Výskyt značky: dolnostredské

OR Dolnostredské – naďalej revírom SRZ vďaka odkladnému účinku schváleného súdom

OR Dolnostredské – naďalej revírom SRZ vďaka odkladnému účinku schváleného súdom

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vo vzťahu k OR Dolnostredské Vám s radosťou oznamujeme, že Krajský súd v Bratislave schválil odkladný účinok našej správnej žaloby, o ktorej sme vás informovali v článku „OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?“ To znamená, že súd pozastavil účinky Rozhodnutí Ministerstva životného

OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým MŽP SR odobralo rybársky revír OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu, vyradilo ho z evidencie rybárskych revírov a vodu pridelilo obci Dolná Streda. SRZ a SRZ MsO Sereď proti rozhodnutiu podali rozklad, nakoľko majú za

OR Dolnostredské – konanie vo veci určenia vodného toku pokračuje

Dňa 15. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov o zrušení rozhodnutia Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 27. apríla 2017 a vrátení veci na nové prejednanie a rozhodnutie. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie zastavil konanie vo veci určenia, že OR Dolnostredské je

OR Dolnostredské – MŽP SR opäť odobralo revír, SRZ a SRZ MsO Sereď podali rozklad

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, vyradil podľa

OR Dolnostredské – Okresný úrad Trnava zrušil vlastné rozhodnutie na základe protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 13. novembra 2017 sme vás v článku OR Dolnostredské – protest prokurátora informovali, že dňa 7. septembra 2017 bol podaný proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 protest prokurátora, ktorý nám bol v plnom znení doručený dňa 06. novembra 2017. Dňa

OR Dolnostredské – protest prokurátora

Dňa 08. marca 2017 podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche OR Dolnostredské podľa § 43 ods. 7 vodného zákona, že sa jedná o vodný tok. Dňa 27. apríla 2017 Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV, ktorým zastavil konanie

OR Dolnostredské – opätovné začatie správneho konania podľa § 34 zákona o rybárstve

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 6037/2017-9.2 zo dňa 28. augusta 2017, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým bol Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina odobratý výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, a ktorým bola pridelená

OR Dolnostredské – minister zrušil rozhodnutie o pridelení revíru obci Dolná Streda

Dňa 04. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie ministra životného prostredia SR, Ing. Lászla Sólymosa, o zrušení rozhodnutia MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako prvostupňový správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho

OR Dolnostredské-upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 24. apríla 2017 sme vás informovali o rozhodnutí MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre

OR Dolnostredské – Okresný úrad Galanta zastavil konanie vo veci vydania rozhodnutia o vodnej ploche

Dňa 09. marca 2017 bola Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť SRZ o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch v k.ú. Dolná Streda. Dňa 27. apríla 2017 vydal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV o zastavení konania vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch v k.ú. Dolná Streda. Dôvod? Vraj

Top