Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 14S/2/2016 a 2S/1/2015

V novembri minulého roka sme Vás informovali, že dňa 07. novembra 2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia č. 113/2014 – Rada Žilina zo dňa 13.12.2014, ktorej žalobcom je Miloš O. a spol.

V tejto veci vydal Okresný súd Žilina rozsudok o zrušení uznesenia č. 113/2014 a vrátení veci na ďalšie konanie. Predmetný rozsudok bol na Sekretariát Rady SRZ doručený dňa 24. januára 2017. Proti rozsudku bolo Slovenským rybárskym zväzom podané odvolanie.

Dňa 10. júla 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie, že podané odvolanie bolo postúpené na ďalšie konanie Okresnému súdu ako súdu vecne a miestne príslušnému.


Vo veci žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. DP-2/14 a postupu orgánov SRZ bol dňa 07. marca 2017 vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá. Žalobca v ustanovenej lehote podal proti rozsudku odvolanie, ku ktorému podal SRZ vyjadrenie dňa 02. mája 2017.

Dňa 10. júla 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie, že podané odvolanie bolo postúpené na ďalšie konanie Okresnému súdu ako súdu vecne a miestne príslušnému.

 


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU