Konferencia – Vplyv rybožravých predátorov na populácie rýb v revíroch SRZ, 7.4. 2022 Žilina

Dňa 7. apríla 2022 sa v Hoteli Slovakia v Žiline pod záštitou Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina uskutočnila konferencia zameraná na zhodnotenie aktuálnej problematiky rybožravých predátorov a ich vplyvu na ichtyofaunu Slovenska. Konferencie sa zúčastnili viacerí domáci, ale aj zahraniční experti, ktorí prezentovali svoje poznatky z tejto oblasti, ako aj vážení hostia či už zo štátneho (Ministerstvo ŽP SR, SVP, š. p., ŠOP SR, Slovenská poľovnícka komora), ale aj mimovládneho sektoru (Slovenská poľovnícka komora, Slovenská ichtyologická spoločnosť, Združenie chovateľov rýb Slovenska). Nechýbali zástupcovia jednotlivých miestnych či mestských organizácii SRZ, ktorí si so záujmom prišli vypočuť najnovšie poznatky a najmä návrhy riešenia súčasnej situácie, ktorá by výrazným spôsobom mohla zlepšiť hospodárenie na dotknutých rybárskych revíroch.

Konferenciu otvoril úvodným prejavom tajomník SRZ Ing. Kohút, ktorý poukázal najmä na škody na rybách v rybárskych revíroch obhospodarovaných Slovenským rybárskym zväzom, spôsobené pod vplyvom predačného tlaku kormorána veľkého.

O úvodnú prednášku sa postaral veterinárny lekár a súdny znalec v odbore rybárstva MVDr. Juraj Příhoda, Csc., ktorý nadviazal na úvodné slová Ing. Kohúta a prezentoval výsledky nedávno spracovaného znaleckého posudku o vyčíslení finančných škôd spôsobených kormoránom veľkým na rybárskych revíroch SRZ za roky 2010 až 2021.

Ďalším prezentujúcim bol ichtyológ SRZ pre stredoslovenskú oblasť p. Richard Štencl so svojím príspevkom o vplyve vydry riečnej na populácie rýb, kde zaujímavým spôsobom prepojil historické a súčasné údaje o výskyte tohto živočícha na území Slovenska a najmä problémy, ktoré spôsobuje na menších tokoch v horských a podhorských oblastiach.

Po krátkej prestávke pred publikum predstúpil prof. RNDr. Vladimír Kováč, Csc. (zakladajúci člen Slovenskej ichtyologickej spoločnosti a bývalý profesor ekológie na Univerzite Komenského v Bratislave), ktorý poslucháčov oboznámil s výsledkami ichtyologických prieskumov zameraných na implementáciou Rámcovej smernice o vode (RSV). Poukázal predovšetkým na širšie ekologické súvislosti a za hlavnú príčinu súčasného alarmujúceho stavu rybích spoločenstiev označil nešetrné vodohospodárske zásahy do tokov v minulosti, ktoré viedli k narušeniu migračnej priechodnosti našich riek a tým aj ku celkovému zníženiu početnosti populácii jednotlivých druhov rýb.

O prieskume potravových preferencií kormorána veľkého na hornom úseku povodia Tisy ako aj škodách na rybách a spôsoboch predchádzania týmto škodám v Maďarsku referoval viceprezident Maďarského rybárskeho zväzu a zástupca EAF p. Fesztőry Sandor. Zaujímavou informáciou bola najmä preferencia kormorána vo vzťahu ku chráneným druhom rýb (kolok veľký), ktoré pre neho svojou veľkosťou predstavujú ideálnu zložku potravy. Poukázal tak na skutočnosť, že tento predátor môže výrazným spôsobom zdecimovať práve populácie viacerých chránených a ohrozených druhov rýb, ktoré sú cieľovým predmetom ochrany vo vodných tokoch.

Ďalším prednášajúcim bol Ing. Jaroslav Šubjak pôsobiaci ako pedagóg v odbore rybárstva na Spojenej škole – Strednej odbornej škole pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji. Vo svojom príspevku pútavou formou prezentoval najmä svoje dlhoročné skúsenosti s negatívnym dopadom rybožravých predátorov na chovné rybárske revíry ako aj početné stretnutia s týmito predátormi priamo v teréne, ktoré podložil množstvom profesionálnych fotografií.

Prednáškovú časť uzavrel Ing. Pavel Vrána, Ph.D. z Českého rybárskeho zväzu. Mimoriadne pútavou formou prezentoval informácie o historickom a súčasnom stave rybožravých predátorov na území Českej republiky ako aj aktuálne legislatívne nástroje, možnosti a najmä riešenia na ich eliminovanie alebo potlačenie.

V samom závere prebehla diskusia účastníkov konferencie. Diskusia sa až na malé výnimky niesla v pokojnom a najmä odbornom duchu. Zúčastnení hostia skonštatovali, že predmetná konferencia bola prínosom. Bude potrebné realizovať podľa možností každoročne konferencie na aktuálnu tému: rybožravé predátori verzus naše ryby, s cieľom odovzdávať si tak najnovšie poznatky z tejto oblasti.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým prednášajúcim za ich pútavé príspevky, ako aj všetkým pozvaným hosťom a zástupcom OZ SRZ za ich účasť na konferencii.

Text: Mgr. Peter Krížek, PhD.
Foto: Tibor Benčič

Obr. 1 – Na konferencii sa zúčastnilo niekoľko desiatok hostí, vrátane zástupcov 43 OZ SRZ

Obr. 2 – Úvodné slovo predniesol tajomník SRZ Ing. Ján Kohút (v strede)

Obr. 3 – MVDr. Juraj Příhoda, Csc. informoval o dopade vplyvu kormorána na revíry SRZ

Obr. 4 – Richard Štencl referoval o súčasnom stave populácie vydry riečnej a jej vplyve na ichtyofaunu Slovenska

Obr. 5 – Prof. Vladimír Kováč zaujal výsledkami spracovania dát z ichtyologických prieskumov pre RSV

Obr. 6 – Viceprezident Maďarského rybárskeho zväzu p. Fesztőry Sandor informoval o analýzach potravových preferencií kormorána veľkého na hornej Tisy aj s prispením „prekladateľa“ Ing. Martina Farského

Obr. 7 – Ing. Pavel Vrána, Ph.D. z Českého rybárskeho zväzu prezentoval informácie o historickom a súčasnom stave rybožravých predátorov na území Českej republiky

Obr. 8 – Príspevok Ing. Jaroslava Šubjaka upútal najmä množstvom vysoko kvalitných fotografií priamo z terénu

Obr. 9 – V závere prebehla „plodná“ diskusia, ktorá priniesla viacero otázok a námetov pre ďalšie pokračovanie hodnotenia problematiky vplyvu rybožravých predátorov na spoločenstvá rýb v našich vodách

Prílohy:

Prezentácia