Medicus veterinarius 2024 pre 6 osobností veterinárnej medicíny

V Košiciach udelili po druhýkrát výročné ceny Medicus Veterinarius 2024 určené popredným osobnostiam veterinárnej medicíny pôsobiacim v rôznych odvetviach vedy, výskumu, teórie i praxe. Slávnosť zorganizovali spoločne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), Komora veterinárnych lekárov SR (KVL SR) a Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR). Ceny Medicus Veterinarius 2024 získalo šesť osobností Emil Švický, Štefan Švrček, Juraj Příhoda, Viera Zaťková, Juraj Balaščák a Ján Uhrin.

MVDr. Juraj Příhoda, CSc., svoj profesionálny život zasvätil, po vzore otca, rybám a problematike chorôb rýb. Už počas štúdia na košickej Veterinárskej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej sa venoval problematike chorôb rýb. Jeho ďalšie smerovanie predznamenala aj diplomová práca na tému Helmintofauna pstruha potočného v prielome Hornádu. Do slovenských chovov zaviedol mnohé nové a moderné postupy, či už išlo o kŕmenie rýb granulovanými kŕmnymi zmesami vlastnej receptúry, odchov na žľaboch, klietkový chov, alebo celé technologické postupy chovu najmä pstruha dúhového a sivoňa na trhové účely. Stal sa členom viacerých vedeckých riešiteľských kolektívov. Problematiku chorôb rýb v rybochovných zariadeniach riešil nielen na Slovensku, ale aj v susedných štátoch. S kolegami z Čiech spolupracoval napr. pri bakteriologickom a virologickom vyšetrovaní rýb. Podieľal sa na zavedení chovu lososovitých rýb v Mongolsku. Do chovov sa mu podarilo zaviesť vakcináciu rýb proti niektorým bakteriálnym ochoreniam. Po zmene spoločenských pomerov začal vo svojom odbore aj podnikať, bol menovaný súdnym znalcom v odbore vodné hospodárstvo, odvetvie rybárstvo a rybnikárstvo. Väčšinu svojich poznatkov publikoval. Napísal množstvo vedeckých i populárnych článkov, dve stredoškolské učebnice pre rybárske odborné školy a monografiu o chove lososovitých rýb.