Vodná nádrž
Kráľová

Názov revíru:VN Kráľová
Číslo revíru:2-4930-1-1
Charakter revíru:kaprový lovný
Užívateľ:SRZ RADA Žilina

Popis revíru

Vodná plocha nádrže (1082 ha) od priehradného telesa (hate) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce.

Tento rybársky revír je vyhlásený vyhláškou č.21/2008 Ministerstva životného prostredia SR za chránené vtáčie územie Kráľová.

Zakázané činnosti:

  • Lov rýb z ostrovov - na vtáčom ostrove a na ostrovoch hornej časti zdrže VD pri obci Váhovce.
  • Stavať posedy, móla (štégy) na návodnej strane hrádze po celej vodnej ploche zdrže VD ako aj ostrovov.
  • Kempovanie - zaparkovanie kempingových prívesov a stanovanie po celej návodnej strane hrádze zdrže VD .
  • Lov rýb v celom objekte ZKŠ /Štrkopiesky/
  • Vjazd motorovými vozidlami na návodnú stranu a korunu hrádze a na pätu hrádze v zmysle zákona č.364/2004 Z. z. o vodách § 55 ods. 1.

Možnosti spúšťania člnov na vodu:

  • pri rekreačnom stredisku Kaskády /na vyznačenom priestore/
  • pri obci Váhovce - prechod cez hrádzu /vyznačený priestor/- je v štádiu budovania
  • pri odbernom objekte v Šoporni /vyznačený priestor/ - je v štádiu budovania

Možnosti prístupu a parkovanie motorovými vozidlami na VN Kráľová

Úsek ľavostrannej hrádze /Šoporňa- Štrkovec/

Úsek ľavostrannej hrádze od objektu elektrocentrály rkm. 1,2 až po ZKŠ rkm. 1,9, prejazd a parkovanie motorových vozidiel vo vzdialenosti 5 m od päty hrádze na upravenom priestore. Príjazd motorovými vozidlami od Štrkovca.

Úsek ľavostrannej hrádze od 1,9 km ZKŠ /štrkopiesky/ po 6,0 km odberného objektu Šoporňa – prejazd a parkovanie motorových vozidiel po vzdušnej strane rigola /odvodňovací kanál/ za kanálom na upravenom priestore. Prechod cez mosty, príjazd motorovými vozidlami od Šoporne.

Úsek ľavostrannej hrádze od 6,0 km odberného objektu Šoporňa až po 9,0 km diaľničný most - Kazeta „C“ / - príjazd motorovými vozidlami po vzdušnej strane rigola po diaľničný most zo Šoporne alebo príjazd od obce Šintava po hrádzi vedľa Váhu na upravený priestor na kazetu ,,C“. Možnosti parkovania na Kazete ,,C“ a pri mostoch na prechod cez odvodňovací kanál.

Úsek pravostrannej hrádze /Váhovce - Kráľová nad Váhom/

Úsek pravostrannej hrádze 8,00 km od obce Váhovce – 2,90 km po Kaskády - prejazd a parkovanie motorovými vozidlami po vzdušnej strane odvodňovacieho kanála po úprave priestoru. Možnosti parkovania pri prechode cez hrádzu pri obci Váhovce, pri odbernom objekte Váhovce, pri rekreačnom stredisku Kaskády. Príjazd motorovými vozidlami od obce Váhovce alebo od Galanty.

Úsek pravostrannej hrádze od Kaskád 2,9 km – po les v katastri obce Kajal 2,1 km - prejazd a parkovanie motorových vozidiel vo vzdialenosti 5 m od päty hrádze na upravenom priestore. Príjazd motorovým vozidlom po ceste od betonárky.

Úsek pravostrannej hrádze od 2,1 km – po 1,7 km je uzavretý. Celá päta hrádze priestoru lesa v katastri obce Kajal je vyhlásená za CHVÚ /2. stupeň ochrany/.

Úsek pravostrannej hrádze od lesa pri katastri obce Kajal 1,7 km po objekt elektrocentrály 0,10 km - prejazd a parkovanie motorových vozidiel 5 m od päty hrádze na upravenom priestore. Príjazd motorovým vozidlom vedľa zavlažovacieho kanála pri odbernom objekte Kráľová.

Výskyt rýb

kapor, pleskáč, šťuka, zubáč, sumec, úhor a biele ryby ( mrena, pleskáče )

Používanie plavidiel

Používanie rybárskych plavidiel je povolené v súčinnosti s vyhláškou Štátnej plavebnej správy.

Predaj hosťovacích povolení

Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení .

Objednávky povolení na rybolov aj cez e-mail: g.klimek@mail.t-com.sk

Veľa šťastných chvíľ a krásne rybárske zážitky pri rybolove a kapitálne úlovky praje
rybársky hospodár na VN Kráľová Klimek Gabriel .

Informácie o úlovkoch a zarybňovaní revírov na stránkach Rady SRZ


Chránené vtáčie územie Kráľová

Tento rybársky revír je vyhlásený vyhláškou č.21/2008. Ministerstva životného prostredie SR za chránené vtáčie územie Kráľová.