Aktuality

Oznam – 4. fáza uvoľňovania opatrení – zákaz usporiadania pretekov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,   dňa 20.5.2020 (streda) začala 4. fáza postupného uvoľňovania opatrení, prijatých  v reakcii na koronavírus. Dňa 19.05.2020 bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 týkajúce sa usporadúvania hromadných podujatí. Rozhodnutie Vám zasielame v prílohe.   V tomto rozhodnutí sa okrem iného uvádza „Podľa § 48 ods.

Nová vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve – účinnosť od 1. januára 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019. K predmetnému zákonu o rybárstve boli vydané v súlade s

Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná.

Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná  Na VN Ružiná platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny!!! Slovenský rybársky zväz ako užívateľ vodnej nádrže Ružiná vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality. Počas tejto mimoriadnej udalosti vykonáva užívateľ – SRZ, každodenný odlov

Komentár k § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.

KOMENTÁR MŽP SR – MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA   1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého (každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si v rovnaký deň neprivlastnil žiadnu inú rybu? Pokiaľ vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.

Aktuálne na revíroch

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Ružiná

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v súlade s §15, odst. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, platí od 26. 12. 2019 na rybárskom revíri č. 3-5700-1-1 VN Ružiná zákaz lovu rýb z dôvodu ich nazhromaždenia na zostávajúcej vodnej ploche nádrže, ktorá

Ubytovanie pre členov SRZ

Dedinky – Palcmanská Maša

Vážení členovia SRZ, v súlade s usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva, pokynmi Ústredného krízového štábu SR a z dôvodu mimoriadnej situácie ohľadom šírenia koronavírusu COVID-19 Vás informujeme, že všetky ubytovacie zariadenia SRZ Rada Žilina (Dedinky, Domaša, Ústie nad Priehradou) v záujme zodpovedného prístupu a v snahe k zamedzeniu šírenia nákazy sú zatvorené od 15.3.2020 do odvolania (do zrušenia opatrení štátom).

Zarybnenie

Rybárske revíry

VN Palcmanská Maša

VN Palcmanská Maša – 4-3680-4-1 (charakter revíru: lososový pstruhový – lovný) Vodná plocha nádrže (86 ha) od telesa hrádze po chatovú osadu Stratenská Píla pri križovatke Geravy – Zajfy. Hranica revíru je vyznačená obojstranne. Lov rýb na nástrahy rastlinného pôvodu, boilies, cesto, pelety a iné sa považuje za lov na položenú a plávanú (zakázané spôsoby lovu).

Deti a mládež

Práca s deťmi a mládežou v školskom roku 2018/2019

Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov začali svoju činnosť v septembri 2018. Krúžky pracovali v Púchove, v Beluši, v Led. Rovniach, v D. Lieskove, v Lysej pod Makytou a D. Kočkovciach. Deti pod vedením poverených vedúcich pracovali podľa schváleného harmonogramu a plánu práce. Práca bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Pri priaznivom počasí chodili k vode na besedy, na lov rýb a tak si

Top