Environmentálny deň pracovníkov sekretariátu SRZ v Žiline

Dňa 31. mája 2018, t.j. deň pred začiatkom rybárskej sezóny na rybárskom revíri VN Žilina, zorganizovali pracovníci sekretariátu SRZ Rady Žilina svoj Environmentálny deň. Cieľom tejto akcie bolo spoznať problematiku jedného z 25 rybárskych revírov Rady SRZ, vzájomne si vymeniť informácie o spoločne riešených aktuálnych problémoch a v neposlednom rade vyzbierať odpad ležiaci na návodnej pravostrannej hrádzi tohto vodného diela. Pozornosť pri zbere naplavenín bola venovaná  úseku medzi lávkou pre peších v Mojši po lanopás do Varína, pričom sa jedná o lokalitu, na ktorej sa koncom júna uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v LRÚ – plavaná. Výsledkom bolo vyzbieranie odpadu na približne 4 km dlhom úseku hrádze. Vyzbieraný odpad bol odovzdaný po dohode so správcom vodného diela, ktorým je Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava na ich zberný dvor.  Rybárska sezóna tak môže od 1.júna úspešne začať.

Kolektív pracovníkov sekretariátu SRZ Rada Žilina praje všetkým rybárom na Slovensku  úspešný lov.

Petrov zdar!