ENVIROSTRATÉGIA do roku 2018

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na stránke Enviroportálu (link na článok TU) spracovaný strategický materiál k novej Environmentálnej stratégii do roku 2030. Pripravovaná envirostratégia zadefinuje víziu do roku 2030, identifikuje základné systémové problémy, nastaví ciele pre rok 2030, navrhne rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsiahne aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky. Súčasťou materiálu je aj oblasť „voda“ a preto SRZ bude v tejto oblasti aktívny, a na pripomienkovaní materiálu sa bude spolupodieľať. Verejnosť, vrátane SRZ, môže svoje pripomienky k tomuto materiálu zasielať na MŽP SR v termíne do 11.6.2018.

Verejné prerokovanie tohto spracovaného materiálu sa uskutoční v konferenčnej sále Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 3962/1 Bratislavadňa 04.06.2018 o 13:00. Prerokovania sa môže zúčastniť každý občan SR, ktorého táto problematika zaujíma.