Ichtyologický prieskum Prochotského potoka

V rámci projektu odstraňovania migračných bariér vykonali pracovníci odboru tečúcich vôd ichtyologický prieskum na Prochotskom potoku /č. r. 3-3010-4-1 MO SRZ Žarnovica/. Cieľom bolo vyhodnotiť súčasné druhové zloženie ichtyofauny, a to pred začatím odstraňovania migračných bariér. Prieskum sa realizoval na troch lokalitách: v úseku pod prvou migračnou bariérou, medzi migračnými bariérami /k.ú. Dolná Ždáňa/ a v úseku nad bariérami /k.ú. Horná Ždáňa/. Výsledky prieskumu zodpovedali súčasnému stavu toku. Na prvej lokalite, ktorá komunikuje s riekou Hron sme zaznamenali 6 druhov rýb: jalec hlavatý, hrúz škvrnitý, mrena škvrnitá, čerebľa pestrá, slíž severný a pstruh potočný. V druhej lokalite boli zaznamenané už iba tri druhy a to pstruh potočný, čerebľa a slíž. Na tretej lokalite v úseku nad migračnými bariérami sme zaznamenali iba pstruha potočného a čerebľu. Je evidentné, že uvedené bariéry zabraňujú populáciám rýb z Hrona v protiprúdovej migrácií do tohto toku. Odstránením bariér by sa zlepšil ekologický stav a zvýšila sa diverzita rybích druhov. Na tomto toku funguje veľmi dobre samoreprodukcia, odlovili sa veľké množstvá plôdika čereble a slíža, a taktiež sme zaznamenali aj plôdik pstruha potočného.


Úsek Prochotského potoka nad bariérami

Úsek Prochotského potoka nad bariérami

Pekný jedinec pstruha potočného

Pekný jedinec pstruha potočného

V spodnom úseku bol hojný výskyt jalcov hlavatých

V spodnom úseku bol hojný výskyt jalcov hlavatých

Tmavý jedinec pstruha potočného zo samoreprodukcie

Tmavý jedinec pstruha potočného zo samoreprodukcie