Ichtyologický prieskum rieky Rudavy s ohľadom na revitalizáciu jej koryta

Rieka Rudava predstavuje významný hydrický biokoridor v oblasti Záhorskej nížiny. Je tokom III. rádu a priamym prítokom rieky Moravy. V priebehu roka 2022 bola na 2.2 km úseku rieky v k. ú. obce Veľké Leváre vykonaná revitalizácia jej koryta (odstránenie starej regulácie a prinavrátenie pôvodného meandrovitého charakteru), následkom čoho došlo ku jej predĺženiu o celkovo 180 m. Nakoľko uvedená činnosť výrazne zasiahla a pozmenila doterajší charakter rieky v tejto oblasti, rozhodli sme sa posúdiť jej dopad na rybie spoločenstvá vykonaním ichtyologického prieskumu, ktorý sme realizovali na 2 lokalitách – revitalizovanom a pôvodnom (prirodzenom) úseku. Cieľom štúdie bolo zhodnotenie a porovnanie ichtyocenóz nedávno revitalizovaného a pôvodného (prirodzeného) úseku rieky ako aj porovnanie výsledkov so stavom pred revitalizáciou toku na základe výsledkov minuloročného ichtyologického prieskumu.

Viac sa dočítate v priloženej správe.

Prílohy:

Správa