Doplnky rybárskeho poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov

Informujeme držiteľov zvláštnych povolení na rybolov, že na toto povolenie môžu loviť ryby a privlastňovať si úlovky aj v rybárskom revíri č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské (MsO SRZ Sereď)  s nasledujúcim popisom: Vodná plocha odstaveného ramena (17ha) rieky Váh pri obci Dolná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40cm.

Uvedený rybársky revír sa nenachádza v rybárskom poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov platnom od 1. januára 2017 z dôvodu podanej žiadosti o pridelenie vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime. Vo veci nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o pridelení vodnej plochy do konca roka 2016, nakoľko bolo prerušené správne konanie pre podanie podnetu na prokuratúru.

Taktiež do odvolania môžu držitelia zvláštnych povolení na rybolov realizovať rybolov aj v časti rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál – Čilistovský kanál II. Lagúna (MO SRZ Šamorín) od stavidla po koniec kanála. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017.

Tento rybársky revír sa nenachádza v rybárskom poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov platnom od 1. januára 2017 z dôvodu podanej žiadosti o pridelenie vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime. Vo veci bolo vydané rozhodnutie o pridelení vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime. Rozhodnutie nenadobudlo zatiaľ právoplatnosť, nakoľko sa v správnom konaní bude pokračovať.