dňom 25.6.2011.

Uznesenie č. 39/2011:
Rada schvaľuje zasielanie všetkých materiálov na rokovanie ako aj z rokovania Rady prostredníctvom e-mailu.

Uznesenie č. 40/2011:
Rada schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť pre rozšírenie strediska Nové Zámky a za jej dodávateľa firmu VODOTIKA, a.s., ktorej výber bol schválený Investičnou komisiou Rady SRZ.

Uznesenie č. 41/2011:
Rada schvaľuje materiál „ Minimálne zarybnenie revírov Rady na roky 2012 až 2014 “.

Uznesenie č. 42/2011:
Rada schvaľuje vyradenie rybárskeho revíru č. 1-1020-1-1 Štrkoviska Piesková jama v obhospodarovaní MO SRZ Dunjaská Lužná zo zväzového kaprového povolenia na rybolov.

Uznesenie č. 43/2011:
Rada schvaľuje vyradenie rybárskeho revíru č. 2-4770-1-1 VN Horné Orešany v obhospodarovaní MsO SRZ Trnava zo zväzového kaprového povolenia na rybolov.

Uznesenie č. 44/2011:
Rada schvaľuje vyradenie rybárskeho revíru č. 2-5100-1-1 VN Nová Ves nad Žitavou v obhospodarovaní MO SRZ Zlaté Moravce zo zväzového kaprového povolenia na rybolov.

Uznesenie č. 45/2011:
Rada schvaľuje vyradenie rybárskeho revíru č. 3-5010-1-1 VN Dobrá Niva v obhospodarovaní MsO SRZ Zvolen zo zväzového kaprového povolenia na rybolov.

Uznesenie č. 46/2011:
Rada schvaľuje zaradenie rybárskeho revíru č. 1-050-1-1 Štrkovisko Rovinka Za Hrádzou v obhospodarovaní MO SRZ Dunajská Lužná do zväzového kaprového povolenia na rybolov.

Uznesenie č. 47/2011:
Rada schvaľuje zaradenie rybárskeho revíru č. 2-1800-1-1 OR Melečka č. 2 v obhospodarovaní MO SRZ Šoporňa do zväzového kaprového povolenia na rybolov.

Uznesenie č. 48/2011:
Rada schvaľuje zaradenie rybárskeho revíru VN Dolné Dubové, revír č. 2-4670-1-4, v obhospodarovaní MsO SRZ Trnava do zväzového kaprového povolenia na rybolov.

Uznesenie č. 49/2011:
Rada schvaľuje zaradenie rybárskych revírov VN Lovce, revír č. 2-4960-1-1 a VN Melek, revír č. 2-5030-1-1, v obhospodarovaní MO SRZ Zlaté Moravce do zväzového kaprového povolenia na rybolov.

Uznesenie č. 50/2011:
Rada schvaľuje zaradenie rybárskeho revíru VN Šárovce, revír č. 2-5341-1-1, v obhospodarovaní MO SRZ Želiezovce do zväzového kaprového povolenia na rybolov.

Uznesenie č. 51/2011:
Rada schvaľuje zaradenie rybárskeho revíru Štrkoviska Sučany, revír č. 3-4220-1-1, v obhospodarovaní MsO SRZ Martin. do zväzového kaprového povolenia na rybolov.

Uznesenie č. 52/2011:
Rada schvaľuje zverenie rybárskeho revíru VN Duchonka č. 2-4770-1-1 v obhospodarovaní Rady SRZ do obhospodarovania MO SRZ Topoľčany.

Uznesenie č. 53/2011:
Rada schvaľuje predložený Návrh na pridelenie dotácií z rezervného zarybňovacieho fondu

Uznesenie č. 54/2011:
Rada schvaľuje predložený Návrh druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2012 s cenou miestneho hosťovacieho denného povolenia na lipňové vody 10,- €.

Uznesenie č. 55/2011:
Rada SRZ:

A. Berie na vedomie
Správu o činnosti odboru ŠČ za 1. polrok 2011.

B. Schvaľuje
Predpisy pre športovú činnosť – 3.vydanie

C. Ukladá
Zabezpečiť distribúciu nového vydania Predpisov pre športovú činnosť na všetky ZO SRZ a ich uverejnenie na internetovej stránke SRZ s názvom www.srzarada.sk.

T: 30.11.2011
Z: vedúci OŠČ

Uznesenie č. 56/2011:
Rada schvaľuje predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Malý Folkmar, ktoré sú v KN evidované na liste vlastníctva č. 539 ako:

 • KN – C par. č. 136 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2
 • chata čs. 108 postavená na KN – C par. č. 136

MsO SRZ Košice za cenu 11.581,- €.

Uznesenie č. 57/2011:
Rada schvaľuje predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Považská Bystrica, ktoré sú v KN evidované na liste vlastníctva č. 5590 ako:

 • KN – C par. č. 1591 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 830 m2
 • KN – C par. č. 1590/5 – záhrady o výmere 78 m2
 • obytná budova čs. 776 postavená na KN – C par. č. 1591

záujemcovi za cenu 93.000,- €.


Uznesenie č. 58/2011: Rada SRZ schvaľuje predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Banská Bystrica, ktoré sú v KN evidované na liste vlastníctva č. 1971 ako:

 • dom čs. 1783 postavený na KN – C par. č. 3324
 • KN – C par. č. 3324 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2
 • KN – C par. č. 3323/1 – záhrady o výmere 664 m2

MsO SRZ Banská Bystrica za cenu 201.000,- €.


Uznesenie č. 59/2011: Rada schvaľuje predaj častí z nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Považská Bystrica, ktoré sú v KN evidované na liste vlastníctva č. 5590, a to: - z KN – C par. č. 1581/8 – trvalé trávne porasty diel o výmere 39 m2, - z KN – C par. č. 1581/9 – trvalé trávne porasty diel o výmere 71 m2, za cenu 22,13 € za m2 Železniciam Slovenskej republiky pre stavbu: „ ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160km/hod. “, UČS 47, č. stavby AA 04001.

Uznesenie č. 60/11:
Rada schvaľuje predložený návrh na „ Zmenu rozpočtu Rady SRZ ( I ) na rok 2011 “.

Uznesenie č. 61/11:
Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi MsO SRZ Nitra a Alexandrom Borbélym vo výške 16.596,60 € za rybársky revír č. 2-4150-1-1 Štrkovisko Veľký Cetín.

Uznesenie č. 62/11:
Rada berie na vedomie materiál Analýza hospodárskych stredísk Rady SRZ za rok 2010.

Uznesenie č. 63/11:
Rada schvaľuje vytvorenie Dočasnej pracovnej komisie pre vypracovanie Metodiky analyzovania hospodárenia stredísk Rady SRZ v zložení: Ing. Trokan, Ing. Ružička, Ing. Šátek, Ing. Krajč, PhDr. Tkáčik a Ing. Korčok.

Uznesenie č. 64/11:
Rada schvaľuje cenu násady kapra K 2 a K 3, takto: Cena násady kapra rybničného K 2 sa v roku 2012 určuje na 2,59 €/kg, cena pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky pri jarnom zarybnení na 2,82 €/kg a pri jesennom zarybnení na 2,49 €/kg

Cena násady kapra rybničného K 3 /nad 1000 g/ sa v roku 2012 určuje na 2,65 €/kg, cena pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky pri jarnom zarybnení na 2,75 €/kg a pri jesennom zarybnení na 2,40 €/kg

Uznesenie č. 65/11:
Rada schvaľuje úpravu ceny u násady šťuky severnej takto: plôdik rýchlený nad 2,5 cm – 0,025 € za 1 cm, jednoročná násada 8,- €/kg.

