Informácia ohľadom platných opatrení v súvislosti s pandémiou Covid19

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ,

aktuálne je vyhlásený na území Slovenskej republiky núdzový stav. Tento bol vyhlásený Uznesením Vlády SR č. 268/2020 Z. z. a predĺžený do 29.12.2020 Uznesením Vlády SR č. 315/2020 Z. z.
Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie Vlády SR č. 284/2020 Z. z., ktorým bolo obmedzené právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Z toho vyplýva, že právo pokojne sa zhromažďovať si môžu osoby uplatňovať v počte nižšom, alebo rovnom ako 6 osôb. Je potrebné uviesť, že v prípade výkonu rybárskeho práva sa nejedná o výkon zhromažďovacieho práva. Nie je ale možné usporadúvať akékoľvek rybárske súťaže, prípadne iné podujatia. Rybačka samotná nie je obmedzená, je ale naďalej potrebné dodržiavať platné hygienické opatrenia (rúško, odstup, hygiena rúk).

V prípade konania členských schôdzí, aj na tie sa vzťahuje zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb. Dovoľujeme si dať do pozornosti § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý dal možnosť kolektívnym orgánom právnických osôb, založených podľa predpisov občianskeho a obchodného práva možnosť v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
Z toho vyplýva, že konanie členskej schôdze môže byť nahradené korešpondenčným hlasovaním, prípadne elektronickým hlasovaním. Na hlasovanie sa použijú primerane ustanovenia § 190a – 190d Obchodného zákonníka. V prípade, ak sa OZ SRZ rozhodne využiť korešpondenčné hlasovanie v súlade s vyššie uvedenými pokynmi, je treba požadovať od členov úradne osvedčený podpis na hlasovacom lístku (§190a ods. 5 ObZ). Tým sa predíde možným problémom s priebehom korešpondenčného hlasovania.

V prípade, ak by nemohlo dôjsť k vykonaniu členskej schôdze korešpondenčne/elektronicky, odporúčame Vám v súlade s § 16 Stanov SRZ vykonať schôdzu výboru (max. 6 osôb), alebo predsedníctva výboru (max. 6 osôb), na ktorom sa rozhodne o naliehavých záležitostiach, ktoré neznesú odklad.

