Návrh Stanov SRZ

Dňa 17. júna 2016 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, na ktorom sa členovia Rady SRZ zaoberali návrhom Stanov SRZ, ktorý spracovala Legislatívna komisia Rady SRZ.

Legislatívna komisia Rady SRZ sa návrhu Stanov SRZ venovala vyše polroka. Počas tohto obdobia mali základné organizácie SRZ možnosť zaslať svoje pripomienky a návrhy k Stanovám SRZ, pričom niektoré z nich Legislatívna komisia Rady SRZ zakomponovala do samotného návrhu vzhľadom na ich opodstatnenosť a relevantnosť.
Rada SRZ prijala na mimoriadnom zasadnutí svojimi uzneseniami návrh Stanov SRZ, ktorý bude predložený na Mimoriadnom sneme SRZ 2016 dňa 1. októbra 2016.

Návrh Stanov SRZ, schválený Radou SRZ a zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 17. júna 2016 si môžete stiahnuť nižšie.


  Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 17.6.2016

  Návrh Stanov SRZ schválený Radou