Aktuálna informácia k zákonu o rybárstve a vykonávacej vyhláške k tomuto zákonu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, 

dovoľujeme si vám dať na vedomie, že dňa 13. júna 2018 bol schválený nový Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý si máte možnosť stiahnuť  TU, pričom v tejto aktualizovanej verzii je už zapracovaná aj novela vyplývajúca zo zákona č. 305/2018 Z.Z. Takto schválený zákon sa stáva účinný od 1.januára 2019.

Práve v tomto týždni bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k vykonávacím vyhláškam k zákonu o rybárstve. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, k zákonu o rybárstve budú od roku 2019 platiť dve vyhlášky. Okrem tej prvej, ktorá bude určovať podmienky výkonu rybárskeho práva na rybárskych revíroch, druhá vyhláška bude určovať technické podmienky návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov.

Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina  v stanovenom termíne pripomienkoval obidve vyhlášky, pričom vychádzal z podnetov od ZO SRZ ako aj jednotlivých členov SRZ, členov Rady SRZ a zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ. Cieľom bolo vylepšiť ustanovenia tak, aby nový legislatívny predpis vytvoril optimálne podmienky pre ochranu pôvodných druhov rýb, a zároveň umožnil členom SRZ naďalej komfortne loviť ryby v rybárskych revíroch SRZ.

Aktuálne obidve vyhlášky postúpili do svojej záverečnej fázy legislatívneho procesu. Dňa 28. novembra 2018 bude prvá vyhláška prerokovaná pred  Stálou komisiou legislatívnej Rady vlády pre správne právo a predpokladáme, že v Zbierke zákonov bude uverejnená v prvej polovici decembra 2018. Druhá vyhláška bude prerokovaná až v prvej polovici decembra 2018 a jej tlač v Zbierke zákonov očakávame koncom tohto roka. Účinnosť vyhlášok je naplánovaná tak ako v prípade Zákona o rybárstve od 1. januára 2019.

Veríme, že nový zákon a vyhláška vytvoria optimálne podmienky pre zachovanie rybárstva na Slovensku, a zároveň stanovia pravidlá rybolovu pre širokú členskú základňu Slovenského rybárskeho zväzu.

Oznamujeme všetkým členom SRZ, že každý člen, ktorý bude mať záujem, obdrží na začiatku roka 2019 prostredníctvom svojej ZO SRZ výtlačok platného Zákona o rybárstve spolu s vykonávacou vyhláškou, aby vedel pri love rýb dodržiavať nové právne predpisy v oblasti výkonu rybárskeho práva vrátane rybolovu.