Inzerát – predaj nehnuteľností – Bytča

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina ponúka na predaj v meste Bytča, na Družstevnej ulici nehnuteľnosti, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované v kat. území Veľká Bytča na liste vlastníctva č. 1823 ako:

  • rodinný dom čs. 1094 postavený na KN – C par. č. 2178/9
  • KN – C par. č. 2178/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2
  • KN – C par. č. 2178/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 801 m2

tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.

Záujemca môže svoju žiadosť zaslať písomne na hore uvedenú adresu resp. na e-mailovú adresu srzrada@ssrzrada.sk v termíne do 31.05.2014.