Mimoriadny vestník – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli.

V posledných niekoľkých mesiacoch sme intenzívne pracovali na novom návrhu zákona o rybárstve. Prvý návrh bol vypracovaný Legislatívnou komisiu SRZ v súčinnosti s Ing. Dobiašom, vedúcim oddelenia štátnej správy rybárstva na MŽP SR, ktorý bol do tejto komisie prizvaný, nakoľko bolo potrebné riešiť dlhodobé problémy, ktoré trápia rybárov a jednotlivé ustanovenia zákona, ktorých znenie bolo rozporuplné a zmätočné.

MŽP SR ako hlavný iniciátor nového návrhu zákona o rybárstve vytvorilo expertnú skupinu, do ktorej bol nominovaný ako zástupca SRZ – tajomník SRZ, Ing. Javor a viceprezident Ing. Mišech.
Expertná skupina vypracovala návrh zákona, do ktorého boli zakomponované niektoré pripomienky SRZ. Tento návrh bol zaslaný všetkým členom Rady SRZ v rámci zasadnutia konaného dňa 10. júna 2017.

Následne prebehlo interné pripomienkové konanie, o ktorom sme neboli vôbec informovaní, a aj napriek tomu, že bolo prisľúbené ešte stretnutie expertnej skupiny, toto stretnutie sa neuskutočnilo.

Dňa 23. septembra 2017 na zasadnutí boli členovia Rady informovaní o obsahu mailu, ktorí sme obdŕžali od Ing. Dobiaša, v nasledovnom znení:

V rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu materiál prešiel interným pripomienkovým konaním. Najviac pripomienok, hlavne zásadných si uplatnila tunajšia sekcia legislatívy a práva a sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (v spolupráci so ŠOP SR) a SVP, š.p. Legislatívci mali legislatívno technické pripomienky, ktoré mi vecniari tak nemusíme vidieť. V každom prípade ich hodnotím, že boli v prospech skvalitnenia návrhu. Podobne to vidím aj v prípade „prírodniarov“. V niektorých ohľadoch sme v návrhu doriešili aj nevyhnutný súlad s „ochranárskou legislatívou“, ako napr. nepôvodné invázne druhy rýb a pod.
Najzložitejšie rozporové konanie bolo s SVP, š.p. S viacerými jeho pripomienkami sme nesúhlasili, od ktorých po našom vysvetlení odstúpili. Niektoré boli značne prepracované aj s prispením Ing. Rybára (ten bol aj na rozporovom konaní), ktoré už boli akceptovateľné.
V každom prípade je materiál pripravený bez rozporov na prerokovanie do porady vedenia ministerstva, ktorá už bola po sebe viac krát zrušená. Keď sa nestane nič neočakávané, mala by byť tento štvrtok. Potom proces pokračuje štandardnou legislatívnou cestou, t. j. materiál bude dopracovaný v zmysle pripomienok z porady vedenia – ak nejaké vznesené budú a pôjde na predbežné medzirezortné pripomienkové konanie, potom na medzirezortné pripomienkové konanie, atď.

Petrov zdar!

P.S. Dnes som bol u p. štátneho taj. Kurillu aj spolu s GR SV a riaditeľkou OŠVSaR a na jeho požiadanie som ho informoval o stave zákona, jeho zámere atď.

Ing. Tibor Dobiaš

Dňa 28. septembra 2017 sme obdŕžali návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, v rámci ktorého bolo možné pripomienkovať len Doložku vplyvov a analýzu dopadov na rozpočet v termíne do 08. októbra 2017.
Znenie predloženého návrhu zákona o rybárstve bolo koncepčne úplne iné ako toho, na ktorom sme pracovali, najmä čo sa týkalo znenia ustanovenia § 4, ktorý by mal umožňovať pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. na významných vodných tokov a drobných vodných tokov a ŠOP SR v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie.

Dňa 29. septembra 2017 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Prezídia Rady SRZ na deň 04. októbra 2017 s tým, že sa pripravili pripomienky k doložke vybraných vplyvov, ktoré boli následne doplnené o ďalšie návrhy, ktoré vyplynuli z tohto zasadnutia.

Po prerokovaní problematiky, ktorá vznikla s predloženým návrhom zákona o rybárstve boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 26/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ vyvolať rokovanie z ministrom životného prostredia SR za účasti zástupcov Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ za účelom stiahnutia návrhu zákona o rybárstve v predloženom znení.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 27/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ vypracovať otvorený list, na základe pripomienok členov Prezídia Rady SRZ z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ, prezidentovi, predsedovi vlády a predsedovi NR SR za účelom stiahnutia návrhu zákona o rybárstve v predloženom znení.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 28/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ zaslať Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pripomienky k doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o rybárstve doplnené o návrhy členov Prezídia Rady SRZ z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ pre potreby ich zaslania na predbežné pripomienkové konanie.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 29/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ zaslať členom Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ a štatutárnym zástupcom ZO SRZ sprievodný list k návrhu zákona o rybárstve spolu s prijatými uzneseniami z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ, pripomienkami k doložke vybraných vplyv k návrhu zákona o rybárstve a otvoreným listom určeným prezidentovi, predsedovi vlády a predsedovi NR SR a uvedenú informáciu zverejniť vo vestníku Rady SRZ.
Termín: bezodkladne

Na základe prijatých uznesení boli uskutočnené nasledovné kroky:

1. Dňa 5.10.2017 bola telefonicky oslovená kancelária ministra ŽP SR o stanovenie termínu stretnutia zástupcov SRZ – Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ s pánom ministrom s jediným bodom rokovania „návrh zákona o rybárstve“ – termín rokovania bude oznámený kanceláriou ministerstva.

2. Spracovanie pripomienok k doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o rybárstve, ktorý bol dňa 06. októbra 2017 zaslaný Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

3. Vypracovanie otvoreného listu prezidentovi SR, predsedovi vlády a predsedovi NR SR, ktorý im bol zaslaný dňa 11. októbra 2017.

Na základe vyššie uvedených skutočností si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o aktuálnej situácii k návrhu zákona o rybárstve informovali čo najširšiu verejnosť, aby sme tak spoločne a jednotne mohli uskutočniť ďalšie spoločné kroky pre zastavenie návrhu zákona o rybárstve v znení, ktorý v žiadnom prípade nepredstavuje kvalitatívne lepšiu právnu normu, zodpovedajúcu súčasným spoločenským pomerom, záujmom SR a spoločenských záujmov na ochranu vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.

O ďalšom vývoji predmetnej problematiky Vás budeme priebežne informovať.


Dokument si môžete stiahnuť tu:

Mimoriadny vestník SRZ Rady Žilina – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstvePripomienky k doložke vybraných vplyvov a otvorené listy trom najvyšším ústavným činiteľom SR si môžete pozrieť v nižšie uvedených prílohách:

Pripomienky k doložke vybraných vplyvov

Otvorený list prezidentovi SR

Otvorený list predsedovi vlády SR

Otvorený list predsedovi NR SR