Ichtyologický prieskum na pstruhovej Parnej

Dňa 15.11.2016 uskutočnili pracovníci Odboru tečúcich vôd SRZ – Rada Žilina v spolupráci s hlavným rybárskym hospodárom MsO SRZ Trnava ichtyologický prieskum v rybárskom revíri Parná č. 2.

Ichtyologický prieskum bol vykonaný na základe podanej žiadosti MsO SRZ Trnava o prehodnotenie uznesenia členskej schôdze týkajúcej sa zmeny charakteru rybárskeho revíru zo pstruhového na kaprový. Prieskum sa realizoval na dvoch úsekoch toku v obci Horné Orešany pomocou batériového elektrického agregátu.

V obidvoch úsekov bolo odlovených veľké množstvo pstruha potočného a jalca hlavatého. Okrem týchto druhov rýb bol zaznamenaný výskyt plosky pásavej, čereble pestrej, belice európskej, hrúza škvrnitého, pleskáča vysokého a karasa striebristého.

Na základe výsledkov tohto prieskumu možno konštatovať, že pstruhový rybársky revír Parná č. 2 má svoje opodstatnenie, je skutočne veľmi dobre zarybnený a jedná sa o jeden z mála tokov v západoslovenskej oblasti, kde majú lososovité druhy rýb také dobré podmienky pre rast a vývoj. Výsledky ichtyologického prieskumu so stanoviskom ichtyológa nemeniť charakter tohto výnimočného rybárskeho revíru boli zaslané MsO SRZ Trnava.


hruz-skvrnity

Hrúz škvrnitý

potok-parna-c-2

Potok Parná č.2

pstruh-potocny

Pstruh potočný