Kontrola ťažby riečneho štrku v Bytči

Dňa 15.augusta 2016 vykonali pracovníci Sekretariátu SRZ Rada Žilina z Odboru tečúcich vôd, za prítomnosti rybárskeho hospodára MO SRZ Bytča, kontrolu realizácie ťažby štrku na rieke Váh pri meste Bytča. Žiadateľ získal rozhodnutie Okresného úradu v Bytči a v Žiline na ťažbu riečneho materiálu nad cestným mostom v Bytči. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie podmienok rozhodnutia s dôrazom na požiadavky užívateľa rybárskeho revíru, t.j. Slovenského rybárskeho zväzu.
Zásadnou požiadavkou bolo, aby sa ťažba začala až po 15. júli. Tento termín bol dodržaný, nakoľko ťažba bola začatá v 32. kalendárnom týždni.
Ďalšou požiadavkou SRZ bolo, aby sa ťažil štrk len po úroveň vodnej hladiny, čo znamená, že mechanizmy nebudú brodiť ani ťažiť materiál pod úroveň vodnej hladiny. Pri kontrole bolo zistené, že aj túto podmienku realizátor ťažby dodržal (viď foto).
Keďže sa pod mostom nachádza zimovisko rýb, požiadavkou SRZ bolo, aby sa odťažením štrku toto zimovisko nenarušilo. Práve pri dnešnej kontrole sme dôrazne trvali na tom, aby sa nezasahovalo do štrkovej lavice až po pilier mosta. Mohlo by to viesť k zasedimentovaniu zimoviska, čím by sa znížila jeho funkčnosť. Preto bolo dohodnuté s realizátorom ťažby riečneho materiálu a tiež so zástupcom Správcu vodného toku, že sa ťažiť v blízkosti mosta nebude.Ťažba riečného štrku nad cestným mostom v Bytči neďaleko diaľnice

Ťažba riečného štrku nad cestným mostom v Bytči neďaleko diaľnice

Detailná fotografia dokumentujúca dodržanie požiadaviek SRZ o maximálnej hĺbke ťažby

Detailná fotografia dokumentujúca dodržanie požiadaviek SRZ o maximálnej hĺbke ťažby