Uznesenie č. 66/11:
Rada schvaľuje predložený Návrh cenníka ostatných druhov a kategórií násadových rýb pre rok 2012, ktoré neboli dotknuté uzneseniami 64/2011 a 65/2011.

Uznesenie č. 67/11:
Rada schvaľuje rozsah platnosti povolení na pstruhové a lipňové vody takto:

Povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového. Povolenie na lipňové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového.

Uznesenie č. 68/11:
Rada schvaľuje Plán práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2012.

Uznesenie č. 69/11:
Rada schvaľuje predložený Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2012, vrátane celkovej rozpočtovanej čiastky na opravy, údržbu a investície, pričom konkrétne členenie týchto čiastok bude prerokované na Investičnej komisii.

Uznesenie č. 70/11:
Rada berie na vedomie Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2011 a Výsledky medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 2011.

Uznesenie č. 71/11:
Rada schvaľuje

 1. Zaslanie ďakovných listov št. reprezentantom a trénerom SRZ za vynaloženú námahu a reprezentáciu SR a SRZ v roku 2011.
 2. Vydanie povolení na rybolov reprezentačným družstvám a funkcionárom OŠČ na rok 2012.
 3. Zaslanie ďakovného listu MŠ SR za podporu športovej činnosti v SRZ.
 4. Náklady na športovú činnosť v roku 2012 v čiastke 100 000,– €.
 5. Účasť delegácie SRZ na kongrese CIPS v Španielsku v roku 2012.
 6. Usporiadanie družobného stretnutia rybárskych zväzov Nemecka, Poľska, Litvy a Slovenska v dňoch 7.-10. júna 2012.
 7. Prijatie sekcie LRU – FEEDER za člena prezídia odboru športovej činnosti. Plnohodnotným členom sa stane po 3-ročnom prechodnom období, t.j. v roku 2014.
 8. Menovanie PaedDr. Vladimíra Hromeka za vedúceho ústrednej organizačnej komisie pre prípravu ME´13 v LRU-M.

Uznesenie č. 72/11:
Rada ukladá

 1. Informovať MŠ SR a KŠZ SR o dosiahnutých medzinárodných výsledkoch v roku 2011.
  T: 20.12.2011
  Z: vedúci OŠČ
 2. Zaslať ďakovné listy a povolenia v zmysle Uznesenia 71/11 bod 1 a 2.
  T: 20.12.2011
  Z: vedúci OŠČ
 3. Vypracovať plán práce odboru športovej činnosti na r. 2012.
  T: 28.2.2012
  Z: vedúci OŠČ
 4. Zabezpečiť výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO.
  T: 15.2.2012
  Z: vedúci OŠČ
 5. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2012 do federácií FIPSed (plávaná), FIPS Mouche (mucha) a ICSF (casting).
  T: 30.3.2012
  Z: tajomník SRZ
 6. Zabezpečiť organizovanie EUROPATREFF, ktoré sa uskutoční v dňoch 7.-10. júna 2012.
  T: ako v texte
  Z: tajomník SRZ
 7. Zahájenie činnosti ústrednej organizačnej komisie pre prípravu ME´13 v LRU – mucha.
  T: január 2012
  Z: vedúci OŠČ

Uznesenie č. 73/11:
Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za obdobie od 1.12.2010 do 30.11.2011.

Uznesenie č. 74/11:
Rada ukladá:

 1. Prekontrolovať pred zahájením rybárskej sezóny označenie rybárskych revírov Rady SRZ, v prípade potreby vyhotoviť a osadiť chýbajúce tabule.
  Termín: 30.4.2012
  Z: Ing. Baran – vedúci RS
 2. Vydať zväzové povolenia na vody kaprové členom rybárskej stráže a príslušníkom PZ SR vykonávajúcim ochranu na revíroch Rady SRZ, podľa priloženého zoznamu.
  Termín: 30.1.2012
  Z: Ing. Baran – vedúci RS
 3. Pripraviť na zasadnutie Rady SRZ v mesiaci jún 2012 materiál, ktorý bude obsahovať vyčíslenie nákladov na zmenu v systéme ochrany revírov Rady SRZ.
  Termín: zasadnutie Rady jún 2012
  Z: Ing. Baran – vedúci RS
 4. Zvolať rokovanie štatutárnych zástupcov a vedúcich rybárskej stráže ZO SRZ nachádzajúcich sa v okolí VN Zemplínska Šírava, za účasti Ing. Barana.
  Termín: 30.4.2012
  Z: viceprezident za košický kraj

