Monitoring a odlov sumčeka čierneho na VN Teplý Vrch

Dňa 25.5.2023 prebehol monitoring a pokusný odlov invázneho nepôvodného druhu ryby sumček čierny /Ameiurus melas/ na kaprovom lovnom rybárskom revíri Rady SRZ č. 3-5850-1-1 VN Teplý Vrch. Výskyt tohto druhu bol na uvedenom revíri zaznamenaný v posledných rokoch, pričom posledné 2 – 3 roky je evidovaný zvýšený nárast populácie druhu, čo spôsobuje problémy športovým rybárom pri love rýb. Veľká biomasa sumčeka však  môže mať negatívny dopad na hospodársky preferované a vedľajšie druhy rýb v nádrži.

Monitoring bol vykonaný elektrolovom z člna v brehových častiach nádrže a za pomoci malých vrší rozmiestnených na rôznych lokalitách, do ktorých sa ako návnada umiestnili rybie pelety. Teplota vody dosahovala pri hladine 23°C, v hĺbke 1 m 21°C. Cieľom bolo identifikovať miesta výskytu sumčeka v nádrži. V brehových častiach boli sporadicky lovené len väčšie jedince sumčeka, do vrší boli ulovené tak isto len jednotlivé väčšie jedince. Na otvorenej vode sme zaznamenali dva typické početné húfy menších sumčekov, vzhľadom na väčšiu hĺbku sa ich nepodarilo odloviť. Najväčší odlovený sumček mal dĺžku 251 mm a hmotnosť 247 g.

Na znižovanie počtov tohto nepôvodného invázneho druhu sa bude v tomto roku vykonávať odlov plôdika elektrolovom alebo sieťami v kombinácií s odlovom do malých vrší. Tieto vrše budú umiestnené v blízkosti ľavého brehu nádrže pri chatovej zástavbe v blízkosti mól počas celej sezóny tak, aby neobmedzovali loviacich rybárov. Ich počet bude maximálne 20 ks. Do budúcna plánujeme zvýšiť odlov sumčeka do vrší v období, kedy na nádrži neprebieha športový rybolov. Jarné obdobie je vhodné aj z hľadiska odlovenia generačných jedincov ešte pred neresom.

Počas elektrolovu sme zaznamenali aj nasledujúce druhy rýb: amur biely, belička európska, boleň dravý, červenica ostrobruchá, kapor rybničný, karas striebristý, ostriež zelenkavý, piest zelenkavý, pleskáč vysoký, plotica červenooká, sumec veľký, šťuka severná a zubáč veľkoústy. Zaznamenané boli aj ďalšie dva druhy rýb zaradené medzi invázne nepôvodné druhy a to hrúzovec sieťovaný a slnečnica pestrá.

Spracoval: Richard Štencl, ichtyológ pre Stredoslovenskú oblasť