Informácia o priebehu záchrany rýb pri mimoriadnej manipulácii na VD Gabčíkovo

Dňa 28.9.2021 Slovenský rybársky zväz – Rada v spolupráci s OZ SRZ začal vykonávať záchranu rýb a ostatných vodných živočíchov na rybárskych revíroch postihnutých znižovaním hladiny na VD. Záchranná činnosť bola na základe vyhodnotenia situácie sústredená najmä na revír č. 2-0610-1-1 Dunaj č.3 ZDRŽ VD Hrušov Čunovo v lokalite pri Kalinkove, kde dochádza k obnaženiu rozsiahlej časti dna nádrže. Zachránené ryby boli prenesené do revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD a ostatné vodné živočíchy boli premiestnené do hlbšej časti zdrže.