Uznesenie č. 75/11:
Rada schvaľuje predložený materiál Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2011 ( 2% ) v zmysle predloženého návrhu.

Uznesenie č. 76/11:
Rada ruší Uznesenie č. 65/11 a nahrádza ho takto: Rada schvaľuje úpravu ceny u násady šťuky severnej takto: plôdik rýchlený do 3cm 80,- €/ 1000ks, nad 3 cm 0,027 €/cm, jednoročná násada 8,- €/kg.

Uznesenie č. 77/11:
Rada schvaľuje úpravu ceny u násady pstruha dúhového dvojročného na sumu 3,50 €/kg vrátane dopravy a DPH.

Uznesenie č. 78/11:
Rada schvaľuje predložený Návrh cenníka ostatných druhov a kategórií násadových rýb pre rok 2012, ktoré neboli dotknuté uzneseniami 64/11, 76/11, 77/11.

Uznesenie č. 79/11:
Rada schvaľuje upravený návrh Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov.

Uznesenie č. 80/11:
Rada schvaľuje upravený návrh o odmeňovaní funkcionárov a členov Slovenského rybárskeho zväzu.

Uznesenie č. 81/11:
Rada schvaľuje dotáciu z Rezervného zarybňovacieho fondu Rady SRZ vo výške 150kg Pd 2 určeného na oslavy 110. výročia založenia MO SRZ Tisovec.

Uznesenie č. 82/11:
Rada schvaľuje poskytnutie 2x 27 denných hosťovacích povolení na VN Zemplínska Šírava pre deti z krúžkov mladých rybárov pri MsO SRZ Humenné, ktoré sa zúčastnili výletu na túto vodnú nádrž.

Uznesenie č. 83/11:
Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi MO SRZ Dunajská Lužná a Peter Lörincz a Zuzana Lörinczová vo výške 3.200,- € za rybársky revír č. 1-1021-1-1 Štrkovisko Piesková Jama.

Uznesenie č. 84/11:
Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi MsO SRZ Záhorie a Rybársky spolok Morava, s.r.o. vo výške 1,- € za rybársky revír č. 1-300-1-1 Štrkovisko Krakač.

Uznesenie č. 85/11:
Rada SRZ splnomocňuje tajomníka a prezidentku na podpísanie Dohôd o finančnom vyrovnaní v prípade, že ich bude potrebné podpísať do 31.12.2011.

Uznesenie č. 86/11:
Rada schvaľuje pre funkcionárov ZO SRZ pre roky 2012 a 2013 vydanie bezplatných zväzových povolení na rybolov na vody kaprové podľa počtu dospelých členov nasledovne:

- do 500 členov 5ks
- do 1000 členov 10ks
- do 1500 členov 15ks
- do 2500 členov 20ks
- nad 2500 členov 25ks

Za správnosť vydaných bezplatných povolení na rybolov zodpovedá zamestnankyňa ekonomického odboru Sekretariátu Rady SRZ pre vydávanie povolení na rybolov.

Uznesenie č. 87/11:
Rada schvaľuje limity povolení pre roky 2012 a 2013 nasledovne:

Viceprezidenti a predseda KK SRZ:
10 ks zväzové povolenie na vody kaprové
3 ks zväzové povolenie na vody lipňové
10 ks miestne povolenie
3 ks zvláštne povolenie.

Tí členovia Prezídia, ktorí nemajú záujem o lipňové povolenia majú nárok na ich výmenu za povolenia kaprové a opačne.

