Výskyt značky: aktuality

20. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

20. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:  Predstavenie MO SRZ v Sládkovičove. Táto základná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu patrí k tým

Správa o činnosti rybárskej stráže SRZ za rok 2017

Činnosť rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ riadil odbor tečúcich vôd a výroby cez referenta pre rybársku stráž a zároveň aj metodicky usmerňoval činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ. Činnosť rybárskej stráže za I – X 2017: Zima v roku 2017 bola dlhá, poznačená dlhotrvajúcimi mrazmi. Vodné nádrže začali rozmŕzať až v druhej polovici februára aj

Voľby do orgánov ZO SRZ v roku 2018 a ich priebeh

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 09. decembra 2017 bol na zasadnutí Rady SRZ prerokovaný návrh Volebného poriadku základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu a v súvislosti s ním aj Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a samotný priebeh a spôsob volieb. Na zasadnutí Rady SRZ

Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – december 2017

Dňa 08. decembra 2017 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ, ktorého konanie bolo preložené zo dňa 09. decembra 2017 z dôvodu obsiahlosti prerokovávaného materiálu a dňa 09. decembra 2017 zasadnutie Rady SRZ. Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 34 členov. Program zasadnutia Rady SRZ: Otvorenie Kontrola uznesení Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom, Plán

18. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Lov kaprov na Handlovskom rybníku. V prvej reportáži poslednej tohtoročnej relácie potešíme prevažne

Parlament rokuje o sprísnení ochrany vôd na Slovensku

Cieľom legislatívnych zmien je zabezpečiť účinnejšiu ochranu vodných zdrojov, životného prostredia a v konečnom dôsledku aj zdravia obyvateľov Slovenska Zelený rezort sprísňuje ochranu jedného z najvýznamnejších prírodných zdrojov Slovenska – vody. Legislatívne zmeny reagujú na praktické skúsenosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov. Novela preto sprísňuje ochranu vodárenských zdrojov, rieši nakladanie so žumpami a venuje pozornosť aj posudzovaniu stavieb

Registrácia SRZ – 2% dane z príjmu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. novembra 2017 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu. Informácia o možnosti poukázania podielu

VN Kráľová – zákaz lovu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás operatívne informovať o aktuálnej situácii ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová. Počas znižovania vodnej hladiny bola zvýšená pozornosť zameraná na stav ichtyofauny vo vodnej nádrži VN Kráľová (rybársky revír č. 2-4930-1-1, VN Kráľová, SRZ- Rada Žilina) a na rybárskom revíri č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 v obhospodarovaní

17. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Návšteva VN Liptovská Mara. Túto časť relácie odštartujeme na VN Liptovská Mara, ktorú

POĎAKOVANIE ZA PODPORU k pripomienkam SRZ!

Veľká vďaka patrí všetkým Vám rybárom i nerybárom, členom a funkcionárom Slovenského rybárskeho zväzu za vyjadrenú podporu k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve. Pripomienky k zákonu o rybárstve boli všetky zverejnené na stránke SLOV-LEX a dňa 21.11.2017 zaslané aj s Vašou podporou v listinnej podobe na MŽP SR. Ďakujeme za všetkých 1653 podporovateľov, z toho je 1306 členov SRZ

Top