Informácia k aktuálnemu stavu VN Kráľová

Vážená rybárska verejnosť,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnom stave vypúšťanej VN Kráľová. VN Kráľová je vypúšťaná podľa harmonogramu vypúšťania, ktorý bol schválený rozhodnutím OÚ Trnava. Dnes 05.10.2022 bude v poobedňajších hodinách (cca 18:00) ukončené vypúšťanie, bude stabilizovaná vodná hladina, kde následne bude prebiehať kontrola stavu hrádzí a opevnení s geodetickým zameraním, posúdenie stavu betónových konštrukcií objektov vodného stupňa a hrádzových objektov, geofyzikálne merania a ďaľšie potrebné merania. Dňa 12.10. – 14.10.2022 sa začne napúšťať vodná nádrž. V dňoch 01.10.- 02.10.2022 sa vykonal zber uviaznutých rýb v príbrežných častiach vodnej nádrže, kde vplyvom vypúšťania a nadmernému výskytu vodnej vegetácie ryby nestihli dostatočne rýchlo zareagovať a skončili uviaznuté v mlákach, alebo na vodnej vegetácií. Celú vzniknutú situáciu koordinoval hospodár vodnej nádrže, ktorý informoval o aktuálnom stave oblastného ichtyológa. Po ohlásení danej situácie bolo zabezpečené auto na prepravu rýb v dňoch 02.10. – 03.10.2022. Dňa 03.10.2022 bol oblastný ichtyológ so zamestnanci SRZ obhliadnuť príbrežné časti vodnej nádrže (k. ú Šoporňa), kde bolo nájdených niekoľko karasov striebristých (Carasius auratus) a jeden zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) v kategórii Zu1. V niektorých mlákach sa môžu ešte nájsť uviaznuté ryby, ale aj pri nižšej hladine nehrozí úhyn rýb na kyslíkový deficit z dôvodu nízkych teplôt a prekysličeniu vody- čerením. V súvislosti so spúštaním VN evidujeme aj úhyn rýb, najmä karasa striebristého uviaznutého v terénnych depresiách v okrajových častiach nádrže. Vniknuté škody budú vyhodnotené po ukončení mimoriadnej situácie na VN.

Vo vodnej nádrži sa nachádzajú nebezpečné miesta s hlbokým sedimentom, preto prosíme verejnosť aby nepodceňovala túto skutočnosť, a predišli tak možnému poškodeniu vlastného zdravia.

Na záver by sme sa chceli v mene SRZ poďakovať všetkým členom aj nečlenom SRZ za nezištnú, obetavú pomoc pri zbieraní uviaznutých rýb vo vodnej nádrži.