Informácia k platným hygienickým opatreniam – výlov rybníkov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v súvislosti s platnými hygienickými opatreniami a povinnosťami užívateľa rybárskeho revíru, sme požiadali Úrad verejného zdravotníctva SR o usmernenie, či je možné vykonávať činnosti súvisiace s plnením povinností užívateľa podľa zákona o rybárstve.

Podľa § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve

Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pribrežné pozemky.
Rybárske právo patrí štátu.
Ministerstvo životného prostredia prideľuje Slovenskému rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch. Právnickej osobe spravujúcej lesný majetok štátu7) a právnickej osobe spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch8) pridelí ministerstvo životného prostredia výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú.

podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve

Hospodárenie v rybárskych revíroch je cieľavedomá odborná činnosť užívateľa smerujúca k optimálnemu využitiu prírodného bohatstva vôd.
Užívateľ je povinný zarybňovať rybársky revír podľa zarybňovacieho plánu, ktorý schvaľuje ministerstvo životného prostredia. Zarybňovací plán rybárskeho revíru vypracúva užívateľ a predkladá na schválenie ministerstvu do 31. marca. Schválený zarybňovací plán je pre užívateľa záväzný a musí zaručovať ochranu pôvodného genofondu rýb. O schválení zarybňovacieho plánu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie. O zarybňovacích plánoch vedie ministerstvo životného prostredia evidenciu.

Úradom verejného zdravotníctva SR nám bola doručená písomná odpoveď, z ktorej vyplýva, že činnosti, ktoré vyplývajú užívateľovi rybárskeho revíra priamo zo zákona, je možné uskutočniť za dodržania stanovených hygienických podmienok (rúško, odstup, dezinfekcia, …).

Výlovy rýb alebo zarybňovanie podľa nášho názoru je možné považovať za dobrovoľnícku činnosť, keďže osoby, ktoré sa ich zúčastňujú, nemajú nárok na odmenu a nie sú zamestnancami OZ SRZ. Na zabezpečenie výlovov alebo zarybňovania Vám v prílohe zasielame vzor zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, potvrdenie pre dobrovoľníkov, že idú vykonávať prácu súvisiacu s výlovom alebo zarybnením a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ostatné činnosti, ktoré nevyplývajú zo zákona o rybárstve alebo ich vykonanie nie je nevyhnutné, Vám odporúčame presunúť na iné obdobie.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste Vy aj dobrovoľníci pri výlovoch alebo zarybňovaní, pri kontakte so zamestnancami (šoférmi) Sekretariátu Rady SRZ dodržiavali nasledovné:

– nevstupovať do kabíny vozidla

– nevstupovať na korbu vozidla

– dodržiavali 2 metrový odstup, prekrytie horných dýchacích ciest a dezinfekciu.

Chceli by sme Vás informovať, že Sekretariát Rady SRZ prispôsobuje činnosť sprísneným hygienickým opatreniam. Činnosť všetkých odborov je zabezpečená, ale odporučili by sme Vám kontaktovať zamestnancov prioritne na mobilné telefóny.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že toto náročné obdobie sa nám spoločnými silami, trpezlivosťou a disciplinovanosťou podarí zvládnuť.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Kancelária tajomníka SRZ

V Žiline, 26.10.2020

Prílohy:

Zmluva - vzor

Súhlas so spracúvaním osobných údajov - vzor

Potvrdenie - vzor