4-3750-1-1 VN Ružín – zvýšený obsah ortuti v rybách

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves vykonala dňa 3. augusta 2016 veterinárnu kontrolu na došetrenie protokolu č. 4291/16 zo dňa 28.7.2016.

V rámci monitoringu poľovnej zveri a rýb v SR v roku 2016 boli z rieky Hornád v k. ú Margecany, ktorá je súčasťou vodnej nádrže Ružín, odobraté vzorky pleskáča vysokého a jalca (zmesná vzorka).

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice zistil v uvedených vzorkách prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti. Na základe úradného záznamu o veterinárnej kontrole č. SN/2016/MI/72 informujeme všetkých držiteľov platných povolení na rybolov a ZO SRZ o zistenom zvýšení obsahu ortuti v rybách.