Informácie o príprave nového zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

 

O príprave nového zákona o rybárstve vás  priebežne informujeme na našej webovej stránke v sekcii Činnosť Sekretariátu Rady SRZ v rámci jednotlivých pracovných týždňov.

Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 14. júla 2016 s ministrom životného prostredia SR, Ing. Lászlóm Sólymosom. Zo strany SRZ sa rokovania zúčastnili tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš, viceprezident za Trnavský kraj Ing. Igor Mišech a predseda SRZ MO Sládkovičovo, Bc. Béla Zsille.

Po tomto úvodnom stretnutí bola ministrom životného prostredia SR vymenovaná Expertná skupina, ktorá sa prvý krát stretla dňa 22. septembra 2016 na pôde sekcie vôd MŽP SR v Bratislave.

Za členov Expertnej skupiny boli vymenovaní JUDr. Ladislav Hanniker, JUDr. Matej Sudor, Ing. Martin Rybár, za SRZ Ing. Ľuboš Javor a Ing. Igor Mišech, za MŽP SR Ing. Tibor Dobiaš a Ing. Marek Hausman.

Obsahom rokovania boli informácie o zabezpečení podmienok na rokovanie expertnej skupiny, filozofii spracovania predmetných návrhov (spôsob spracovania, prizývanie zástupcov zainteresovaných inštitúcií – nečlenov expertnej skupiny), vyjadrenie členov expertnej skupiny k najvýznamnejším novelizačným bodom, termínoch spracovania návrhov noviel a ich predloženie do legislatívneho procesu.

 

Dňa 23. septembra 2016 sa uskutočnilo krátke informatívne rokovanie s predsedom dočasnej legislatívnej komisie pri Rade SRZ Ing. Mihaldom o priebehu rokovania Expertnej skupiny k novele rybárskych právnych predpisov, zo dňa 22.9.2016.

 

Následne, sa v dňoch od 19. októbra do 21. októbra 2016 konalo zasadnutie Expertnej skupiny k návrhu novely zákona o rybárstve za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a viceprezidenta za TT-kraj Ing. Mišecha a štyroch členov v doškolovacom a rekreačnom zariadení SVP, š.p., pri VN Ružiná, s programom tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona a jeho vykonávacieho predpisu. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali 21 ustanovení. Ďalšie zasadnutie Expertnej komisie bolo naplánované na druhú polovicu mesiaca november.

 

V dňoch od 14. novembra do 16. novembra 2016 sa konalo II. zasadnutie Expertnej skupiny k návrhu novely zákona o rybárstve za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora,  viceprezidenta za Trnavský kraj Ing. Mišecha a štyroch členov komisie v Príbovciach, s programom ďalšej tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona a jeho vykonávacieho predpisu. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali celé paragrafové znenie návrhu novely zákona o rybárstve. Ďalšie zasadnutie Expertnej skupiny bolo naplánované na druhú polovicu mesiaca december.

 

Z dôvodu pracovnej vyťaženosti jednotlivých členov Expertnej skupiny sa zasadnutie presunulo na január.

Zasadnutie sa konalo od 11. januára do 13. januára 2017 v doškolovacom a rekreačnom zariadení SVP, š.p., pri VN Ružiná. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali celý návrh novely zákona vrátane vyhlášky.

 

Dňa 7. februára 2017 sa uskutočnilo v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava ďalšie pracovné rokovanie členov Expertnej skupiny k legislatívnym úpravám  navrhovaných zmien novely zákona o rybárstve.

 

Ďalšie zasadnutie Expertnej komisie sa uskutoční v priestoroch sekcie vôd MŽP SR dňa 14. marca 2017.

 

Ďalej si Vás dovoľujeme informovať, že na zasadnutí Rady SRZ dňa 10. decembra 2016 tajomník SRZ, Ing. Javor informoval, že návrh nového zákona musí byť vypracovaný a predložený do konca februára 2017, ak by jeho účinnosť mala byť od 1. januára 2018.

Z dôvodu rozsiahlych navrhovaných zmien na novele zákona, naďalej pokračuje činnosť Expertnej skupiny na príprave nových rybárskych predpisov vrátane dôvodovej správy tak, aby boli zaradené do legislatívnych procesov vlády SR.

Aj napriek skutočnosti, že návrh zákona o rybárstve nie je súčasťou plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017, neznamená to, že sa návrhom zákona nebudeme naďalej zaoberať, práve naopak.

Návrh zákona môže byť vláde SR predložený aj mimo plánu legislatívnych úloh vlády. Aký postup však bude v tejto veci zvolený, je v kompetencii MŽP SR.