Informácia štatutárnym zástupcom OZ SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

 

vzhľadom k mimoriadnej situácii vyhlásenej na Slovensku bolo v tejto súvislosti prijaté opatrenie aj na Sekretariáte Rady SRZ (viď príkazný list v prílohe).

 

Zároveň ponechávame na každom z Vás zváženie momentálnej situácie a prípadne prijatie preventívnych opatrení v rámci svojej OZ SRZ (napr. dočasné pozastavenie predaja povolení alebo platenia členského príspevku v hotovosti, …).

 

Na základe  opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:

 

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty

na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ.

 

Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.

Zároveň je potrebné členov SRZ informovať o bezhotovostných možnostiach úhrady členského príspevku.

Dodatok k Príkaznému listu č. 2 2020

Príkazný list č. 2 2020