Aktivácia elektronických schránok právnických osôb

V súvislosti s prijatým zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme všetkým ZO SRZ a členom SRZ nasledovné informácie:

  • Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bude, podľa platného právneho stavu, elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. januára 2017 
  • Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra bude, podľa platného právneho stavu, elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. mája 2018. Ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne. Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.

Posun termínu povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra vychádza zo zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý schválil parlament dňa 20.9. 2016 a ktorým sa novelizuje aj zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Odporúčame Vám, aby ste si elektronické schránky, do termínu 1. mája 2018, aktivovali na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, nakoľko sa tým znížia výdavky na poštovú prepravu, a v prípade správnych poplatkov je uhrádzanie znížené na 50%.