Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady
September 2002

Ročník IV, Čiastka 6/2002

Obsah:

Z-16
Zrušenie uznesenia č. 81/02

Na základe usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 317/2002-830 zo dňa 23. 7. 2002, Rada SRZ ruší uznesenie č. 81/02, na základe ktorého bolo zakázané používanie rybárskych člnov na vodných nádržiach, ktorých rozloha je menšia ako 70 ha.

Z-17
Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

Rada SRZ uznesením č. 91A/02 schválila Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov s platnosťou od 1. 1. 2003.

Upozorňujeme, že zvláštne zväzové povolenie bude vydané len členovi SRZ po súhlasnom vyjadrení výboru ZO SRZ, v ktorej je organizovaný. Takto vyplnené žiadosti budú zaslané na Sekretariát Rady SRZ.

Z-18
Prehľad druhov a cien povolení a odvodov pre rok 2003

Rada SRZ uznesením č. 91C/02 schválila Prehľad druhov a cien povolení a odvodov pre rok 2003. Na základe uznesenia Rady SRZ zo dňa 27. 9. 2002, sa dopĺňa v položke 1 e/ Ročné povolenie - K, nasledovne:

Druh povolenia Cena povolenia (Sk) Príjem ZO (Sk) Rezervný fond RADY (Sk) Odvod na zarybnenie
RADY (Sk) ZO SRZ (Sk)
Ročné povolenie - K *C 5000 5000

Z-19
Zmena zarybňovacieho plánu na VN Zemplínska Šírava

Z dôvodu mimoriadneho veterinárneho opatrenia, na základe ktorého bol nariadený zákaz lovu a konzumácie rýb v revíri č. 950 VN Zemplínska Šírava, Rada SRZ schválila, na základe unesenia č. 92/02, aby násada jednoročného zubáča v množstve 20 000 ks v hodnote 160.000,- Sk, určená na zarybnenie VN Zemplínska Šírava, bola presunutá na VN Domaša v množstve 14 000 ks v hodnote 112.000,- Sk a VN Ružín v množstve 6 000 ks v hodnote 48.000,- Sk.

Z-20
Smernice pre vydávanie povolení a zásady lovu rýb čereňom na rieke Morava

Rada SRZ uznesením č. 96/02 schválila Smernice pre vydávanie povolení a zásady lovu čereňom na rieke Morava?.

Z-21
Smernice pre vydávanie povolení a zásady lovu rýb čereňom na rieke Dunaj

Rada SRZ uznesením č. 97/02 schválila Smernice pre vydávanie povolení a zásady lovu čereňom na rieke Dunaj?.

Z-22
Zväzový rybársky poriadok pre vody kaprové

Rada SRZ uznesením č. 101/02 schválila Zväzový rybársky poriadok pre vody kaprové, platný od 1. 1. 2003.

Z-23
Rybársky poriadok pre držiteľov zvláštneho zväzového povolenia

Rada SRZ schválila uznesením č. 102/02 schválila Rybársky poriadok pre držiteľov zvláštneho zväzového povolenia (na všetky revíry SRZ), platný od 1. 1. 2003

O-20
Žiadosti ZO SRZ o vydanie povolení na lov hlavátok v roku 2002

Rada SRZ uznesením č. 89/02 schválila predložený materiál - Žiadosti ZO SRZ o vydanie povolení na lov hlavátok v roku 2002.

O-21
Žiadosti ZO SRZ o úpravu lovných mier na rok 2003-2005

Rada SRZ zobrala na vedomie žiadosti ZO SRZ o úpravu lovných mier na rok 2003-2005.

O-22
Schvaľovanie miestnych rybárskych poriadkov

Rada SRZ uznesením č. 106/02 splnomocnila ichtyológov schvaľovať Miestne rybárske poriadky s platnosťou na 3 roky a archivovať ich.