Informácia ohľadom brigádnickej práce člena SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia,

Oslovujeme Vás vzhľadom na množiace sa otázky rybárov, ohľadom nesplnenia povinnosti brigádnickej práce z dôvodu pandemickej situácie. Keďže brigádnická práca je jednou z povinností člena SRZ (§6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ), člen SRZ musí túto povinnosť vykonať. Je na zvážení jednotlivých miestnych organizácií, či budú sankcionovať neúčasť na každoročných brigádach aj vzhľadom na to, či bolo možné vykonať brigádu bez porušenia protipandemickcýh opatrení. V prípade, ak má jednotlivá miestna/mestská organizácia upravené náhradné plnenie za brigádnickú činnosť v peňažnej forme, výbor môže hlasovaním výšku náhradného plnenia zmeniť.

Je teda na vašom posúdení a vo vašej kompetencii, či znížite výšku náhradného plnenia za neúčasť na brigáde alebo umožníte splniť brigádu v priebehu roku 2021.

Dovoľujeme si na vás apelovať, aj vzhľadom na napätú situáciu, ohľadom prebiehajúcej pandémie, aby ste boli tolerantní k posudzovaniu povinnosti svojich členov z dôvodu protipandemických opatrení.

Prikladáme Vám aj dotknuté ustanovenia Stanov:

§ 15 ods. 10:

„Výbor schvaľuje ceny miestnych povolení na rybolov, výšku členských poplatkov a iných poplatkov vyberaných organizačnou zložkou v rozpätí schválenom Radou SRZ.“

§ 1 ods. 2, prvá veta:

„Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami so samostatnou právnou subjektivitou.“