Informácia z odborného seminára k rybovodom a KURZE na obsluhu elektrického agregátu

Cieľ seminára:

Cieľom odborného seminára bolo informovať záujemcov o túto problematiku najmä o najnovších poznatkoch pri príprave realizovania projektov na spriechodňovanie migračných bariér na vodných tokoch prostredníctvom budovania rybovodov s prioritným cieľom zabezpečiť ich čo najvyššiu  funkčnosť a účinnosť.

Cieľom kurzu na obsluhu elektrického agregátu bolo zabezpečiť školenie a úspešným absolventom po vykonaní skúšky odovzdať potvrdenie o absolvovaní kurzu, na základe ktorého môžu realizovať terénne práce s použitím elektrického lovného agregátu.

Krátke zhrnutie

Dňa 25.6.2018 sa uskutočnil ďalší odborný seminár, ktorý zorganizoval sekretariát SRZ Rada Žilina pre záujemcov v rámci celoživotného vzdelávania členov SRZ. Tentoraz bola hlavnou témou oblasť spriechodňovania migračných bariér na Slovensku. V úvodnom krátkom vystúpení Ing. Tibor Krajč, PhD. pracovník Odboru tečúcich vôd a výroby ozrejmil legislatívno-právnu súvislosť medzi migračnými bariérami a ich spriechodňovaním. Zameral sa najmä na nový zákon o vodách, ktorý prináša pojem obojstrannej migrácie rýb a tiež problematiku migračných bariér uvedených vo Vodnom pláne Slovenska https://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/vodny-plan-slovenska-aktualizacia-2015/. Uviedol koľko migračných bariér na Slovensku máme a akým spôsobom sa Slovensko chystá tieto bariéry spriechodniť.

Následne seminár pokračoval už podľa programu, pričom nosnou témou boli rybovody ako vodné stavby, slúžiace na spriechodnenie migračných bariér. Slovenský rybársky zväz si za týmto účelom prizval ako prednášajúceho pána RNDr. Vladimíra Drugu, ktorý sa viac ako 20 rokov venuje tejto téme. Je spoluautorom viacerých rybovodov, ktoré sa v posledných rokoch na Slovensku postavil a zároveň spoluautorom dvoch metodických usmernení z oblasti rybovodov. Na seminári boli prezentované základné informácie o rybovodoch, o požiadavkách na rybovody, následne boli prezentované realizované ale aj pripravované projekty rybopvodov na Slovensku a taktiež ustanovenia z Metodického usmernenia https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/metodika_rybovody_2015.pdf, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR k rybovodom ešte v roku 2015. Účastníci seminára, ktorých bolo cca 25, mali tak možnosť sa pýtať na rôzne otázky súvisiace s touto témou. Medzi účastníkmi seminára boli zástupcovia ZO SRZ, najmä rybárski hospodári, napríklad  z Prievidze, Kežmarku, Podbrezovej, Brezna, Bratislavy I., Nových Zámkov, Bánoviec N. Bebravou a Bardejova. Seminára sa však zúčastnili aj napríklad pracovníci z Okresného úradu Žilina a Nitra Odboru starostlivosti o životné prostredie.

Záverečný odkaz tohto seminára bol, že napriek všetkým snahám žiadny rybovod nedokáže nahradiť pôvodné bezbariérové koryto rieky a tak nám (rybárom) nezostáva nič iné len sa oboznámiť s obsahom manipulačných poriadkov existujúcich rybovodov a upozorňovať Okresné úrady – odbory starostlivosti o životné prostredie na prípady, kedy nie sú dodržiavané podmienky vydané stavebným povolením a kontrolovať dodržiavanie sanitárnych prietokov v rybovodoch. Vznikajúce škody na ichtyofaune bude potrebné monitorovať a navrhovať opatrenia na zlepšenie funkčnosti existujúcich rybovodov a vyvíjať maximálnu snahu aby nových migračných bariér bolo čo najmenej.  

 

V popoludňajších hodinách Slovenský rybársky zväz v spolupráci so Spojenou školou v Ivanke pri Dunaji a firmou BOZiPo, s.r.o. Martin zorganizoval v zasadacej miestnosti sekretariátu SRZ Rada Žilina Kurz na obsluhu elektrického agregátu. Zástupcovia zo 17tich  ZO SRZ, ale tiež pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR a členov Slovenskej ichtyologickej spoločnosti mali tak možnosť získať nové, prípadne zopakovať si dôležité zásady o love rýb elektrickým agregátom, ktorý je podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve zakázaným spôsobom lovu rýb. Celkove 60 účastníkov kurzu získalo po úspešnom absolvovaní písomného testu potvrdenie o absolvovaní kurzu a môžu tak používať v zákonom stanovených používať na lov rýb elektrický lovný agregát.  Na záver kurzu sa na rieke Rajčianka v obhospodarovaní MsO SRZ Žilina uskutočnila praktická ukážka lovu rýb elektrickým agregátom.

 

Všetkým účastníkom odborného seminára ako aj kurzu na obsluhu elektrického agregátu ďakujeme za účasť a tešíme sa na účasť na ďalšom zaujímavom seminári, ktorý sa uskutoční v druhej polovici septembra.