Kurz metód regulačných odlovov rýb v nádržiach a jazerách

V dňoch 13. – 15. 9. 2022 sa na vodnej nádrži Lipno v Južných Čechách (CHKO Šumava) uskutočnil praktický kurz zameraný na metódy regulačných odlovov rýb v nádržiach a jazerách. Organizátorom tohto podujatia bol Hydrobiologický ústav Akadémie vied Českej republiky so sídlom v Českých Budějoviciach. Za Slovenský rybársky zväz – Radu Žilina sa podujatia zúčastnili pracovníci Odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov Mgr. Peter Križek, PhD. a Ing. Martin Farský. Okrem zástupcov zo Slovenska a Českej republiky sa podujatia zúčastnili aj pracovníci zo Slovinska, ale aj z exotických krajín ako Etiópia alebo India.
Podujatie bolo v priebehu jednotlivých dní rozdelené do prednáškovej (teoretickej) a ukážkovej (praktickej) časti, ktorá prebiehala najmä v poobedných a prípadne aj večerných hodinách. Úvodný deň konania kurzu bol okrem teórie týkajúcej sa všeobecných informácií o činnosti Hydrobiologického ústavu venovaný najmä problematike odlovov pomocou rôznych typov rybolovných pascí (tzv. fyke nets). Sériou detailných prednášok účastníkov previedol nestor ichtyologického výskumu vodných nádrži prof. RNDr. Jan Kubečka, PhD. Po načerpaní teoretických informácií sa účastníci presunuli ku neďalekej zátoke, kde prebehli ukážky samotnej inštalácie pascí, ktorú si v závere skúsili aj všetci zúčastnení.
Druhý deň kurzu bol venovaný metódam odlovu do vlečných sietí (tzv. trawling), ktorých prednáškovú sekciu viedol Mgr. Tomáš Jůza, Ph.D. Po kratšom zasvätení do tejto problematiky sa účastníci opäť presunuli do sektoru praktickej časti, kde prebehla kontrola úlovku rybolovných pascí. Následne kurz pokračoval až vo večerných hodinách, kedy prebehla praktická časť zameraná na lov z člna práve pomocou vlečných sietí.
Posledný deň bol z časového hľadiska najnáročnejší. V doobedných hodinách účastníci absolvovali blok prednášok RNDr. Petra Blabolila, Ph.D. o poznatkoch týkajúcich sa elektrolovných zariadení ako aj ich využití pri ichtyologických prieskumoch stojatých vôd. Po teoretickom úvode nasledovali praktické ukážky tejto činnosti v litorálnej časti nádrže. Poobede medzi účastníkov opätovne zavítal prof. Kubečka, ktorý odprezentoval svoje skúsenosti s odlovom do záťahových sietí (tzv. seine nets). V rámci praktických ukážok boli v podvečer testované najnovšie typy sietí, ktoré osobne predviedol Petr Pokorný – majiteľ známej firmy zaoberajúcej sa ich vývojom a výrobou pre najrôznejšie odbory a činnosti.

Text a foto: Mgr. Peter Križek, PhD.
V Žiline, 10. 10. 2022