Metodický pokyn – XIII. Mimoriadny snem SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

na Sekretariát Rady SRZ bola dňa 1. augusta 2019 doručená písomná žiadosť 24 členov Rady SRZ o zvolanie Mimoriadneho snemu SRZ s nasledujúcim programom:

  1. Odvolanie tajomníka SRZ
  2. Novela Stanov SRZ
  3. Voľby tajomníka SRZ

 

Podľa  § 20 ods. 2 Stanov SRZ Na písomnú žiadosť najmenej dvoch tretín členov Rady SRZ alebo jednej polovice organizačných zložiek je Rada SRZ povinná zvolať mimoriadny snem do 90 dní od doručenia žiadosti.

Podľa § 20 ods. 3 Stanov SRZ Snem tvoria delegáti, ktorými sú zvolení zástupcovia organizačných zložiek podľa kľúča, stanoveného Radou SRZ na princípe paritného zastúpenia a tiež pozvaní hostia, ktorí sú bez hlasovacieho práva.

Podľa § 21 ods. 3 Stanov SRZ Radu SRZ zvoláva prezident alebo tajomník, najmenej 15 dní vopred, s uvedením programu rokovania.

Podľa § 14 ods. 2 Stanov SRZ Mimoriadnu členskú schôdzu alebo mimoriadnu mestskú konferenciu zvoláva výbor podľa potreby a je povinný ju zvolať v prípade, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina všetkých členov organizačnej zložky alebo na základe ústredného orgánu zväzu.

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 13. júla 2019 prijala

 

Uznesenie č. 132/2019

Rada SRZ schvaľuje program Mimoriadneho snemu SRZ a počet dvoch delegátov na mimoriadny snem ( 1 náhradník) ako pri volebnom sneme a jeho konanie v Žiline.

 

Na základe písomnej žiadosti viac ako dvoch tretín členov Rady SRZ a v súlade so Stanovami SRZ zvolal prezident SRZ mimoriadne zasadnutie Rady SRZ na deň 7. septembra 2019, pričom jedným z bodov programu tohto zasadnutia je aj organizácia mimoriadneho XIII. Snemu SRZ.

Rada SRZ je povinná zvolať mimoriadny snem do 90 dní od doručenia žiadosti, Rada SRZ je teda povinná zvolať (nie je potrebné ho  v tomto termíne zorganizovať) snem SRZ najneskôr do konca októbra 2019 a najmenej mesiac pred jeho konaním oznámiť dátum konania snemu a jeho program.

Po zvážení všetkých lehôt, prezident SRZ navrhne Rade SRZ na schválenie termín konania mimoriadneho XIII. Snemu SRZ na 23. november 2019 v Žiline a Rada SRZ ako ústredný orgán zväzu sa bude počas zasadnutia zaoberať aj rozhodnutím o zvolaní mimoriadnych členských schôdzí a mestských konferencií.

Snem je tvorený delegátmi, ktorí sú volenými zástupcami OZ SRZ, preto bude potrebné, aby sa po schválení termínu konania mimoriadneho snemu a rozhodnutí o zvolaní mimoriadnych členských schôdzí a mestských konferencií, začali prípravy na organizáciu mimoriadnych členských schôdzí a mestských konferencií, na ktorých budú volení delegáti na mimoriadny snem.

 

Ak bude schválený termín konania mimoriadneho XIII. Snemu SRZ 23. novembra 2019, bude potrebné, aby sa mimoriadne členské schôdze a mestské konferencie uskutočnili v priebehu mesiacov september 2019 až október 2019 a bude potrebné zaslať údaje o zvolených delegátov do konca októbra 2019. Vzhľadom k množstvu úkonov a povinností, ktoré pre Vás ako štatutárnych zástupcov vyplývajú z organizácie mimoriadnych členských schôdzí a mestských konferencií v obmedzenom časovom úseku, dovoľujeme si Vám zaslať v prílohe upravený Metodický pokyn pre konanie mimoriadnych ČS(MK) a priebeh a spôsob volieb  a Volebný poriadok aj s prílohami.