Medzinárodná konferencia MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY

Medzinárodná konferencia vo Vígľaši.

V dňoch 18.- 19. mája sa vo Vígľašskom zámku konala medzinárodná konferencia MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY.

Toto podujatie bolo organizované Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci
s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, WWF (Svetový fond na ochranu prírody), Slovenským rybárskym zväzom, VODA&RYBY, n.o. a Slovenskou limnologickou spoločnosťou.

Konferencia bola zameraná na zdieľanie poznatkov o prejavoch zmeny klímy na vodné toky a vodné ekosystémy, osobitne na populácie rýb a ďalšie skupiny akvatických organizmov. Prezentácie sa týkali aj akcelerovania negatívnych dopadov zmeny klímy na vodné toky a ich ekosystémy v súvislosti s nevhodnými infraštruktúrnymi projektmi a nesprávnym využívaním krajiny v povodiach. Pozvaní experti/tky poskytli tiež rôzne pohľady na riadenie rizík, výber a realizáciu prírode blízkych opatrení v krajine, ako aj na vodných tokoch. Zahraniční lektori priniesli poznatky z riešenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy z iných regiónov krajín. Osobitný blok bol venovaný opatreniam v súvislosti s ochranou pôvodných populácií rýb a záujmami rybárstva.

Negatívne dôsledky zmeny klímy predstavujú v súčasnosti vážny a bezprostredný problém. Modely hovoria o rôznych trendoch zmeny teploty, rozloženia zrážok v čase a priestore, zmene vlhkosti pôdy či vzduchu. Bez ohľadu na to, ktorý scenár vývoja sa nakoniec naplní, pripraviť sa na zmeny musíme. Adaptácia je aktuálnou otázkou aj kvôli tomu, že situácia sa zhoršuje aj v dôsledku iných negatívnych vplyvov ľudskej činnosti na životné prostredie, ktorých prejavy sa však kvôli nedostatku dát a údajov nedajú oddeliť či odlíšiť od prejavov zmeny klímy.
Jedným z organizátorov podujatia bol aj SRZ.

Podľa tajomníka Bohuša Cintulu, sú takéto konferencie bezpochyby potrebné a majú viac významov. V prvom rade je to nadviazanie nových kontaktov a odprezentovanie vlastných problémov. SRZ vidí hlavné problémy súvisiace so zmenou klímy v tom, že v revíroch ubúda voda, čo spôsobuje rozbíjanie(poškodzovanie) ekosystémov. SRZ pociťuje zmenu klímy na viacerých frontoch. Jedným z nich sú rybárske revíry, kde ľudia lovia ryby. Tu zaznamenávame zníženie hladiny. Zaujímavosťou je, že úhrn zrážok je v podstate porovnateľný s minulými rokmi, len je nerovnomerne rozdelený. To znamená, že v niektorých mesiacoch je nadbytok zrážok a v iných nie sú žiadne.

Druhý problém, ktorý rieši SRZ sú rybochovné zariadenia. Pri väčších nádržiach sucho spôsobuje pokles hladín a naopak, prívalové dažde spôsobujú pretekanie hrádzí(vypláchnutie rybníkov).

Pri pstruhárstvach je ten problém, že boli projektované na prietočné systémy a teraz sa stáva, že aj mesiac nie je voda na to, aby sa mohla používať asanácia v koryte. Z uvedených dôvodov sa musia aj výrobné strediská prispôsobovať klimatickej zmene a v budúcnosti bude nutné pristúpiť k zmene v systéme chovu rýb, čo bude určite finančne náročné.
SRZ ako spoluorganizátor konferencie mal zastúpenie vo viacerých blokoch. Zamestnanci zväzu odprezentovali dopady klimatickej zmeny na rybárskych revíroch a na rybích spoločenstvách.