Spomenuté ustanovenia Obchodného zákonníka:
§ 190a Korešpondenčné hlasovanie
(1) Spoločnosť môže v stanovách upraviť právo akcionárov hlasovať korešpondenčne. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.
(2) Korešpondenčné hlasovanie sa vykonáva prostredníctvom hlasovacieho lístka.
(3) Hlasovací lístok musí obsahovať aspoň tieto náležitosti:
a) názov a sídlo akcionára, ktorý je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko, miesto podnikania alebo bydlisko akcionára, ktorý je fyzickou osobou; v prípade účasti na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia rovnako údaje o osobe splnomocnenca,
b) počet akcií, ich menovitú hodnotu a podobu, ako aj označenie, či akcie znejú na meno alebo na doručiteľa, ak spoločnosť vydala akcie v oboch formách, a počet akcií na doručiteľa a počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva,
c) označenie programu valného zhromaždenia, ku ktorému sa predmetný hlasovací lístok vzťahuje, s uvedením dňa jeho vyhotovenia, spôsobu hlasovania akcionára ku všetkým bodom programu a návrhom uznesení valného zhromaždenia,
d) miesto, dátum a čas vyhotovenia hlasovacieho lístka,
e) iné skutočnosti súvisiace s výkonom práva hlasovať.
(4) Spoločnosť môže vydať vzor tlačiva hlasovacieho lístka. Na zmenu stanov súvisiacu s vydaním alebo zmenou vzoru tlačiva hlasovacieho lístka sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.
(5) Pravosť podpisu akcionára alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku podľa odsekov 2 a 3 musí byť úradne osvedčená.
§ 190b
(1) Pri korešpondenčnom hlasovaní možno hlasovací lístok doručiť iba do vlastných rúk podľa osobitného predpisu, náhradné doručenie podľa osobitného predpisu je vylúčené. Skutočnosť, že poštová zásielka obsahuje hlasovací lístok, musí byť na obálke jasne a viditeľne vyznačená.
(2) Poštovú zásielku s hlasovacím lístkom môže otvoriť len osoba poverená sčítaním hlasov za prítomnosti jedného overovateľa zápisnice valného zhromaždenia, a to len na rokovaní valného zhromaždenia bezprostredne pred hlasovaním. Hlasovacie lístky sú prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
(3) Poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok, ktorým akcionár vykonáva svoje hlasovacie právo podľa § 180 ods. 1, musí byť spoločnosti doručená podľa odseku 1 najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
§ 190c
(1) Korešpondenčne hlasovať môže aj splnomocnenec zastupujúci akcionára na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec je povinný pripojiť k hlasovaciemu lístku, ktorým sa vykonávajú hlasovacie práva spojené s akciami, aj splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.
(2) Na skôr vykonané korešpondenčné hlasovanie sa neprihliada, ak sa akcionár zúčastní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia. Uvedené platí rovnako, ak spoločnosť umožní svojim akcionárom výkon práva účasti na valnom zhromaždení a práva hlasovať prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d.
(3) Odmietnutie prevzatia poštovej zásielky s vyznačeným korešpondenčným hlasovaním podľa § 190b ods. 1 je dôvodom, pre ktorý súd vyhlási uznesenie valného zhromaždenia za neplatné na základe návrhu akcionára, ktorého zásielku spoločnosť odmietla prevziať.
(4) Ak boli spoločnosti po sebe doručené poštové zásielky s hlasovacími lístkami obsahujúcimi hlasovanie toho istého akcionára k tomu istému bodu programu alebo návrhu uznesenia valného zhromaždenia, pre určenie výsledku hlasovania valného zhromaždenia je rozhodujúci ten hlasovací lístok, ktorý je podľa uvedeného dátumu a času vyhotovený najneskôr.
§ 190d Účasť a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov
(1) Spoločnosť môže v stanovách povoliť účasť na valnom zhromaždení a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov. Zmena podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov podlieha rovnako súhlasu trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.
(2) Ak spoločnosť umožní akcionárom účasť na valnom zhromaždení a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, každý výkon hlasovacieho práva akcionára musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorého kvalifikovaný certifikát musí spĺňať podmienky, ktoré sa vyžadujú v styku s orgánmi verejnej moci, a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Za akcionára, ktorý je právnickou osobou, podpisuje právny úkon, ktorým dochádza k výkonu práva hlasovať, osoba oprávnená konať v mene akcionára. Spoločnosť je povinná uskutočniť všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov.
(3) Výkon hlasovacieho práva, ktorý bol urobený prostredníctvom elektronických prostriedkov a spĺňa podmienky podľa odseku 2, môže byť zmenený akcionárom na rokovaní valného zhromaždenia, na ktorom sa akcionár zúčastní osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia. Ak akcionár urobí nové hlasovanie počas prenosu rokovania valného zhromaždenia v reálnom čase, na skôr vykonané hlasovanie sa neprihliada.
(4) Ak spoločnosť umožní akcionárom hlasovať na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, je povinná prijímať hlasy prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Podrobnosti o postupe orgánov spoločnosti a akcionárov pri realizácii ich práv podľa odseku 1 prostredníctvom elektronických prostriedkov upraví spoločnosť vo svojich stanovách. Náklady súvisiace so sprístupnením rokovania valného zhromaždenia podľa odseku 1 znáša spoločnosť okrem nákladov, ktoré vzniknú na strane akcionára v dôsledku výkonu hlasovacieho práva prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa odseku 2.
(5) Na obsahové náležitosti prejavu vôle, ktorý je výkonom hlasovacieho práva, urobeného prostredníctvom elektronických prostriedkov sa ustanovenie § 190a ods. 3 použije rovnako.
(6) Na priebeh hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov sa primerane použije ustanovenie § 190b ods. 1 poslednej vety.
(7) Spoločnosť bez zbytočného odkladu potvrdí prostredníctvom elektronických prostriedkov prijatie hlasov tomu, kto vykonal hlasovacie práva na valnom zhromaždení podľa odsekov 1 až 6; ustanovenie odseku 2 prvej vety sa použije rovnako.

Spomenuté ustanovenia Stanov SRZ:
§16 Predsedníctvo výboru
1. Predsedníctvo výboru je zložené z predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho hospodára a v prípade potreby z ďalších členov výboru.
2. Predsedníctvo výboru riadi činnosť miestnej organizácie alebo mestskej organizácie medzi schôdzami výboru.
3. Predsedníctvo rozhoduje o naliehavých záležitostiach, ktoré neznesú odklad a svoje rozhodnutia predkladá výboru na schválenie na jeho najbližšej schôdzi.
4. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Schôdze predsedníctva zvoláva predseda, podpredseda alebo tajomník. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
5. Predsedníctvo výboru MO v počte 4 až 9 členov volí výbor MO, predsedníctvo výboru MsO v počte 5 až 11 členov volí výbor MsO.

Mgr. Barbara Schlesingerová
Odbor organizačno – právny
SRZ Rada – Žilina