Mimoriadne zhoršenie kvality vôd – rybársky revír č. 3-1960-4-1 Likavka

Dňa 08.09.2016 bolo zistené, že dochádza k znečisťovaniu rybárskeho revíru č. 3-1960-4-1 Likavka v dôsledku úniku hnojovice.

V ten istý deň bolo mimoriadne zhoršenie kvality vôd povrchového toku Likavka nahlásené na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina.

Obhliadkou SIŽP IŽP Žilina bolo zistené, že asi 150 m od mostíka pred družstvom v Likavke sa nachádza skládka maštaľného hnoja s kapacitou cca 3000 m3, ktorá bola takmer úplne zaplnená maštaľným hnojom a z predmetnej skládky vytekala tekutá zložka maštaľného hnoja cez terén do povrchového toku Likavka, celý terén v blízkosti skladu bol podmočený a rozbahnený.

Uvedená udalosť naplnila znaky mimoriadneho zhoršenia vôd povrchového toku v zmysle § 41 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ktoré sa prejavilo najmä zafarbením a zápachom vody, vytváraním peny na hladine vody a výskytom uhynutých rýb v tomto prostredí.

Pôvodcom tohto mimoriadneho zhoršenia vôd podľa § 41 ods. 4 vodného zákona je prevádzkovateľ poľnej skládky maštaľného hnoja v k.ú. Likavka, ktorým je Poľnohospodárske družstvo Likavka, so sídlom Likavka 034 95, IČO: 00 195 596.

Pre vyčíslenie škody bola vypracovaná „Štúdia vo veci finančného vyčíslenia hodnoty ichtyofauny Likavky, revír č. 3-1960-4-1 z dôvodov hromadnej otravy rýb“.

Štúdiou bolo zistené, že v dôsledku otravy rýb dňa 08.09.2016 vznikla Slovenskému rybárskemu zväzu – Mestská organizácia Ružomberok priama škoda na finančnej hodnote vytrávených rybích spoločenstiev vo výške 4 670 EUR.

V predmetnej veci bolo Poľnohospodárske družstvo Likavka vyzvané na zaplatenie vzniknutej škody.


Protokol SIŽP IŽP Žilina z riešenia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd povrchového toku Likavka k nahliadnutiu sa nachádza na nižšie uvedenom linku:

Protokol SIŽP IŽP Žilina z riešenia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd povrchového toku Likavkafotodokumentacia-z-mzv-002 fotodokumentacia-z-mzv-000

fotodokumentacia-z-mzv-003

fotodokumentacia-z-mzv-004

fotodokumentacia-z-mzv-005

fotodokumentacia-z-mzv-010 fotodokumentacia-z-mzv-007

fotodokumentacia-z-mzv-009

fotodokumentacia-z-mzv-014

fotodokumentacia-z-mzv-015

fotodokumentacia-z-mzv-016

fotodokumentacia-z-mzv-017

fotodokumentacia-z-mzv-018 fotodokumentacia-z-mzv-019

fotodokumentacia-z-mzv-021

fotodokumentacia-z-mzv-022

fotodokumentacia-z-mzv-023