Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady
Október 2008

Ročník X., Čiastka 5/2008

Obsah:

O-25
Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2009 – 2011

Oznamujeme všetkým ZO SRZ, že na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 36981/2008-8.1 zo dňa 19. septembra 2008 bola Slovenskému rybárskemu zväzu udelená výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2009, 2010 a 2011 na vybratých rybárskych revíroch každoročne od 15. mája príslušného roku. Uvedená výnimka umožňuje držiteľom príslušných platných povolení na rybolov lov kapra rybničného, vrátane ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej doby ochrany.

Prílohou Vestníka je kópia rozhodnutia MŽP SR č. 36981/2008-8.1 spolu so zoznamom všetkých rybárskych revírov, na ktoré sa povolená výnimka vzťahuje. ZO SRZ by túto informáciu mali uverejniť v pripravovaných Rybárskych poriadkoch na rok 2009.

O-26
Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2009 – 2011

V prílohe Vestníka zasielame ZO SRZ úpravu lovných mier rýb na obdobie rokov 2009 - 2011 na všetkých rybárskych revíroch SRZ, o ktoré požiadali v stanovenom termíne. Tieto úpravy boli predložené na Ministerstvo životného prostredia SR. Na základe tohto zoznamu sú v zmysle §13, ods. 3 vyhlášky č. 185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve ZO SRZ povinné uvedené úpravy zverejniť vo svojich rybárskych poriadkoch, ktoré každoročne schvaľuje príslušný oblastný ichtyológ.

O-27
Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov na lovných revíroch - výzva

Platnosť výnimky Ministerstva životného prostredia SR ako aj Ministerstva pôdohospodárstva SR z ochrany kormoránov veľkých v sezóne 2008 - 2009 pokračuje. Plašenie a odlov, na niektorých revíroch iba neletálne plašenie, je povolené od 1.októbra do 31.marca iba v rámci presne určených rybárskych a poľovných revírov uvedených v prílohách rozhodnutia MŽP SR, resp. výnimky MP SR. Obe výnimky Vám boli spolu so všetkými súvisiacimi dokumentmi zaslané začiatkom minulej sezóny a sú zverejnené aj na internetovej stránke www.srzrada.sk .

V tejto súvislosti vyzývame ZO SRZ na dodržiavanie podmienok stanovených v uvedených záväzných predpisoch, ako i ostatných dokumentoch ( dohoda medzi SRZ Rada Žilina a ŠOP SR Banská Bystrica, núdzové opatrenie ŠvaPS ). V prípade akýchkoľvek nejasností sa ZO SRZ môžu obrátiť na Odbor tečúcich vôd Sekretariátu Rady SRZ, Mgr. Chládecký, č. t. 0918 711 522.

O-28
Aktualizácia databázy rybárskych revírov pre rok 2009

Požiadavky ZO SRZ na zmeny v revírovaní platné pre rok 2009, ktoré boli v predošlom období doručené na Sekretariát Rady SRZ, boli po posúdení oblastnými ichtyológmi zapracované do spoločného návrhu aktualizácie Databázy rybárskych revírov SR. Tento návrh bol zaslaný na Ministerstvo životného prostredia SR so žiadosťou o potvrdenie akceptovania v ňom uvedených zmien. Konkrétne zmeny, týkajúce sa jednotlivých ZO SRZ, budú po ich potvrdení v termíne do 20.októbra 2008 zaslané ZO SRZ za účelom včasného zapracovania do pripravovaných rybárskych poriadkov.

O-29
Informácia o klietkovom chove na VN Liptovská Mara

Informujeme ZO SRZ o skutočnosti, že Slovryb, a.s. bude od 1.1.2009 prevádzkovať nový klietkový chov na VN Liptovská Mara pri telese hrádze a starý klietkový chov doteraz prevádzkovaný Slovrybom, a.s. bude prevádzkovať Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina. Ryby odchované SRZ – Rada Žilina, budú použité na zarybnenie revírov Rady a revírov ZO SRZ, ktoré majú sídlo v blízkosti VN Liptovská Mara.

O-30
Informácia o vylúčení z členstva v SRZ – Ing. Jaroslav Hlavatý

Oznamujeme ZO SRZ, že Ing. Jaroslav Hlavatý, člen KK SRZ, bol Prezídiom Rady SRZ – ako odvolacím disciplinárnym orgánom, dočasne vylúčený z členstva v SRZ na dobu troch rokov.

O-31
Upozornenie

Upozorňujeme ZO SRZ, že Ing. Ján Kohút a Mgr. Miloslav Zuziak už nie sú od 1.8. 2008, resp. 1.9.2008 zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ, ale navonok vystupujú ako súkromní podnikatelia pod názvami Ing. Ján Kohút – Slovenská rybárska agentúra a Mgr. Miloslav Zuziak - Slovenská rybárska agentúra.

Z-15
Zväzový poriadok pre vody kaprové

Rada SRZ schválila predložený návrh Zväzového poriadku pre vody kaprové, platný od 1. januára 2009 s tým, že zo zoznamu rybárskych revírov vypustila rybársky revír č. 3-4030-1-1 Štrkoviská Horenická Hôrka a zaradila doň rybársky revír č. 3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica.

Z-16
Zväzový poriadok pre vody lipňové

Rada SRZ schválila návrh Zväzového poriadku pre vody lipňové platný od 1. januára 2009.

Z-17
Zmena cien násadových rýb

Rada SRZ schválila úpravu ceny lipňa - Li 1 na 0,65 Sk/cm, Li 2 na 500 Sk/kg a tolstolobika - Tb 2 na 30 Sk/kg.

Z-18
Zákaz lovu rýb z telesa hrádze vodnej stavby a z jej funkčných objektov na revíroch Rady SRZ

Na základe Zmluvy o podmienkach výkonu rybárskeho práva na vodných nádržiach v správe SVP, š.p. uzatvorenej medzi Radou SRZ a SVP, š.p., Rada SRZ ukladá držiteľom povolení na rybolov vydaných Slovenským rybárskym zväzom povinnosť dodržiavať zákaz lovu rýb z telesa hrádze vodnej stavby a z jej funkčných objektov v rybárskych revíroch – vodných nádržiach v obhospodarovaní Rady SRZ.

Z-19
Aktuálny zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie

na lov rýb na základe disciplinárnych rozhodnutí

Na základe disciplinárnych rozhodnutí, doručených na Radu SRZ do 13.10.2008, bol aktualizovaný zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb.

Z-20
Aktuálny zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

Na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, doručených na Radu SRZ do 13.10.2008, bol aktualizovaný zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb.

Prílohy

  1. Rozhodnutie č. 36981/2008-8.1 vrátane zoznamu revírov
  2. Rybárske revíry SRZ s úpravou lovných mier rýb na obdobie rokov 2009 – 2011