Všetci členovia Prezídia a predseda KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť Sekretariátu meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané.

Uznesenie č. 88/11:
Rada schvaľuje limity povolení pre roky 2012 a 2013 nasledovne:

Členovia Rady SRZ a KK SRZ:
3 ks zväzové povolenie na vody kaprové
3 ks zväzové povolenie na vody lipňové
3 ks miestne povolenie
1 ks zvláštne povolenie.

Tí členovia Rady, ktorí nemajú záujem o lipňové povolenia majú nárok na ich výmenu za povolenia kaprové a opačne.

Všetci členovia Rady a KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť Sekretariátu meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané.

Uznesenie č. 89/11:
Rada schvaľuje limity povolení pre roky 2012 a 2013 nasledovne:

Prezidentka:
240 ks zväzové povolenie na vody kaprové 20 ks zvláštne povolenie 20 ks zväzové povolenie na vody lipňové

Tajomník:
240 ks zväzové povolenie na vody kaprové , 20 ks zvláštne povolenie 20 ks zväzové povolenie na vody lipňové

Uznesenie č. 90/11:
Rada schvaľuje vydanie bezplatných zväzových povolení na rybolov pre roky 2012 a 2013 nasledovne:

 1. pre funkcionárov Českého rybárskeho zväzu - 5 ks zväzové povolenie na vody kaprové
 2. pre funkcionárov Moravského rybárskeho zväzu - 5 ks zväzové povolenie na vody kaprové
 3. pre členov Rady a Kontrolnej komisie SRZ - 1ks zvláštne povolenie
 4. pre čestných členov SRZ - 1ks zvláštne povolenie
 5. pre hospodárov a členov RS na revíroch Rady / podľa odsúhlaseného zoznamu/ - 1ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo 1ks zväzové povolenie na vody lipňové
 6. pre vedúceho rybárskej stráže na revíroch Rady - 1 ks zvláštne povolenie
 7. pre funkcionárov a pretekárov športov. odboru / podľa odsúhlaseného zoznamu/ - 1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 1ks zväzové povolenie na vody lipňové pri medailovom umiestnení na medzinár. súťažiach 1 ks zvláštne povolenie
 8. pre zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ - 1ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo 1ks zväzové povolenie na vody lipňové
 9. pre ichtyológov Rady SRZ - 10 ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo 10 ks zväzové povolenie na vody lipňové
 10. pre vedúcich stredísk Rady SRZ - 5 ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo 5 ks zväzové povolenie na vody lipňové
 11. pre osobitné účely - 10 ks povolení na hlavátku na revír Orava 2, č.r. 3-2720 - 10 ks povolení na hlavátku na revír VN Krpeľany l, č.r. 3-5230

Uznesenie č. 91/11:
Rada schvaľuje limity rýb na reprezentačné účely nasledovne:
150 kg Pd – zarybnenie / Dni sv. Huberta v Antole / r.2012, 2013
500 kg rýb – reprezentačné účely na rok 2012, 2013
500 kg rýb – vianočné účely na rok 2011, 2012, 2013
3 kg filetovaného Pd:

 • pre členov Rady a KK SRZ
 • pre zamestnancov Sekretariátu
 • pre reprezentačné a vianočné účely

6kg Pd v cene 1,33 €/kg s DPH – pre členov Rady SRZ 12kg Pd v cene 1,33€/kg s DPH – pre členov Prezídia a KK SRZ

Uznesenie č. 92/11:
Rada schvaľuje pre roky 2011, 2012 a 2013 predaj prebytkov odchovaných rýb spôsobom vianočnej distribúcie.

Uznesenie č. 93/11:
Rada schvaľuje Uznesenia č. 86 až 92/11 ako trvajúce až do ukončenia funkčného obdobia terajšej Rady SRZ.

Uznesenie č. 94/11:
Rada ukladá ZO SRZ vykonať v termíne do 30.4.2012 členské schôdze a mestské konferencie.