Hlavné smery SRZ na obdobie rokov 2019-2022

Na úseku starostlivosti o členskú základňu

 1. Pokračovať v elektronizácií SRZ, pričom je potrebné urýchliť zavedenie niektorých kľúčových oblastí (napr. evidencia úlovkov a zarybnenia, vydávanie povolení na rybolov prostredníctvom internetu, a i.).
 2. V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami zameranými na rybárstvo a ochranu životného prostredia zabezpečiť personálne obsadenie pracovných pozícií odborne zdatnými pracovníkmi s príslušným vzdelaním.
 3. Základným organizáciám SRZ prideliť zástupcov z členov Rady SRZ podľa krajov za účelom operatívneho riešenia a metodického usmernenia ich činnosti a prenosu informácií z Rady SRZ na ZO SRZ.
 4. V rámci celoživotného vzdelávania organizovať odborné semináre a školenia podľa záujmu členov SRZ.
 5. Spracovať a realizovať prieskum členskej základne SRZ zameranú na spracovanie Socioekonomickej štúdie zameranej na vybrané oblasti  a aktuálne problémy, s ktorými sa naši členovia pri výkone rybárskeho práva stretávajú.
 6. Zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť komunikáciu so ZO SRZ prostredníctvom mailom cez zaručený elektronický podpis. 

Na úseku rybárstva a životného prostredia

 1. Dopracovať Koncepciu rozvoja rybárstva na Slovensku, iniciovať vypracovanie Akčného plánu a plniť stanovené ciele a termíny
 2. Rozvíjať spoluprácu s odbornými inštitúciami a činnosť zamerať na využívanie najnovších informácií v prospech rybárstva a elimináciu faktorov na znižovanie dopadu klimatických zmien.
 3. Ichtyologické prieskumy a štúdie zamerať na systematické vyhodnocovanie ichtyofauny v rámci jednotlivých povodí s cieľom aplikovania získaných poznatkov pre praktické využitie výsledkov pri obhospodarovaní rybárskych revírov SRZ.
 4. Zvýšenú pozornosť venovať problematike inváznych druhov rýb a prijímať opatrenia na ich elimináciu, pričom využiť spoluprácu s vedeckými inštitúciami.
 5. Vykonať inventarizáciu rybárskych revírov, zosúladiť hranice a iné informácie o rybárskych revíroch v súlade s novou legislatívou na úseku rybárstva.
 6. V oblasti činnosti rybárskych hospodárov a rybárskej stráže naďalej vyvíjať úsilie o zvyšovanie profesionalizácie týchto osôb.
 7. V oblasti škôd na ichtyofaune spôsobovaných rybožravými predátormi začať s vyčísľovaním týchto škôd a to na všetkých rybárskych revíroch SRZ, kde škody presahujú únosnú mieru.
 8. V rámci podávania žiadostí tretími osobami o pridelenie rybárskych revírov a v rámci správneho konania vedeného MŽP SR hľadať právne a odborné podklady, na základe ktorých by sa zachovali rybárske revíry pre SRZ.

Na úseku produkcie násadových rýb

 1. Zvýšiť pozornosť na evidenciu a dopad antropogénnych vplyvov na rybárske revíry a ichtyofaunu, ktorá je ich neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Chrániť pôvodný genofond a pôvodné druhy rýb pred negatívnymi antropogénnymi vplyvmi.
 3. Zvýšenú pozornosť venovať problematike inváznych druhov rýb a prijímať opatrenia na ich elimináciu, pričom využiť spoluprácu s vedeckými inštitúciami.
 4. Venovať dôraz ochrane genofondu a odchovu pôvodných druhov rýb. Využívať nové poznatky z oblasti chovu rýb s cieľom zlepšenia efektivity produkcie a kvality násad.

Na úseku rybárskej legislatívy

 1. Podať žiadosť cez príslušné orgány o novelizáciou zákona o združovaní občanov, do ktorého by sa zakomponoval spôsob zapisovania organizačných zložiek do registra právnických osôb, cez ktorý by sa preukazovala právna subjektivita ZO SRZ zjednodušila by sa činnosť v súvislosti s výkonom rybárskeho práva.

Na úseku ekonomickom a kontrolnom

 1. Pri zostavovaní rozpočtu Rady SRZ dosahovať vzájomnú vyrovnanosť príjmov a výdavkov.
 2. Na každom zasadnutí Rady SRZ predkladať Rade SRZ priebežné ekonomické výsledky hospodárenia v priebehu príslušného rozpočtovaného roku a v záujme zníženia nákladov na spracovanie stanoviť formát sledovania ekonomických výsledkov.
 3. Pokračovať v usporadúvaní obchodných vzťahov v oblasti pohľadávok a záväzkov s obchodnými partnermi tak, aby vzájomné pohľadávky a záväzky boli vyrovnané (využívanie súčasnej elektronickej fakturácie s budúcim využitím elektronického zasielania upomienok priamo z ekonomického programu KIS).
 4. Zaviesť systém finančných analýz s dôrazom na znižovanie prevádzkových a výrobných nákladov SRZ.
 5. Pokračovať v majetkoprávnom vysporiadaní majetku Rady SRZ a poradensky v tejto činnosti usmerňovať ZO SRZ.
 6. Pravidelne na zasadnutiach Rady SRZ informovať o hospodárení dcérskej spoločnosti Slovryb,a.s.
 7. Zvýšiť investície do budov a technológií na výrobných strediskách Rady SRZ pre zvýšenie kvality a množstva odchovaných násad rýb.

Na úseku rybárskej osvety

 1. Propagovať činnosť SRZ vo vlastnej televíznej rybárskej relácii, v printových a elektronických médiách i na výstavách v rámci SR.
 2. Dodržiavať kritériá pre udeľovanie vyznamenaní za zásluhy a rozvoj rybárstva na Slovensku.

Na úseku medzinárodnej spolupráce

 1. Na základe uzatvorených dohôd o vzájomnej spolupráci so susednými rybárskymi zväzmi pokračovať v spolupráci a v upevňovaní dobrých vzťahoch.
 2. V prípade potreby aktualizovať uzatvorené dohody o výkone rybárskeho práva na hraničných vodách vo väzbe na nový zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.