Ichtyologický prieskum horného Váhu

Dňa 12.7.2016 vykonali pracovníci odboru tečúcich vôd ichtyologický prieskum na hornom Váhu. Prieskum bol zameraný na druhové zloženie ichtyofauny a početnosti jednotlivých druhov rýb v súvislosti s plánovanou výstavbou MVE Liptovský Ján a následných možných zmien v zložení ichtyofauny. Prieskum sa realizoval pomocou elektrického agregátu na dvoch profiloch: Váh pri ústí Boce v Kráľovej Lehote /MO SRZ Liptovský Hrádok/ a Čierny Váh pod PVE Čierny Váh /Lesy SR/. Pri monitoringu boli zaznamenané druhy typické pre podhorské úseky riek ako lipeň tymiánový /druh európskeho významu/, pstruh potočný, hlaváč pásoplutvý, hlaváč bieloplutvý /druh európskeho významu/, čerebľa pestrá a kriticky ohrozená mihuľa ukrajinská /druh európskeho významu/. Na profile Čierny Váh boli zaznamenané aj plotica červenooká a ostriež zelenkavý, ktoré sa do toku dostali poprúdovou migráciou z VN Čierny Váh. Veľmi zaujímavým úlovkom bol úhor európsky dlhý 84 cm, ktorý bol taktiež ulovený na Čiernom Váhu. Predpokladáme, že do tohto úseku dokázal vymigrovať z VN Liptovská Mara. Na základe druhového zloženia ichtyofauny je možné konštatovať, že horný Váh predstavuje hodnotný biotop podhorkej rieky s výskytom pôvodných druhov rýb a stále dobre fungujúcou samoreprodukciou. Výstavba MVE by mala za následok stratu biotopu v časti pod haťou a predovšetkým v zdrži a zhoršila by migráciu vodných organizmov. Pri posudzovaní aktuálneho stavu ichtyofauny na Hornom Váhu bude odbor tečúcich vôd v najbližšej dobe pokračovať v monitoringu na ďalších lokalitách.


01 - Lovná čata pri vykonávaní prieskumu

Lovná čata pri vykonávaní prieskumu

02 - Bežným členom rybej obsádky bol pstruh potočný

Bežným členom rybej obsádky bol pstruh potočný

03. Lovná čata II.

Lovná čata II.

04 - Lipeň tymiánový

Lipeň tymiánový

05 - Svojím výskytom prekvapil aj pekný úhor

Svojím výskytom prekvapil aj pekný úhor

06 - Kriticky ohrozená mihuľa ukrajinská

Kriticky ohrozená mihuľa ukrajinská