Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, 

dňom 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rybárstve“) a jeho vykonávací predpis vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti týchto predpisov pribúdali denne z vašej strany otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení. Nakoľko sme chceli byť nápomocní pri správnom pochopení a interpretovaní novej legislatívy, obrátili sme sa s troma žiadosťami zo dňa 18. januára 2019 na MŽP SR.

  MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve

  MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve

  MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky

Dňa 12. júna 2019 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený list MŽP SR pod názvom „Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu“.

  MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

 

Vo svojich žiadostiach sme sa na MŽP SR obrátili s nasledovnými otázkami:

 • § 6 ods. 4 zákona o rybárstve – zarybňovanie rybami, ktoré sú posudzované ako invázne nepôvodné druhy rýb
 • § 6 ods. 6 zákona o rybárstve – vymenovanie rybárskeho hospodára okresným úradom
 • § 9 ods. 3 písm. a) zákona o rybárstve v spojitosti s § 10 ods. 4 vyhlášky – privlastňovanie rýb posudzovaných ako invázne nepôvodné druhy rýb
 • § 10 ods. 5 zákona o rybárstve – cielený lov rýb posudzovaných ako invázne nepôvodné druhy rýb
 • § 12 ods. 1 zákona o rybárstve – oprávnenie na lov rýb
 • § 19 písm. b) zákona o rybárstve – veľkosť nástrahy pri love hlavátky
 • § 19 písm. b) zákona o rybárstve – povolený spôsob lovu na lipňovom rybárskom revíre
 • § 20 ods. 2 zákona o rybárstve – privlastnenie rýb, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru
 • § 23 ods. 2 zákona o rybárstve – vymenovanie člena rybárskej stráže okresným úradom
 • § 34 ods. 1 zákona o rybárstve – hospodársky chov rýb na rybochovných zariadeniach
 • § 43 ods. 6 zákona o rybárstve – povinnosť splniť podmienky rybárskymi hospodármi a členmi rybárskej stráže
 • § 2 ods. 1 vyhlášky – oprávnenie vydávať povolenia na rybolov
 • § 2 ods. 1 písm. o) a § 4 ods. 3 písm. b) vyhlášky – určenie všeobecného zákazu lovu po zarybnení
 • § 10 ods. 1 písm. c) vyhlášky – čas ochrany v rozpore s iným právnym predpisom
 • § 10 ods. 1 písm. d) vyhlášky – čas ochrany v rozpore s iným právnym predpisom
 • § 10 ods. 1 písm. f) bod 8 vyhlášky – čas ochrany v rozpore s iným právnym predpisom
 • § 10 ods. 1 písm. f) bod 8 a 37 vyhlášky – čas ochrany v rozpore s iným právnym predpisom
 • § 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky – možnosť privlastnenia si kapra rybničného na ostatných vodných plochách
 • § 12 ods. 1 písm. a), b), ab) a ac) vyhlášky – najmenšia lovná miera rýb posudzovaných ako invázne nepôvodné druhy rýb
 • § 14 ods. 10 vyhlášky – nezapisovanie dĺžky a množstva privlastnených rýb
 • § 14 ods. 20 vyhlášky – zapisovanie hmotnosti pomocou váhy alebo prepočítavacej tabuľky
 • § 15 ods. 2 vyhlášky – množstvo ulovených rýb v rybárskej sieťke
 • § 15 ods. 4 vyhlášky – prechovávanie rýb v čase ich individuálnej ochrany
 • § 18 ods. 5 vyhlášky – muškárenie pri love hlavátky
 • § 18 ods. 9 vyhlášky – zákaz lovu rýb určený organizačnou zložkou

 

V prípade akýchkoľvek nejasností k daným komentárom je potrebné obrátiť sa na Sekretariát Rady SRZ, ktorý bude vec následne riešiť s príslušnými  zamestnancami MŽP SR.


Všetky komentáre a výklady vypracované MŽP SR sú zverejnené aj na webovej stránke MŽP SR, ktoré nájdete TU.