20. výročie od spustenia do prevádzky Vodného diela Žilina

Dňa 23.4.2018 sa v Mestskom divadle v Žiline uskutočnila slávnostná konferencia pri príležitosti 20. výročia VD Žilina. Konferenciu organizoval správca vodnej stavby Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava. Konferenciu otvoril generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Ing. Daniel Kvocera.
Na konferencii vystúpil so svojím príspevkom aj „otec“ novodobých vodných stavieb Ing. Július Binder, ktorý priblížil obdobie výstavby VD Žilina, ktoré sa budovalo v rokoch 1994 -1998 po dokončení Vodného diela Gabčíkovo na Dunaji v roku 1992. Medzi príspevkami odzneli zaujímavé informácie o prevádzke VD Žilina, taktiež o výrobe elektrickej energie na dvoch Kaplánových turbínach (Barbora a Katarína) a o obchodovaní s elektrickou energiou vyrobenou na vodných elektrárňach na Slovensku. Históriu vodných stavieb na Slovensku zhrnula Prof. Emília Bednárová, ktorá odprezentovala pozitíva a tiež negatíva budovania vodných stavieb.
Príspevky sa venovali napríklad aj personálnym otázkam pri zabezpečení starostlivosti o vodnú stavbu a tiež výkonu Technicko-bezpečnostného dohľadu nad touto vodnou stavbou na rieke Váh pri meste Žilina.
Slovenský rybársky zväz na tejto konferencii zastupoval tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor a Ing. Tibor Krajč, PhD., ktorý vo svojom príspevku uviedol najmä aktivity SRZ vo vzťahu k VD Žilina, a zároveň v krátkom filme prezentoval prítomným realizovaný monitoring biokoridoru zameraný na pozorovanie vývoja ichtyofauny v tejto chránenej rybárskej oblasti. Uviedol, že SRZ vykonáva monitoring ichtyofauny rybovodu nepretržite už počas 20 rokov od jeho vzniku.

O Vodnom diele Žilina

Výstavba Vodného diela Žilina sa začala realizovať 4.10.1994. V jej priebehu a pred napustením nádrže bolo nutné presídliť obyvateľov zo 150-tich rodinných domov tých obcí, väčšinou z Mojšovej Lúčky a Hruštín, ktoré boli priamo výstavbou dotknuté. Títo boli presťahovaní do novopostavených rodinných domov v lokalitách, ktoré si sami vybrali. Vodné dielo Žilina disponuje dvoma generátormi elektrickej energie, pričom prvý generátor vodnej elektrárne bol uvedený do skúšobnej prevádzky dna 17.12.1997 a druhý generátor 31.3.1998. Súčasťou vodného diela sú dve malé vodné elektrárne, ktoré slúžia predovšetkým na pokrytie jeho vlastnej spotreby.
Vodné dielo Žilina je prvou stavbou na Slovensku, ktorej dopady na životné prostredie boli posudzované komplexne metódou EIA.

Z pohľadu rybárstva je VD Žilina vyhľadávaným rybárskym revírom pod názvom VN Žilina (255 ha). Radí sa medzi 6 najnavštevovanejších revírov rady SRZ. Platí tu Zväzové kaprové povolenie. K tradičným úlovkom kapra za bežne loví zubáč, pleskáč vysoký či miene a úhory. Súčasťou VD Žilina je biokoridor-rybovod ktorého hlavnou funkciou je zabezpečenie migrácie rýb na rieke Váh prehradenej haťou. Na VD Žilina pôsobí profesionálny rybársky hospodár a vedúci rybárskej stráže. Ročne sa zarybňuje tento rybársky revír v sume cca 30 000 EUR a ročné úlovky dosahujú približne 10 ton.