Výskyt značky: aktuality

30. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

30. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie MsO SRZ Hlohovec. V poslednej relácii pred letnou prestávkou sa budeme venovať prevažne

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ – nákup 6 ks vozidiel verzie pick-up

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO : 00 178 209, ako vyhlasovateľ vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž nákup 6 ks vozidiel verzie pick-up SÚŤAŽNÉ PODKLADY Predmet zákazky: Nákup 6 ks vozidiel verzie pick-up s prekrytím nákladového priestoru: 5 ks prekrytie hard top 1 ks prekrytie plachtou

29. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie MO SRZ Handlová. Miestna organizácia v Handlovej má len necelých 300 dospelých členov a hospodári

Anketa k množstvu privlastnených rýb na jedno vydané povolenie a k cene kaprového povolenia

S cieľom dlhodobo udržať druhovú rozmanitosť najmä pôvodných druhov rýb žijúcich v našich vodách, ktoré tvoria samostatné rybárske revíry v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu, prinášame dotazníkový formulár s anketovými otázkami.  Získané odpovede napomôžu pri rozhodovaní, akým smerom by sme sa mali ďalej uberať čo sa týka množstva úlovkov na jedno vydané povolenie na lov rýb, ak máme za cieľ

28. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie MsO SRZ Šaľa. Mestská organizácia v Šali má viac ako 2000 členov a hospodári na

LOV a privlastňovanie zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara opäť povolený

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši (RVPS LM) vydala dňa 14.6.2018 nové veterinárne opatrenie č.k. 2561/2018 (v prílohe), ktorým zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara. Naďalej však zostáva v platnosti zákaz privlastňovania boleňa dravého na  rybárskom revíri č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara. V priebehu prvého polroka 2018 zabezpečil rybársky hospodár spolu s pracovníkmi sekretariátu

Pozvánka odborný seminár k rybovodom a na kurz pre obsluhu elektrického lovného agregátu

Termín konania: 25. jún 2018 (pondelok) od 8:30 Miesto konania: Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina Ciele seminára: Informovať, prevažne rybárskych hospodárov SRZ, o najnovších poznatkoch pri príprave realizovania projektov na spriechodňovanie migračných bariér na vodných tokoch prostredníctvom vybudovania rybovodov, podľa najnovších poznatkov s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu ich funkčnosť.  Seminár

27. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie pstruhárstva na Bielom Potoku. Pstruhárstvo na Bielom Potoku pri Ružomberku je najväčšie v strednej

Environmentálny deň pracovníkov sekretariátu SRZ v Žiline

Dňa 31. mája 2018, t.j. deň pred začiatkom rybárskej sezóny na rybárskom revíri VN Žilina, zorganizovali pracovníci sekretariátu SRZ Rady Žilina svoj Environmentálny deň. Cieľom tejto akcie bolo spoznať problematiku jedného z 25 rybárskych revírov Rady SRZ, vzájomne si vymeniť informácie o spoločne riešených aktuálnych problémoch a v neposlednom rade vyzbierať odpad ležiaci na návodnej pravostrannej hrádzi tohto

Výbor Slovenskej ichtyologickej spoločnosti rokoval na pôde sekretariátu Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline

Dňa 29.5.2018 sa v budove Sekretariátu SRZ Rada Žilina konalo zasadnutie výboru Slovenskej ichtyologickej spoločnosti. Táto spoločnosť vznikla v roku 2005 a medzi zakladajúcich členov patrili viacerí pracovníci sekretariátu. Slovenská ichtyologická spoločnosť je dobrovoľným výberovým združením vedeckých, vedecko-pedagogických a odborných pracovníkov v oblasti teoretickej i aplikovanej ichtyológie. Členov výboru spoločnosti privítal tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, ktorý oboznámil prítomných

Top