Nová vyhláška k zákonu o ochrane prírody a krajiny

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

06.05.2021 bola v Zbierke zákonov zverejnená vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Táto vyhláška nadobudne účinnosť dňa 01.06.2021. Dňom účinnosti novej vyhlášky sa zrušuje aktuálna vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Medzi živočíchy, pri ktorých štát zodpovedá za škodu pribudla okrem iných aj beluša veľká/volavka biela – Ardea (Egretta) alba (Casmerodius albus). Od 01.06.2021 je teda potrebné kontrolovať výskyt uvedeného živočícha na chovných revíroch a nahlasovať jeho výskyt Okresným úradom.

Ďalšie zmeny, ktoré sa dotýkajú fungovania Slovenského rybárskeho zväzu spočívajú v odstránení druhov rýb zo zoznamu nepôvodných živočíchov(Príloha č. 3 vyhlášky), ktoré sa môžu vypúšťať do životného prostredia bez súhlasu orgánu ochrany prírody. Slovenský rybársky zväz v rámci pripomienkového konania k vyhláške vzniesol pripomienky, v rámci ktorých navrhoval zachovanie niektorých druhov rýb tak, aby boli vedené v Prílohe č. 3 vyhlášky a Slovenský rybársky zväz mohol uvedené druhy rýb vysádzať bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Tieto pripomienky ale neboli pri tvorbe vyhlášky akceptované.

Dňom účinnosti vyhlášky je podľa prechodných ustanovení k vyhláške možné bez súhlasu orgánu ochrany prírody vypúšťať pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) a sivoňa potočného (Salvelinus fontinalis) do životného prostredia mimo chránených území s druhým až piatym stupňom ochrany do 31. decembra 2024.

Odkaz: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/170/20230101.html

 

Prílohy:

Právne záväzné znenie vyhlášky